Κλαδική έρευνα στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης

Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του λόγω και της φύσης του αντικειμένου του,  αποφάσισε στις 16.07.2021 την έναρξη κλαδικής έρευνας στον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ασκώντας τη σχετική αρμοδιότητα που έχει αναλάβει βάσει του άρθρου 40 του ν. 3959/2011.

Η διαχείριση και η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί φλέγον ζήτημα στις σύγχρονες, ευρωπαϊκές και όχι μόνο κοινωνίες, από διττή σκοπιά: αφενός για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της εισαγωγής του παραγωγικού μοντέλου στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφετέρου για λόγους οικονομικούς, μέσω της αντιμετώπισης των αποβλήτων ως εμπορεύσιμων αγαθών με οικονομική αξία. Ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων αφορά στα στερεά απόβλητα.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων δεν περιλαμβάνει μόνο την διαχείριση, ανακύκλωση ή αναγέννηση των παραγόμενων αποβλήτων, μέσω της συλλογής αυτών από την πηγή, της ανακύκλωσης των διαφόρων υλικών με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και, τέλος, της τελικής επεξεργασίας τους, αλλά και τον περιορισμό της ίδιας της παραγωγής τους.

Στο πλαίσιο των ενωσιακής προέλευσης υποχρεώσεων για ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ο ν. 2939/2001 με τίτλο «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, αποτελεί τον κορμό του νομοθετικού πλαισίου της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται στο πρώτο άρθρο του νόμου αυτού, σκοπός του είναι, μεταξύ άλλων «…ζ. η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με τη θέσπιση όρων που αποσκοπούν στη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και η προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό όφελος προς τον πολίτη από την ανακύκλωση». 

Συνοπτικά, η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των διαφόρων κατηγοριών που εμπίπτουν, κατά τα ως άνω, στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2939/2001), αφορά στις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και στα απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται, αλλά και στα απόβλητα από οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, απόβλητα έλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είδη επίπλωσης, έντυπο υλικό, ρουχισμό, στρώματα ύπνου, βιοαπόβλητα, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων οικιακής φύσης, κ.α. Συνεπώς, οι κατηγορίες αποβλήτων που προβλέπει ο ν. 2939/2001 είναι πολλές, ενώ η απαρίθμηση τους ενδεικτική.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), εποπτεύει την εναλλακτική διαχείριση επτά (7) κατηγοριών αποβλήτων από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω (οι οποίες αναφέρονται από τον ΕΟΑΝ συχνά και ως «ρεύματα»), για τις οποίες έχουν εκδοθεί περαιτέρω, ειδικότερες επιμέρους ρυθμίσεις, συνήθως μέσω υπουργικών αποφάσεων ή προεδρικών διαταγμάτων, και στις οποίες λειτουργούν ήδη συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ). Γενικά η εναλλακτική διαχείριση συνίσταται στις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης και αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των εκάστοτε αποβλήτων. Οι εν λόγω κατηγορίες αποβλήτων είναι οι κάτωθι:

α) Απόβλητα συσκευασιών,

β) Απόβλητα λιπαντικών ελαίων,

γ) Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων,

δ) Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες) & συσσωρευτών,

ε) Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής,

στ) Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

ζ) Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Επιπλέον της διαχείρισης των ανωτέρω ρευμάτων, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες αποβλήτων η διαχείριση των οποίων ανήκει σε άλλους φορείς και τα οποία στη συνέχεια μπορεί να διατίθενται ή όχι για ανακύκλωση. Η παροχή ευκολιών παράδοσης, παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων στους χρήστες των λιμένων είναι μια από αυτές τις κατηγορίες που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία.

Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τη ρίψη των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και των καταλοίπων φορτίου τους αποτελεί επίσης τομέα μείζονος σημασίας της Ευρωπαϊκής δράσης για τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι κύριες κατηγορίες αποβλήτων πλοίων είναι οι ακόλουθες α) κατάλοιπα καθαρισμού δεξαμενών φορτίου, β) αποχετευτικά και μη ύδατα, γ) μείγματα μηχανοστασίου, δ) υφαλοχρώματα, ε) κατάλοιπα καυσίμων, στ) απόβλητα/σκουπίδια, ζ) καυσαέρια και η) θαλάσσιο έρμα.

Περαιτέρω τα ανωτέρω μπορούν να διακριθούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες τα υγρά απόβλητα και τα στερεά απόβλητα, ενώ υπάρχουν προβλέψεις και για τον περιορισμό των αερίων αποβλήτων στους λιμένες.

