Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Απόφαση 406/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 23.4.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ αποκλειστικού (100%) ελέγχου επί της εταιρείας ERGOTRAK Α.Ε..

Απόφαση 406/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 406/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  26η Ιουνίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

Η εξαγοράζουσα δραστηριοποιείται στις αγορές:

α) Διανομής επιβατικών αυτοκινήτων, β) Ανταλλακτικών αυτών, γ) Παροχής υπηρεσιών συνεργείου, και δ) Μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Η εξαγοραζόμενη στις αγορές: ε) Μηχανημάτων Έργων & Μεταλλείων, στ) Μηχανημάτων Διακίνησης Φορτίων, ζ) Κινητήρων Diesel και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, η) Αεροσυμπιεστών.

Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4β   ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ)
Ελεγχόμενη/-ες ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ERGOTRAK Α.Ε.)
Περίληψη Απόφασης

Την 23.4.2008 η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο (δ.τ.) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ (εφεξής ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ) γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά το άρθρο 4β ν.703/77, ως ισχύει, την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ERGOTRAK (εφεξής ERGOTRAK). Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία εξαγοράζουσα και εξαγοραζόμενη δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Βάσει των στοιχείων που παρατέθηκαν ανωτέρω κρίνεται ότι στην υπό κρίση υπόθεση δεν υφίστανται κάθετα ή οριζόντια επηρεαζόμενες αγορές.

Στην υπό κρίση υπόθεση, δυνάμει του από 10.4.2008 ιδιωτικού συμφωνητικού, που συνήφθη μεταξύ της εξαγοράζουσας εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ και της εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ η πρώτη θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ανεξάρτητης εταιρείας ERGOTRAK και ως εκ τούτου δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.2 εδ. β) ν.703/77. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4β παρ. 1 του Ν.703/77. Η γνωστοποίηση της κρινόμενης συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα στις 23.4.2008 από την αποκτώσα τον έλεγχο και υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ήτοι εντός εννέα (9) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του προαναφερθέντος Προσυμφώνου, που συνήφθη στις 10.4.2008.

Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη οριζοντίως και καθέτως επηρεαζόμενων αγορών, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3688/11.6.2008 εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!