Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2011

Απόφαση 516/2011

Λήψη απόφασης επί της από 8.12.2008 καταγγελίας της εταιρίας «Χ. ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της εταιρίας «Εταιρία Παροχής Αερίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», καθώς και κατά της εταιρίας «Εταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε.»

Απόφαση 516/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 516/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 3η Μαρτίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Φυσικό Αέριο
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση. Επιβάλει πρόστιμο
Καταγγέλλουσα/-ες Χ. ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περίληψη Απόφασης  

Επί της καταγγελίας της εταιρίας Χ. ∆ΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, µε διακριτικό τίτλο DIMCO κατά της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. και της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε, η Επιτροπή Ανταγωνισµού έκρινε µεταξύ άλλων ότι η αγορά χορήγησης άδειας χρήσης εγκατάστασης φυσικού αερίου για πελάτες µε κατανάλωση χαµηλότερη των 100 GWH αποτελεί παράδειγµα µονοπωλίου που δηµιουργήθηκε µε νόµο. Η υπό κρίση υπόθεση αφορά την σχετική αγορά χορήγησης αδείας χρήσης εγκατάστασης φυσικού αερίου για πελάτες µε κατανάλωση χαµηλότερη των 100 GWh, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας· και την γειτνιάζουσα αυτής αγορά εµπορίας και διανοµής σωληνώσεων κατάλληλων για δίκτυα φυσικού αερίου εσωτερικών εγκαταστάσεων κτηρίων που έχουν πίεση λειτουργίας έως και 1 bar, στην οποία δραστηριοποιείται µόνο η καταγγέλλουσα εταιρία DIMCO. Η σχετική γεωγραφική αγορά που αφορά την παρούσα καταγγελία περιλαµβάνει τις «περιοχές αδείας» της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και της ΕΠΑ Θεσσαλίας, δηλαδή τις περιοχές, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 1 των αδειών διανοµής φυσικού αερίου εκάστης εξ αυτών, ήτοι στα ΦΕΚ1087/31.8.200019 και ΦΕΚ1086/31.8.200020 αντιστοίχως.

Τα προνοµιακά µονοπώλια συνήθως δηµιουργούνται διότι ο ρυθµιστής (π.χ. το κράτος) θεωρεί ότι η αγορά αποτελεί φυσικό µονοπώλιο. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αποτελούν µονοπωλητές τόσο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όσο και στην περιοχή της Θεσσαλίας αντίστοιχα. Είναι Ανώνυµες Εταιρίες, οι οποίες λειτουργούν υπό κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και στις δύο γεωγραφικές περιοχές.

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη τα εκεί αναφερόµενα στοιχεία, αποφάσισε σε Ολοµέλεια και οµοφώνως:

− Υποχρέωσε τις εν λόγω εταιρίες να παύσουν την διαπιστωθείσα στο σκεπτικό της απόφασης παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και να την παραλείπουν στο µέλλον.

− Επέβαλε στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνολικό πρόστιµο ύψους 419.781,88 € και στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνολικό πρόστιµο ύψους 201.201,28 € για την τέλεση της διαπιστωθείσας στο ως άνω σκεπτικό παράβασης του άρθρου 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 703/1977.

− Επέβαλε στην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης πρόστιµο ύψους 20.000 € για καθυστέρηση παροχής στοιχείων, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 2 ν. 703/1977, όπως ίσχυε, καθώς και πρόστιµο 15.000 € για παροχή ελλιπών στοιχείων, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.

− Υποχρέωσε τις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτές της εν λόγω Απόφασης, να ενηµερώσουν µε δελτία τύπου τους µηχανικούς και εγκαταστάτες φυσικού αερίου, ότι οι εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες CSST

– Gastite µπορούν να χρησιµοποιούνται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σύµφωνα µε τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισµό, εξίσου, όπως οι χαλκοσωλήνες και οι χαλυβδοσωλήνες και να ενηµερώσουν σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισµού εντός της ως άνω αναφερόµενης προθεσµίας.

− Υποχρέωσε τις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτές της εν λόγω Απόφασης, να αναµορφώσουν τα υποδείγµατα µελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων στις ιστοσελίδες τους, ώστε να συµπεριλαµβάνονται ρητά υποδείγµατα που αφορούν και τους εύκαµπτους χαλυβδοσωλήνες CSST – Gastite της καταγγέλλουσας, ενηµερώνοντας σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισµού εντός της ως άνω αναφερόµενης προθεσµίας.

 − Επαπείλησε κατά των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της διαπιστωθείσας στο σκεπτικό της Απόφασης παράβασης του άρθρου 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, χρηµατική ποινή ύψους 5.000 € για κάθε µέρα µη συµµόρφωσής τους µε την Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, από την εποµένη της συµπλήρωσης 30 ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτές της ως άνω Απόφασης.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ

ΔΕΑ 4611/2015 , ΔΕΑ 4210/2015 , ΔΕΑ 2742/2012 , ΔΕΑ 389/2015 , ΔΕΑ 885/2013ΣΤΕ 2557/2020ΣΤΕ 2558/2020

ΣΤΕ 764/2014, ΣΤΕ 2075/2014, ΣΤΕ 2076/2014

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!