Προς τον σκοπό του περιορισμού των περιβαλλοντικών κινδύνων, τους οποίους διατρέχουν οι λιμένες, δημιουργήθηκαν πλαίσια περιβαλλοντικής διαχείρισης με σκοπό την ελάττωση των δυσμενών επιπτώσεων.

Αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων λιμένων, παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση στον κλάδο η οποία φαίνεται να ευνοείται από την εφαρμογή του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

Σκοπός της κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι να αποσαφηνιστούν τυχόν ζητήματα ανταγωνισμού που φαίνεται ότι εντοπίζονται σε ορισμένες αγορές του εξεταζόμενου κλάδου, όπως:

α) οι δυνάμεις (διαπραγματευτική ισχύς) που αναπτύσσονται σε κάθε οικοσύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συγκεκριμένου ρεύματος όπου το ΣΣΕΔ/ΑΣΕΔ μπορεί να λειτουργεί ως μια δίπλευρη ή και πολύπλευρη πλατφόρμα,

β) οι διαρθρωτικοί δεσμοί μεταξύ των παικτών σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο στη διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων και ο βαθμός που αυτοί δύνανται να επηρεάσουν τις μεταβλητές ανταγωνισμού,

γ) η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου σε κάθε μία από τις ερευνώμενες αγορές και τυχόν αντιφάσεις του με το δίκαιο του ανταγωνισμού – ρυθμιστικά εμπόδια ,και πώς η άρση αυτών θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των αγορών,

δ) άλλα εμπόδια εισόδου εκτός των ρυθμιστικών,

ε) αν η δομή των αγορών συντελεί στη δυνατότητα ανάπτυξης συντονισμένων ή μη αποτελεσμάτων,

στ) ο βαθμός που συγκεκριμένες πρακτικές μπορεί να δικαιολογούνται στο όνομα της αποτελεσματικότητας και της επίτευξης στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και πως αυτό μπορεί να αιτιολογείται βάσει διαφορετικών εργαλείων του δικαίου του ανταγωνισμού,

ζ) πώς η υπάρχουσα δομή των αγορών συντελεί, εντέλει, στην ανάπτυξη, καινοτομία και αποτελεσματικότητα της κάθε επιμέρους αγοράς διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της διεξαγωγής της εν λόγω κλαδικής έρευνας, κηρύσσουμε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια και τις θέσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον ευρύτερο κλάδο. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού να εξειδικεύσει περαιτέρω ή/και να περιορίσει ή/και να επεκτείνει το αντικείμενο της έρευνας, ανάλογα με τα κατά περίπτωση ευρήματα της έρευνας, καθώς αυτή εξελίσσεται.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την τηλεδιαβούλευση της κλαδικής στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης που διοργανώθηκε μέσω livestreaming την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου του 2021.

 

Κλαδική Έρευνα στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση

 • 16 Νοεμβίου 2021 - Δημόσια τηλε-διαβούλευση για την Ανακύκλωση και την Διαχείριση Αποβλήτων, δείτε εδώ το  σχετικό Δελτίο Τύπου.
 • 3 Αυγούστου 2021 - Ανακοίνωση της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και σχολίων, καθώς και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δείτε εδώ το  σχετικό Δελτίο Τύπου.
Επιστροφή στο menu

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

- Γενικές Ερωτήσεις: Σκοπιμότητα & Στόχοι της έρευνας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), εποπτεύει την εναλλακτική διαχείριση επτά (7) κατηγοριών αποβλήτων από τις ανωτέρω αναφερθείσες (συχνά αναφέρονται και ως «ρεύματα»), για τις οποίες έχουν εκδοθεί περαιτέρω, ειδικότερες επιμέρους ρυθμίσεις, συνήθως μέσω υπουργικών αποφάσεων ή προεδρικών διαταγμάτων, και για τις οποίες λειτουργούν ήδη συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ). Γενικά η εναλλακτική διαχείριση συνίσταται στις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης και αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των εκάστοτε αποβλήτων. Οι εν λόγω κατηγορίες αποβλήτων είναι οι κάτωθι: α) απόβλητα συσκευασιών, β) απόβλητα λιπαντικών ελαίων, γ) μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, δ) απόβλητα ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες) & συσσωρευτών, ε) οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, στ) απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ζ) απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Στους εν λόγω κλάδους δραστηριοποιούνται: α) οι διαχειριστές προϊόντων / παραγωγοί αποβλήτων, β) οι συλλέκτες, γ) τα ατομικά (ΑΣΕΔ) και συλλογικά (ΣΣΕΔ) συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και δ) οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων /ανακυκλωτές/αναγεννητές. Ο ρόλος των φορέων ΣΣΕΔ είναι η διασφάλιση της σύννομης διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων στην (εγκεκριμένη από τον ΕΟΑΝ) γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησής τους. Για το σκοπό αυτό συμβάλλονται με τους παραγωγούς αποβλήτων, από τους οποίους εισπράττουν χρηματική εισφορά ανάλογα με το είδος και τις ποσότητες των παραγόμενων και αποβλήτων, τα οποία στο πλαίσιο της διαχείρισής τους οδηγούνται στις συνεργαζόμενες με το φορέα υποδομές (μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων).

