Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Απόφαση 442/2009

Λήψη απόφασης επί της από 7-8-2006 (αριθ. πρωτ. 5008) καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΑ -ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 2α του ν. 703/77, όπως ισχύει.

Απόφαση 442/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 442/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Μαρτίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Εμπορία Προϊόντων Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 2 και 2α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Δεν Διαπιστώνει Παράβαση 
Καταγγέλλουσα/-ες

IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.

Καταγγελλόμενη/-ες ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στις 30.03.2009 η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την αριθμ. 442/V/2009 απόφαση της πλειοψηφίας των Μελών της, απέρριψε ως ουσία και νόμω αβάσιμη την καταγγελία της «IRON TENCO A.E.» κατά της εταιρείας χονδρικής εμπορίας των εν λόγω προϊόντων «ΑΙΑΝΟΣ Α.Ε.» για παράβαση των άρθρων 2 και 2α περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και κατάχρησης οικονομικής εξάρτησης του ν.703/77, αντίστοιχα.

Ειδικότερα από την έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και της διαδικασίας εξέτασης της υπό­θεσης ενώπιον της Επιτροπής, προέκυψε πως η κα­ταγγελλόμενη με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Εθνική και Ευρωπαϊκή νομολογία, δεν διαθέτει δε­σπόζουσα θέση στον τομέα δομικών προϊόντων χα­ λυβουργίας, ούτε η διακοπή προμήθειας χαλυβουργι­κών προϊόντων της καταγγέλλουσας από την καταγ­γελλόμενη, μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική, στο μέτρο που η καταγγέλλουσα αδυνατούσε να καλύψει σημαντικά σωρευμένα χρέη έναντι της καταγγελλομένης, από παλαιότερες προς αυτήν παραδόσεις χαλυ­βουργικών προϊόντων της τελευταίας. Αντίστοιχα, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι όροι που προ­βλέπει η νομοθεσία και η σχετική νομολογία για τη στοιχειοθέτηση παράβασης κατάχρησης οικονομικής εξάρτησης, δεδομένου του περιορισμένου χρόνου συ­νεργασίας των εμπλεκομένων μερών και της δυνατό­τητας προμήθειας της καταγγέλλουσας των επίμαχων προϊόντων, από άλλους εμπόρους εκτός της καταγγελομένης.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!