Τετάρτη, 02 Απριλίου 1997

Απόφαση 59/1997

Η από 26 Νοεμβρίου/ 11 Δεκεμβρίου 1996 σύμβαση μεταξύ των μετόχων της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ) και της Γαλλικής Εταιρίας, με την επωνυμία SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES GRANDES MARQUES S.A. (SEGM. S.A.) για την αγορά μετοχών της ΕΝΩΣΗΣ…
Τρίτη, 01 Απριλίου 1997

Απόφαση 58/1997

Προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης της επιχείρησης WARTSILA DIESEL INTERNATIONAL LTD, OY αφενός και των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου (holding) του ομίλου NEW SULZER DIESEL καθώς και των εταιριών DIESEL RICERCHE SPA και GRANDI MOTORI TRIESTE SPA, αφετέρου, σύμφωνα με το άρ. 4β…
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 57/1997

Η από 18.10.1988 καταγγελία της επιχείρησης με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗ Α.Ε., που εδρεύει στην Χαλκίδα Ευβοίας, κατα των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε., που εδρεύει στο Πικέρμη Αττικής, και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΑΒΕΕ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής.  
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 56/1997

Η από 2 Ιανουαρίου 1997 αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 ν703/77, όπως ισχύει, με την οποία ζητείται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των εταιρειών SOLVAY S.A. και SODI PLC πριν την λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής.
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 55/1997

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών SOLVAY S.A. αφενός και SODI PLC αφετέρου, η οποία γνωστοποίθηκε από την πρώτη ως άνω εταιριών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την 27.11.1996, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως τροποποίθηκε και ισχύει.
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 54/1997

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιριών DSM Resins B.V. αφ'ενός και της εταιρίας BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποίθηκε από τις ως άνω εταιρείες στην υπηρεσία μας στις 7/11/96 σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν 703/1997.
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 53/1997

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Κοινού Ταμείου Εισπράξεως Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Νομού Ευβοίας κατά της ανωνύμου εταιρείας "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε.".
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 52/1997

Προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιριών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε., βάσει του άρ. 4β ν.703/77, όπως ισχύει. Η ακροαματική διαδικασία για την ως άνω υπόθεση είχε αρχικά ορισθεί για τις 16 Ιανουαρίου 1997, οπότε και ανεβλήθη μετά…
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 1997

Απόφαση 51/1997

Αίτηση της εταιρείας "HONDOS CENTER" ΑΦΟΙ ΧΟΝΤΟΥ Ο.Ε.Ε για έκδοση από την Επιτροπή απόφασης εξαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του νόμου 703/77 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) μεταξύ αυτής και των εταιρειών ΥΨΙΛΟΝ ΕΝΑ Α.Ε.,…
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 1997

Απόφαση 50/1997

Συγκέντρωση που συμφωνήθηκε με την γνωστοποιηθείσα στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77 όπως ισχύει, από 24 Αυγούστου 1996 σύμβαση μεταξύ των εταιριών SKW Trotsberg AG αφενός και SANDOZ AG αφετέρου, σύμφωνα με…
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 1997

Απόφαση 49/1997

Αίτηση (ΑΚ1205/1996) λήψεως ασφαλιστικών μέτρων την οποία υπέβαλε ο οπτικός-έμπορος Νικόλαος Κούρκουλος, που εδρεύει στην Κέρκυρα (οδός Γ. Θεοτόκη 33), κατά της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Luxottica Hellas εμπορία οπτικών ειδών, οργάνων και μηχανημάτων Α.Ε." (στο εξής Luxottica), η…
Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 1997

Απόφαση 48/1997

Αίτηση της εταιρείας HENKEL KGaA για την χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 ν.703/77, όπως ισχύει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των επιχειρήσεων HENKEL KGaA και LOCTITE CORPORATION, πριν την λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής.
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 1996

Απόφαση 44/1996

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, με την  οποία ζητείται να πραγματοποιηθεί η από μέρους της Α.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αγορά ποσοστού 8% των μετοχών της Α.Ε. ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., με το οποίο η πρώτη…
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 1996

Απόφαση 41/1996

Γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης, απο την εταιρία CONSOLIDATED EUROFINANCE HOLDINGS SA, ελέγχου επί της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 1996

Απόφαση 39/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS GmbH αφενός και SUTRAK TRANSPORTKALTE GmbH αφετέρου, η οποία συμφωνήθηκε με την γνωστοποιηθείσα στην Γραματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, από 20 Ιουνίου 1996…
Δευτέρα, 08 Ιουλίου 1996

Απόφαση 43/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών CONCRETUM S.A. αφενός και ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε. αφετέρου, η οποία γνωστοποίηθηκε από τις άνω εταιρίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 10.5.96 και 20.5.96 αντιστοίχως σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δευτέρα, 01 Ιουλίου 1996

Απόφαση 46/1996

Καταγγελία της Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της εταιρείας P.B.H. PARFUMS ET BEAUTE HELLAS A.E. για αναιτιολόγητη με εκτέλεση παραγγελιών και διακοπή συμβατικής συνεργασίας επί συστήματος επιλεκτικής διανομής , τα οποία στοιχειοθετούν παράβαση του ν.703/77, όπως ισχύει.  
Τρίτη, 25 Ιουνίου 1996

Απόφαση 32/1996

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 ν.703/77, όπως ισχύει, με την οποία ζητείται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των εταιριών SUTRAK TRANSPORTKALTE GmbH και UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS GmbH πριν την λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής 
Σάββατο, 01 Ιουνίου 1996

Απόφαση 31/1996

Γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της σύμπραξης των επιχειρήσεων ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) Α.Β.Ε.Ε., με ταυτόχρονο αίτημα για χορήγηση απαλλαγής άρθρου 1(3) ή αρνητικής πιστοποίησης άρ. 11 ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 24 Μαϊος 1996

Απόφαση 35/1996

Αίτηση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ELFANCO ΕΠΕ" για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των (1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PHYTANCO S.A." και (2) Αγάπης Κριασίου - Μαυρίδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 10 Μαϊος 1996

Απόφαση 42/1996

Αυταπάγγελτη έρευνα, την οποία διεξήγαγε η τέως Δ/νση Έρευνας Αγοράς - Ανταγωνισμού του Υπουργείου Εμπορίου (νυν Ανάπτυξης) στα αρτοποιεία και στα πρατήρια άρτου του Νομού Καβάλας για την διαμόρφωση τιμών πώλησης άρτου τύπου 70% και σύμμικτου.
Παρασκευή, 10 Μαϊος 1996

Απόφαση 29/1996

Προσυμφωνία μεταξύ της εταιρίας GENERAL BISCUITS S.A. και της κας Ι. Παπαδοπούλου - Αργυροπούλου για την εξαγορά μετοχών της εταιρίας Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και η συμφωνία μετοχών για την κατανομή των εξουσιών ελέγχου της δευτέρας των επιχειρήσεων, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν…
Τετάρτη, 08 Μαϊος 1996

Απόφαση 30/1996

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε., και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΥΛΩΝ ΕΠΕ.

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.