Τα απόβλητα χρηστών των ελληνικών λιμένων μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες τα υγρά απόβλητα και τα στερεά απόβλητα, ενώ υπάρχουν προβλέψεις και για τον περιορισμό των αερίων αποβλήτων στους λιμένες. Προς τον σκοπό του περιορισμού των περιβαλλοντικών κινδύνων, τους οποίους διατρέχουν οι λιμένες, δημιουργήθηκαν πλαίσια περιβαλλοντικής διαχείρισης με σκοπό την ελάττωση των δυσμενών επιπτώσεων. Η διαχείριση και διοίκηση των λιμένων ανήκει καταρχήν στη λιμενική αρχή, στην οποία ανήκει κάθε λιμένας, υφίστανται ωστόσο και άλλοι φορείς που εμπλέκονται σε δεύτερο βαθμό. Η Ελλάδα αποτελείται από ένα πλήθος λιμένων, τα οποία χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία, όσον αφορά τη χρήση τους, από τη διασπορά τους στην Ελληνική περιφέρεια, το μέγεθος και τη σημασία τους και είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Ειδικότερα η Ελλάδα αποτελείται από 16 λιμάνια διεθνούς ενδιαφέροντος, 16 λιμάνια εθνικής σημασίας, 25 μείζονος ενδιαφέροντος και πολλά άλλα τοπικής σημασίας. Οι υφιστάμενοι λιμένες/λιμενικές εγκαταστάσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί όλων των μεγεθών και χρήσεων ανέρχονται περίπου σε 890. Για τους λιμένες αυτούς είναι αρμόδιοι πάνω από 100 δημόσιοι φορείς διαχείρισης (12 Οργανισμοί Λιμένος που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, 1 μεικτής ιδιοκτησίας, 23 λιμενικά ταμεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 68 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία). Περαιτέρω στην Ελλάδα επικρατεί ένας συγκεκριμένος τρόπος ανάληψης έργου και αναδοχής λιμενικών διευκολύνσεων, ήτοι μέσω διαγωνισμών αδειοδότησης. Σήμερα μετά από διαγωνισμούς αδειοδότησης διαχειρίζονται στους 13 μεγαλύτερους ελληνικούς λιμένες: α) τα στερεά απόβλητα και τα κατάλοιπα φορτίων δύο εταιρίες και β) τα υγρά απόβλητα επίσης δυο εταιρείες, μια εκ των οποίων είναι κοινή και στις δυο κατηγορίες.

Σχετικά με την ανακύκλωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων, η έρευνα της Ε.Α. θα επικεντρωθεί στις σχέσεις μεταξύ παραγωγών αποβλήτων, συλλεκτών, συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και μονάδων επεξεργασίας/ανακυκλωτών/αναγεννητών. Στις αγορές διαχείρισης αποβλήτων στους ελληνικούς λιμένες, η έρευνα της Ε.Α. θα εστιαστεί στις σχέσεις λιμένων (ως φορέων ανάθεσης) και παραχωρησιούχων, όπως επίσης στον τρόπο ανάθεσης για τον ορισμό παραχωρησιούχων και στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις εν λόγω αναθέσεις.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των κλάδων διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του λόγω και της φύσης του αντικειμένου του, ειδικά δε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκκινήσει κλαδική έρευνα στον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, κάνοντας χρήση της σχετικής δυνατότητας που της παρέχει ο νόμος, προκειμένου να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο ο ανταγωνισμός λειτουργεί αποτελεσματικά και να εντοπίσει τυχόν πρακτικές που είναι σε θέση να βλάψουν την ευημερία των καταναλωτών και να εμποδίσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα στο γενικότερο κλάδο.

