Ανάληψη Δεσμεύσεων

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής ΕΑ) με την υπ’ αριθμ. 786/2022 Απόφαση της καθόρισε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για την παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 Ν. 3959/2011 ή 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την Απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού:

 1. βελτιστοποιεί την έως σήμερα ακολουθούμενη διοικητική πρακτική με έμφαση στην επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Οι αρχές αυτές εξυπηρετούνται όταν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να αναλάβουν δεσμεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία διερεύνησης των υποθέσεων.
 2. διασφαλίζει την επιλογή της πλέον κατάλληλης από άποψη δημοσίου συμφέροντος και πολιτικής ανταγωνισμού συνέπειας ή/και κύρωσης στο πλαίσιο της εκάστοτε υπόθεσης. Προς τούτο οριοθετεί τις υποθέσεις εκείνες στις οποίες η αποδοχή δεσμεύσεων κρίνεται πρόσφορη βάσει της φύσης της παράβασης, των χαρακτηριστικών της αγοράς και της προσδοκώμενης από αυτές ωφέλειας, συνεκτιμώντας τον κυρωτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα της επιβολής προστίμων, και υιοθετεί σαφή κριτήρια για την εκκίνηση της διαδικασίας αξιολόγησης και αποδοχής ή μη των προτεινόμενων δεσμεύσεων.
 3. θεσμοθετεί για πρώτη φορά διαδικασία διαβούλευσης με φορείς της αγοράς επί των εκάστοτε προτεινόμενων δεσμεύσεων, με στόχο την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαπιστούμενων προβλημάτων ανταγωνισμού. Η διενέργεια της διαβούλευσης, εφόσον κριθεί σκόπιμη, δύναται να λάβει διάφορες μορφές, ακόμη και συνδυαστικά, όπως η διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φορέων και η δημόσια διαβούλευση.
 4. παρέχει κατευθύνσεις στις επιχειρήσεις τόσο επί της ακολουθούμενης διαδικασίας και των σχετικών προθεσμιών όσο και επί των όρων και προϋποθέσεων αποδοχής δεσμεύσεων. Προς τούτο έλαβε υπόψη της την ευρωπαϊκή πρακτική, τη μέχρι σήμερα εμπειρία της από την αποδοχή δεσμεύσεων σε κρίσιμους ή/ και ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της εθνικής οικονομίας (π.χ. ενέργεια, δορυφορική συνδρομητική αναμετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος), καθώς και τη νομολογία των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων αναφορικά με την ευρεία διακριτική ευχέρεια της Αρχής να εκκινεί τη σχετική διαδικασία και να αποδέχεται τις δεσμεύσεις που οικειοθελώς προτείνουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Επιγραμματικά, βάσει της Απόφασης:

Κριτήρια εκκίνησης της διαδικασίας και αποδοχής δεσμεύσεων:

 1. H ΕΑ χαίρει ευρείας διακριτικής ευχέρειας να αποφασίσει για την εκκίνηση ή μη της διαδικασίας αξιολόγησης και την αποδοχή ή μη των δεσμεύσεων που προτείνουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
 2. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προτείνουν δεσμεύσεις σε οποιαδήποτε υπόθεση πιθανών παραβάσεων τόσο του άρθρου 1 όσο και του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011.
  Η ΕΑ θεωρεί κατάλληλη την αποδοχή δεσμεύσεων σε υποθέσεις όπου τα υφιστάμενα προβλήματα ανταγωνισμού:
  1. είναι ευχερώς προσδιορίσιμα και
  2. αντιμετωπίζονται πλήρως από τις προσφερόμενες δεσμεύσεις και δεν δημιουργούνται νέα και
  3. δύνανται να επιλυθούν αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο η ΕΑ δεν θα αποδέχεται δεσμεύσεις:
   1. στην περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών περιορισμών του ανταγωνισμού,
   2. σε σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης,
   3. σε οριζόντιες συμπράξεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα επιείκειας.
 3. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προτείνουν δεσμεύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διερεύνησης μιας υπόθεσης από την ΕΑ.
  Η ΕΑ θεωρεί κατάλληλη την αποδοχή δεσμεύσεων, εφόσον συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων της ΕΑ και την επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, και προτρέπει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να αναλάβουν δεσμεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα.
  Ωστόσο η ΕΑ δεν θεωρεί πρόσφορη την αποδοχή δεσμεύσεων σε υποθέσεις επί των οποίων έχει κοινοποιηθεί στα εμπλεκόμενα μέρη η σχετική Εισήγηση.
 4. Η διαδικασία αξιολόγησης των δεσμεύσεων εκκινεί εφόσον:
  1. η πρόθεση της επιχείρησης να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλήρως και αποτελεσματικά τα προβλήματα ανταγωνισμού, είναι ειλικρινής και
  2. η συγκεκριμένη υπόθεση είναι πρόσφορη για την αποδοχή δεσμεύσεων και
  3. η φύση και τα χαρακτηριστικά των δεσμεύσεων λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και το είδος τους ενδείκνυνται για την αποκατάσταση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά.

Διαδικασία:

 • Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων επί της ακολουθούμενης διαδικασίας, τα στάδια αυτής ορίζονται σε Παράρτημα της Απόφασης, τα κυριότερα σημεία της οποίας αφορούν:
 • Προπαρασκευαστικές συναντήσεις με ΓΔΑ ή /και τον Εισηγητή σε οποιοδήποτε στάδιο διερεύνησης μίας υπόθεσης.
 • Αξιολόγηση κριτηρίων εκκίνησης της διαδικασίας και κοινοποίηση προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρόσκλησης υποβολής οριστικής πρότασης δεσμεύσεων.
 • Διενέργεια διαβούλευσης με την αγορά εφόσον κριθεί σκόπιμο, επί των δεσμεύσεων που προτάθηκαν.
 • Κοινοποίηση εισήγησης περί αποδοχής της οριστικής πρότασης δεσμεύσεων, όπως έχει διαμορφωθεί και κλήτευση σε ακρόαση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και του καταγγέλλοντος.
 • Λήψη απόφασης ΕΑ, η οποία θα καθιστά τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τα μέρη.

Στα συνημμένα η σχετική απόφαση και το έντυπο ανάληψης δεσμεύσεων.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!