Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018

Απόφαση 659/2018

Λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» από την εταιρία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Απόφαση 659/2018
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 659/2018
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 4η Ιουνίου 2018
Αριθμός ΦΕΚ 3315/B΄/07.08.2020
Σχετική Αγορά Τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση ΙΙ (Άρθρο 8 παρ. 6 και 8 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ελεγχόμενη/-ες ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΜΣΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Ι. Η Επιτροπή σε Ολομέλεια ομόφωνα:

Α) Εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3959/2011 την από 13.12.2017 (υπ’ αριθ. πρωτ. 7380) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αρ. 67.159/10.08.2017 συμβολαιογραφικής πράξης -σύμβασης μεταβίβασης της Ομάδας Ενεργητικού Β΄ της τελούσας υπό ειδική διαχείριση ΔΟΛ Α.Ε., από την εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011 και του άρθρου 3 του ν. 3592/2007, αφενός υπολείπεται σημαντικά των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 ν. 3592/2007, ήτοι του 35% σε κάθε μια από τις επιμέρους αγορές της τηλεόρασης, των εφημερίδων και του ραδιοφώνου ή του 32% στο σύνολο των δύο αγορών τηλεόρασης και των εφημερίδων μαζί, οπότε η Γνωστοποιούσα δεν θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους ως άνω αγορές των ΜΜΕ εκ της προκείμενης συναλλαγής και άρα δεν αναμένεται να προκληθεί συγκέντρωση ελέγχου σ’ αυτές, και αφετέρου δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011 ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Β) Διαπιστώνει για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους υπαίτια παράβαση από μέρους της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» της απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πριν από την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και επιβάλλει στην υπόχρεη ως άνω εταιρία πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3959/2011.

Γ) Διαπιστώνει για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους υπαίτια παράβαση από μέρους της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» της υποχρέωσης προς έγκαιρη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 και επιβάλλει στην υπόχρεη ως άνω εταιρία πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 3959/2011. 

ΙΙ. Η Επιτροπή σε Ολομέλεια 

Α) Κατά πλειοψηφία διαπιστώνει για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους ότι η εταιρία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατέχει έμμεσο de facto κοινό έλεγχο στην εταιρία διανομής τύπου «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με τους μετόχους αυτής εταιρίες «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «S.A.J.P ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

Και 

Β) Ομόφωνα διατάσσει τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας στην επιμέρους αγορά της διανομής τύπου στην Ελληνική επικράτεια. 

Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 1163/2022, ΔΕΑ 1164/2022
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!