Η Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα:

 • Στην οριοθέτηση, ορισμό και χαρτογράφηση των σχετικών αγορών,
 • Στην αξιολόγηση τυχόν ισχύος στις επιμέρους αγορές, καθώς και στον ορισμό του οικοσυστήματος που δημιουργείται με τις σχέσεις αλληλοεξάρτησης, διαρθρωτικές σχέσεις και μετοχικές σχέσεις μεταξύ των παικτών,
 • Στην αποτύπωση των παραμέτρων εκείνων που δημιουργούν το πλαίσιο ανταγωνισμού σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο,
 • Στην αξιολόγηση της διαπραγματευτικής ισχύος που δημιουργείται στους σχετικούς κλάδους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης,
 • Στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των εργαλείων του δικαίου ανταγωνισμού να αντιμετωπίσουν εντοπιζόμενα ζητήματα σε σύγκριση με τομεακά νομοθετήματα.

- Α ΦΑΣΗ: Δημόσια Διαβούλευση

Μπορείτε κι εσείς να συνδράμετε στο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήδη από τα πρώτα στάδια της κλαδικής έρευνας στους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης. Σας καλούμε να πάρετε μέρος στη σχετική διαβούλευση τόσο συμμετέχοντας στην ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα οργανώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Νοέμβριο του 2021, όσο και υποβάλλοντας εγγράφως υπομνήματα με τα σχόλια και τις θέσεις σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 • Συμμετοχή στην ημερίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Εντός του Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα οργανώσει μια ημερίδα για τους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα πρώτο φόρουμ για να ακουστούν οι θέσεις κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορωναϊού (Covid-19), η σχετική ημερίδα είναι πολύ πιθανό να πρέπει να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021. Παρακαλείστε όπως αναφέρετε στο μήνυμά σας και την επωνυμία του φορέα ή της επιχείρησης που εκπροσωπείτε. Η ημερομηνία της ημερίδας ή τηλεδιάσκεψης θα ανακοινωθεί προσεχώς. Ειδική πρόσκληση με λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της ημερίδας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας, θα σταλεί στους συμμετέχοντες εν ευθέτω.

 • Υποβολή υπομνημάτων

Παράλληλα με τη συμμετοχή σας στην ημερίδα-τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καλείστε να υποβάλετε εγγράφως τα σχόλια και τις θέσεις σας, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 . Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επεξεργαστεί τα υπομνήματα που θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιεύσει έναν ανώνυμο περιληπτικό πίνακα των προβλημάτων που τέθηκαν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους στην ειδικά διαμορφωμένη ημερίδα ή τηλεδιάσκεψη.

Εάν επιθυμείτε το υπόμνημά σας ή μέρος αυτού να αντιμετωπιστεί ως απόρρητο, παρακαλούμε όπως προβείτε σε σχετική δήλωση κατά την υποβολή του.

Η συμμετοχή στη διαβούλευση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε είναι σε θέση εύλογα να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια για κάποιο ή κάποια από τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας κλαδικής έρευνας. Θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή:

 • Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας και εποπτείας στους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης
 • Ενώσεων/συνδέσμων διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων
 • Εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας και ερευνητών

 

Επιστροφή στο menu 

 

 

Το Χρονοδιάγραμμα της Κλαδικής Έρευνας

 • Ιούλιος 2021 - Επίσημη έναρξη της κλαδικής έρευνας στους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης
 • 18 Νοεμβρίου 2021 - Πρώτη δημόσια διαβούλευση: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και σχολίων, καθώς και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • Φεβρουάριος 2022 - Δημοσίευση της ενδιάμεσης έκθεσης
 • Απρίλιος 2022 - Δεύτερη δημόσια διαβούλευση
 • Δεκέμβριος 2022 - Δημοσίευση της τελικής έκθεσης 
Επιστροφή στο menu

Μοιραστείτε το / Share it
 

Επικοινωνία με την Ερευνητική Ομάδα

Επικοινωνία με την Ερευνητική Ομάδα της Κλαδικής στη Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακύκλωσης

Για οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε σχετικά με την κλαδική έρευνα και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση anakyklosi@epant.gr ή απευθείας με την ερευνητική ομάδα:

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΑ υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με τα απόρρητα στοιχεία επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία λαμβάνουν με αφορμή την υπηρεσία τους (όπως πωλήσεις, τιμές, προμηθευτές, εμπορικές πολιτικές κλπ.). Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται και από τον Kανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Ανακοίνωση της ΕΑ περί απορρήτων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αποστέλλονται στην ΕΑ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της ΕΑ. Κάθε φορά που η EΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της κύριας δημόσιας αποστολής και των σκοπών της, δηλαδή, για να μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας και να επικοινωνεί μαζί σας για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της EΑ.
Η EΑ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 
 
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!