Τρίτη, 11 Ιουλίου 2006

Απόφαση 315/2006

Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 6069/6-12-2005 Συμπληρωματικής εισήγησης σύμφωνα με την 288/IV/2005 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως προς το θέμα των συνιστώμενων ή επιβαλλόμενων τιμών ανταλλακτικών και επισκευών (service) από τις εταιρείες ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…
Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2006

Απόφαση 314/2006

Προληπτικός έλεγχος της από 17.4.2006 γνωστοποιηθείσας, κατά το άρθρο 4β ν.703/77, ως ισχύει, συγχώνευσης των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και “CHIPITA INTERNATIONAL S.A.” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006

Απόφαση 313/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 & 4ε παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράςτου 33,29% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με τηνεπωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006

Απόφαση 312/2006

Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 1015/20.2.2002 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα στην Ένωση Κονσερβοποιών Μεταποιητικών Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδος για τη διερεύνηση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, καθώς και του…
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006

Απόφαση 311/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΧΡΟΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ από την εταιρεία ΣΟΣΙΕΤΕ ΖΕΝΕΡΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ…
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2006

Απόφαση 310/2006

Λήψη απόφασης επί της από 4.4.2006 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β Ν.703/77, ως ισχύει, της απόκτησης από τη ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε και τη θυγατρική της, ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής και του σήματος του γάλακτος «ΒΛΑΧΑΣ», του…
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2006

Απόφαση 309/2006

Λήψη απόφασης επί των παρακάτω υποθέσεων: 1) Η με αρ. πρωτ. 5161/5.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση…
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2006

Απόφαση 308/2006

Λήψη απόφασης επί της από 17-5-2006 (αριθμ. ημ. πρωτ. 2809/18.5.2006) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, της αλλαγής του ελέγχου από κοινό σε αποκλειστικό επί της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. από την εταιρεία…
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2006

Απόφαση 307/2006

Καθορισμός της κατά πενταμελή τμήματα λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2006

Απόφαση 306/2006

Καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά εξαγορά αλλοδαπής επιχείρησης χωρίς δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει.
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2006

Απόφαση 305/2006

Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ειδικότερου περιεχομένου της δημοσίευσης των συγκεντρώσεων που υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 6 εδαφ. β΄ του ν. 703/1977,…
Παρασκευή, 12 Μαϊος 2006

Απόφαση 303/2006

Ο καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 12 Μαϊος 2006

Απόφαση 302/2006

Ο καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2006

Απόφαση 301/2006

Λήψη απόφασης επί της από 7.02.2006 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2006

Απόφαση 300/2006

Λήψη απόφασης επί της από 28.12.2005 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. από την εταιρία Nestlé Ελλάς Α.Ε.
Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2006

Απόφαση 299/2006

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, για τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων οι οποίες συμβάλλουν στη διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων του ιδίου νόμου…
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2006

Απόφαση 298/2006

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης σύμπραξης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 703/77 όπως ισχύει, της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ» και του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» με ταυτόχρονο αίτημα για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1, του ν.…
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2006

Απόφαση 297/2006

Λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αυτεπαγγέλτως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (εφεξής και ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ).
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2005

Απόφαση 294/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, της συμφωνίας των εταιριών ANTENNA TV Α.Ε. και GRUNER + JAHR AG & CO KG για την απόκτηση από την τελευταία του 50% του μετοχικού κεφαλαίου…
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2005

Απόφαση 292/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η παραπομπή από την Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και των Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, Πειραιώς, Αχαΐας, Ηρακλείου, Σερρών, Μαγνησίας και Θεσσαλονίκης για την, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, έκδοση απόφασης για…
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2005

Απόφαση 291/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με αρ. πρωτ. 5119/19.10.2004 συμπληρωματική εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ…
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2005

Απόφαση 289/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 26.4.2005 (αρ. πρωτ. 2302) αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων του Ιωάννη Σταυρακόπουλου κατά της εταιρείας «ANALYSIS INTELLIGENT SOFTWARE A.E.», σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει.
Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2005

Απόφαση 288/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω υποθέσεις, οι οποίες με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεκφωνήθηκαν και συνεκδικάστηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, για οικονομία της συζήτησης :α) Η με αρ. πρωτ. 5129/19.10.2004 εισήγηση της Γραμματείας της Ε.Α. επί της καταγγελίας της εταιρίας ΑΡΗΣ…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20