Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Απόφαση 731/2021

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας κατά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν μείνει εκτός της διαδικασίας διευθέτησης, η οποία κατέληξε στην απόφαση ΕΑ 721/2020, και συγκεκριμένα κατά των επιχειρήσεων  α) MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (δ.τ. «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES A.E.»), β) ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. «ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.»), καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Υπηρεσίας σε επιχειρήσεις στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόφαση 731/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 731/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 26η Μαρτίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά Η αγορά της παροχής υπηρεσιών φύλαξης
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας κατά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν μείνει εκτός της διαδικασίας διευθέτησης, η οποία κατέληξε στην απόφαση ΕΑ 721/2020, και συγκεκριμένα κατά των επιχειρήσεων  α) MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (δ.τ. «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES A.E.»), β) ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. «ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.»), καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Υπηρεσίας σε επιχειρήσεις στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάσισε ομόφωνα και σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:  

Α. Διαπιστώνει παράβαση, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο σκεπτικό της Απόφασης, των άρθρων 1 N. 3959/2011, 1 Ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ από την ένωση επιχειρήσεων «ΣύνδεσμοΣ Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας» (ΣΕΕΥΑ), για το χρονικό διάστημα από 25.5.2009 μέχρι 06.09.2011. 

Β. Διαπιστώνει ότι λόγω εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3959/2011 περί ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμο ποσού επιβαλλόμενου προστίμου, το πρόστιμο για τη συμμετοχή της ένωσης επιχειρήσεων «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας» (ΣΕΕΥΑ) είναι μηδενικό.

Γ. Διαπιστώνει ότι η ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», παραβίασε τα άρθρα 1 N. 3959/2011 και 1 Ν. 703/1977, για το χρονικό διάστημα από 11.11.2010 μέχρι 12.4.2011. 

Δ. Δεν επιβάλλει στην ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά το σκεπτικό της Απόφασης, πρόστιμο.

Ε. Υποχρεώνει την ένωση επιχειρήσεων «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας» και την ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεις. 

ΣΤ. Επαπειλεί την ένωση επιχειρήσεων «ΣύνδεσμοΣ Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας» και την ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με πρόστιμο και χρηματική ποινή, εάν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων στο μέλλον.

Ζ. Δεν διαπιστώνει παράβαση των άρθρων 1 N. 3959/2011, 1 Ν. 703/1977, κατά το ως άνω σκεπτικό, από τις εταιρίες «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και «ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (νυν επωνυμία της ISS ASPIS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ).

Εμπλεκόμενη/-ες Εταιρείες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΕΕΥΑ) 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ISS ASPIS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ)

Περίληψη Απόφασης

Με βάση το σκεπτικό της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο ΣΕΕΥΑ, μέσω των ΚΣΣΕ 2009 και 2010 αποσκοπούσε στον καθορισμό της τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας, ρυθμίζοντας το κέρδος των εργοδοτικών επιχειρήσεων-μελών του συλλόγου και προκαλώντας στρέβλωση του ανταγωνισμού επί των τιμών στην αγορά των διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών φύλαξης. Καθίσταται προφανές ότι η εν λόγω αντιανταγωνιστική δράση του ΣΕΕΥΑ είχε ως αντικείμενο τη νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 Ν. 3959/2011, 1 παρ. 1 Ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ.

Επίσης, προκύπτει η ανταλλαγή στοιχείων και δη οικονομικών προσφορών μεταξύ εταιρειών που συμμετείχαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών και της ατομικής επιχείρησης ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ SECURITY, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύχθηκαν κατά τα έτη  2010 και 2011. Οι ως άνω  προσφορές, που αποτέλεσαν και το αντικείμενο της υπό εξέταση ανταλλαγής, κατ’ αντιπαραβολή με τα στοιχεία κατακύρωσης του εκάστοτε φορέα, συμπίπτουν απόλυτα αριθμητικά με τις τελικώς κατατεθειμένες. Ειδικότερα, έλαβε χώρα νόθευση των διαγωνιστικών διαδικασιών από τις συμμετέχουσες σε αυτή επιχειρήσεις, δια της, μέσω της ανταλλαγής στοιχείων, υποβολής εικονικών προσφορών από μέρους της ατομικής επιχείρησης ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ SECURITY, με στόχο την εκ των προτέρων συμφωνημένη ανάθεση του έργου σε εταιρεία η οποία συμμετείχε στη ΔΔΔ υπό συνθήκες κατ’ επίφαση υγιούς ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, πέραν των πρακτικών νόθευσης διαγωνισμών που διαπιστώθηκαν ανωτέρω από μέρους της ατομικής επιχείρησης ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ SECURITY, διερευνήθηκαν επίσης, ως προς τη συμβατότητά τους με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και του Ν.3959/2011, οι πρακτικές των εταιριών ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εταιρείας που συμμετείχε στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών και MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ως προς δύο (2) διαγωνισμούς για ισάριθμα δημόσια έργα που δημοπρατήθηκαν την περίοδο 2009-2010. Κατά την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν αποδείχθηκε επαρκώς κατά νόμο ότι οι ανωτέρω πρακτικές αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 ή/και Ν. 3959/2011. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι από την έρευνα της Υπηρεσίας δεν προέκυψαν στοιχεία συνεννόησης για την κατάθεση ισότιμων προσφορών στους καταγγελλόμενους διαγωνισμούς.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!