Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση 602/2015

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων των εμπλεκόμενωνΛήψη απόφασης επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων των εμπλεκόμενωνεταιριών αναφορικά με την υπόθεση που αφορά στην από κοινού εξέταση των: (1) υπ’ αριθ. πρωτ.7665/3.11.2008 αναφοράς του […], πρατηριούχο υγρών καυσίμων, κατά της εταιρίας εμπορίαςυγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΒΕΕ, (2) υπ’ αριθ. πρωτ. 8694/15.12.2008 καταγγελίας του […],πρατηριούχου υγρών καυσίμων, κατά της εταιρίας εμπορίας υγρών καυσίμων BP Hellas ΑΕΕ Πετρελαιοειδών και (3) αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ως προςτη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας πρατηριούχων με εταιρίεςεμπορίας υγρών καυσίμων μέσω της ισόχρονης μίσθωσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων από τονπρατηριούχο προς την εταιρία αυτή και της ταυτόχρονης υπεκμίσθωσης του πρατηρίου από τηνεταιρία προς τον ίδιο πρατηριούχο ή προς τρίτα πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτόν για πιθανέςπαραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77, όπως ίσχυε (νυν άρθρα 1 και 2 του ν.3959/2011,όπως ισχύει) και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Απόφαση 602/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 602/2015 
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 16 Φεβρουαρίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Εμπορία υγρών καυσίμων
Αντικείμενο Απόφασης  Ενδεχόμενη Σύμπραξη –  Πρόταση και Ανάληψη Δεσμεύσεων.
Νομικό Πλαίσιο  Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 (πρώην ν. 703/77) και 101 ΣΛΕΕ – άρθρο 25 παρ. 6 ν.3959/2011.
Διατακτικό Απόφασης  Αποδοχή δεσμεύσεων.
Καταγγέλλουσα/ες  Καταγγελία - Αυτεπάγγελτη Έρευνα.
Καταγγελλόμενη/ες  
  1. EKO
  1. EΛΛΗΝΙΚΑ KΑΥΣΙΜΑ
  1. MAMIDOIL
  1. ΡΕΒΟΙΛ
  1. ΕΛΙΝΟΙΛ

      6. AEGEAN

      7.AVIN

      8.CORAL

      9.CYCLON
Περίληψη Απόφασης  

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε την ανάληψη δεσμεύσεων από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην ΒΡ Hellas), ΕΚΟ, AVINOIL, CORAL (πρώην Shell Hellas), CYCLON, ΕΛΙΝΟΙΛ, AEGEAN OIL, MAMIDOIL - JETOIL και ΡΕΒΟΙΛ προς παύση πιθανολογούμενων από μέρους τους παραβάσεων στις αγορές λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων.

Η έρευνα της υπηρεσίας εστιάστηκε στην πρακτική των ως άνω εταιριών εμπορίας να μισθώνουν το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ταυτόχρονα (ή μερικές ημέρες αργότερα) να συνάπτουν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο και με την ίδια αυτή σύμβαση (ή/και με ξεχωριστό ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκμισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή/ και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως.

Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι εν λόγω συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ των εταιριών εμπορίας και των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (με την προαναφερόμενη μέθοδο μίσθωσης και υπεκμίσθωσης) ενδέχεται να περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία του πρατηριούχου, να στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και να εμποδίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά, κατά τρόπο που ενδεχομένως αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 (πρώην ν. 703/77) και 101 ΣΛΕΕ.

Προς άρση των πιθανολογούμενων αυτών παραβάσεων, οι εμπλεκόμενες εννέα εταιρίες εμπορίας υγρών καυσίμων πρότειναν και δεσμεύτηκαν:

1. Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια).

2. Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας.

3. Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.
Ένδικα Μέσα Όριστική Απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!