Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Απόφαση 631/2016

Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασηςτης ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ’αριθ. 551/2012 απόφαση της Ε.Α, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αριθ. 589/2014, 596/2014 και 618/2015 αποφάσεις της.

Απόφαση 631/2016
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 631/2016
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 13η Οκτωβρίου 2016
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Προμήθειας φυσικού αερίου και στην δευτερογενή αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Αντικείμενο Απόφασης Τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014, 618/2015) της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρα 1, 2 και 25 παρ. 1 και 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Αποδοχή πρότασης της ΔΕΠΑ για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014, 618/2015) της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Γνωστοποιούσα/-ες  -
Ελεγχόμενη/-ες  ΔΕΠΑ Α.Ε. 
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε πρόταση της ΔΕΠΑ Α.Ε. για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014, 618/2015) της, και ειδικότερα:

(α) την αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που διατίθενται μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών και την τροποποίηση επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος, ενόψει και της επικείμενης ετήσιας δημοπρασίας, και

(β) την τροποποίηση των επιμέρους όρων που έχουν τεθεί στη ΔΕΠΑ αναφορικά με τη δέσμευση δυναμικότητας στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ και, ακολούθως, την επανεξέταση της σχετικής δέσμης δεσμεύσεων, με γνώμονα την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μετάβασης στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατανομή δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης και για τη διαχείριση συμβατικής συμφόρησης (βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 984/2013 και 715/2009 αντιστοίχως).

Ειδικότερα, με βάση τις τροποποιημένες δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΔΕΠΑ:

Αναφορικά με τη διάθεση ποσοτήτων φ.α. μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών

 • Οι νέες δημοπρατούμενες, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ποσότητες αυξάνονται κλιμακωτά ως εξής: 16% το 2017, 17% το 2018, 18% το 2019 και 20% το 2020.
 • Κάθε συμπληρωματική δημοπρατούμενη ποσότητα, πέραν δηλαδή της τρέχουσας ποσότητας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής ποσότητας που η ΔΕΠΑ προμήθευσε τους πελάτες της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, θα κατανέμεται σε Προμηθευτές.
 • Στο τρέχον μερίδιο 10% της δημοπρατούμενης ποσότητας, το ποσοτικό κατ’ ανώτατο όριο συμμετοχής ανά υποψήφιο αγοραστή, αυξάνεται από 15% σε 20%.
 • Στο μερίδιο της συμπληρωματικής δημοπρατούμενης ποσότητας, δεν τίθεται ανώτατο όριο συμμετοχής ανά υποψήφιο αγοραστή.
 • Οι Προμηθευτές και οι Πελάτες της ΔΕΠΑ θα έχουν ίση μεταχείριση όσον αφορά στην ευελιξία της χρήσης του αερίου που αγοράζεται.
 • Κάθε τροποποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος διάθεσης φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2022 (βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί).
 • Από τον υπολογισμό των ως άνω δημοπρατούμενων ποσοτήτων, θα εξαιρούνται οι πωλήσεις φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ εκτός Ελλάδος.
 • Η ΔΕΠΑ δεσμεύεται ότι, μετά τη σύσταση της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ), θα συνεχίσει να προσφέρει προς πώληση σε ετήσια βάση, μέσω της ΕΑΦΑ, ποσότητα φυσικού αερίου στα ως άνω ποσοστά, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου που ήθελε διαμορφωθεί τότε και άνευ περαιτέρω εμπλοκής της στις διαδικασίες και τα κόστη διενέργειας δημοπρασιών. Για το διάστημα έως τη σύσταση της ΕΑΦΑ, το κόστος διενέργειας δημοπρασιών θα αναθεωρηθεί, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, ώστε να περιλαμβάνει τυχόν κόστη που θα προκύπτουν από το αναθεωρημένο καθεστώς διενέργειας δημοπρασιών.  
 • Το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα επανεξεταστεί, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΕΠΑ, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, όταν το μερίδιο αγοράς της ΔΕΠΑ μειωθεί κάτω από 60%.

Πρόσβαση σε σημεία διασύνδεσης – δέσμευση δυναμικότητας

 • Με προηγούμενη απόφαση (551/2012), η ΔΕΠΑ έχει δεσμευτεί να δίδει προτεραιότητα σε τρίτους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές ή πελάτες της, όσον αφορά οιαδήποτε μελλοντική επιπλέον δυναμικότητα στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ και, συναφώς, να μην συμμετέχει σε δέσμευση νέας δυναμικότητας που θα προκύψει από οποιαδήποτε αναβάθμιση των δυναμικοτήτων σε αυτά τα σημεία εισόδου, καθώς και να εκχωρεί υπό προϋποθέσεις δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα χωρίς αντάλλαγμα σε πελάτες της, μέχρις ότου η δυναμικότητα που δεσμεύει η ΔΕΠΑ ανά σημείο εισόδου περιοριστεί σε συγκεκριμένα ποσοτικά όρια. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ έχει δεσμευτεί ότι από 30.06.2017 η συνολική δυναμικότητα που δεσμεύει στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ, όπως και στην Αγία Τριάδα (LNG-Ρεβυθούσα), δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένα ποσοτικά όρια. Με τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις, το ποσοτικό κατ’ ανώτατο αυτό όριο αναφορικά με το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο προσαρμόζεται σε ποσοστό 67% της σημερινής συνολικής δυναμικότητας (121.608MWh) του σημείου, ενώ τα ποσοτικά κατ’ ανώτατο όρια αναφορικά με τα λοιπά σημεία εισόδου των Κήπων και της Αγίας Τριάδας (LNG-Ρεβυθούσα) παραμένουν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή σε ποσοστό 55% και 40% της εκάστοτε συνολικής δυναμικότητας του σημείου, αντίστοιχα. Περαιτέρω, διατηρείται η δυνατότητα δέσμευσης αδιάθετης δυναμικότητας και πέραν των προαναφερόμενων ποσοτικών ορίων ανά σημείο εισόδου, εφόσον δεν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από τρίτον, εντός συντομότερης προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Προβλέπεται, τέλος, και η περίπτωση δέσμευσης αδιάθετης δυναμικότητας για την κάλυψη έκτακτων (απρόβλεπτων) αναγκών (αιχμιακή ζήτηση ή ανεπάρκεια πηγών προμήθειας) για χρονική περίοδο έως δέκα (10) ημέρες.
 • Η σχετική δέσμη δεσμεύσεων, στην έκταση που αναφέρεται στην πρόσβαση στα σημεία εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι, θα επανεξετασθεί, μετά από πρόταση της ΔΕΠΑ, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και η λειτουργία του νέου ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στην πρόσβαση στα σημεία διασύνδεσης, βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 984/2013 και 715/2009 περί Κατανομής Δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης και περί Διαχείρισης Συμβατικής Συμφόρησης αντιστοίχως, και εφόσον τηρούνται από τη ΔΕΠΑ οι σχετικές διατυπώσεις και όροι που προβλέπονται στο νέο ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο.

Αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων με Πελάτες

 • Με τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις αποσαφηνίζονται, επίσης, επιμέρους όροι για τη σύναψη από τη ΔΕΠΑ νέων συμβάσεων ή την ανανέωση συμβάσεων με πελάτες της, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που είχαν συμφωνηθεί με προηγούμενη απόφαση (551/2012) ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των πελατών και να παρασχεθεί σε αυτούς αυξημένη ευελιξία. Σχετικώς, η ΔΕΠΑ (α) θα δίδει στον εκάστοτε υποψήφιο αντισυμβαλλόμενο της τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης μονοετούς διάρκειας, και (β) δεν θα συνάπτει συμβάσεις διάρκειας άνω των 2 ετών με πελάτες που καλύπτουν άνω του 75% των πραγματικών, κατά δήλωση των πελατών περί μη υπέρβασης του ορίου αυτού, ετήσιων αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι 551/2012, 589/2014, 596/2014 και 618/2015 προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή (ή/και προσαρμογή) των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τη ΔΕΠΑ.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!