Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

Απόφαση 407/2008

Λήψη απόφασης επί της μη γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του ν.703/77, όπως ισχύει της συγκέντρωσης των εταιρειών «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε» και «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε».

Απόφαση 407/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 407/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 10η Ιουνίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Εκδόσεων περιοδικών Τύπου

 

Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4α’ επομ. ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλει  Πρόστιμο για παράβαση υποχρέωσης για εμπρόθεσμη γνωστοποίηση.
Γνωστοποιούσα/-ες Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε
Ελεγχόμενη/-ες  Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

 

Στις 14.11.2006 ανακοινώθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά την έννοια του άρθρου 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει, από την εταιρεία «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε, η απόκτηση του 33,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε».

Η εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε είναι η απορροφώσα εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε με τη σημερινή της νομική μορφή στις 2.6.1986 από τον Αντώνη Λυμπέρη, με σκοπό τη δραστηριοποίησή της στον κλάδο των εκδόσεων και εκτυπώσεων. Η εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε, είναι η εξαγοραζόμενη από την εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε., η οποια δραστηριοποιείται στην έκδοση περιοδικών. Η εταιρεία σήμερα εκδίδει το περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», που αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο του αυτοκινήτου, τα περιοδικά «ΗΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑ», «ΠΤΗΣΗ & διάστημα», «YACHTS Motor & Sailing» καθώς και τα περιοδικά «0-300» και «2ΤΡΟΧΟΙ», μέσω της HIGHSIDING A.E. Επίσης, το φθινόπωρο του 2007, η εταιρεία θα προχωρήσει στην έκδοση του διεθνούς φήμης περιοδικού αυτοκινήτου «AUTO BIL.

Ο κλάδος των εκδόσεων περιλαμβάνει τις κατωτέρω επιμέρους σχετικές αγορές: 1) Την ευρύτερη αγορά εκδόσεων περιοδικών,D».2) Την αγορά διαφημιστικού χώρου στον έντυπο τύπο (περιοδικά) η οποία σύμφωνα και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί διακριτή σχετική αγορά προϊόντος. Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση υπόθεση θα πρέπει να θεωρηθεί το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Ως προς τα μερίδια αγοράς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εκδόσεων, προκύπτει ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που καλύπτουν το 2006, η εταιρεία «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε» εμφανίζεται να κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των περιοδικών (πλην των ένθετων περιοδικών στις εφημερίδες) με μερίδιο της τάξης του 20% περίπου. Ο κλάδος των περιοδικών στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα ένθετα περιοδικά των εφημερίδων, δεν παρουσιάζει σημαντική συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τα μέτρα συγκέντρωσης, οι τέσσερεις μεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν το έτος 2006 το 57,9% της αγοράς (Δείκτης CR-4), έναντι 56,1% το προηγούμενο έτος (2005). Εάν ληφθούν υπόψη οι οκτώ μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου (Δείκτης CR-8), προκύπτει ότι οι τελευταίες αποσπούν το 86,8% της συνολικής αγοράς.

Ακόμη περισσότερο, η εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε θεωρεί ότι η συμμετοχή μειοψηφίας (33,33%) επί της εταιρίας Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε δεν δίνει τη δυνατότητα άσκησης αποκλειστικού ελέγχου επί της τελευταίας και ότι συνεπώς, δεν συνέτρεχε η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 α του ν.703/77, όπως ισχύει, στο βαθμό που η εν λόγω πράξη δεν θεωρείται ότι συνιστά συγκέντρωση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω νόμου. H Γ.Δ.Α. απέστειλε σχετική επιστολή στην εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε προκειμένου να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης και να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους για τους οποίους δεν υπέβαλε πλήρη φάκελο γνωστοποίησης. Η εταιρεία με την από 2. 10. 2007 επιστολή της υποστηρίζει ότι η εν λόγω πράξη δεν συνιστά συγκέντρωση και επομένως δεν συντρέχει λόγος για γνωστοποίησή της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι στις Γ.Σ της περιόδου 2004-2007 παρίστανται μέτοχοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 1.578.980-4.363.490 μετοχές σε σύνολο μετοχών 6.523.780. Επίσης, προκύπτει ότι οι αποφάσεις της Γ.Σ, για τις οποίες απαιτείται απλή (απαρτία) πλειοψηφία, ήτοι τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (1.304.756 μετοχές), οι οποίες ωστόσο περιλαμβάνουν κρίσιμα ζητήματα όπως η εκλογή Δ.Σ, η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων, κ.λ.π.. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις της Γ.Σ, που απαιτούν εξαιρετική (απαρτία) πλειοψηφία (2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.349.187 μετοχές) και αφορούν αποφάσεις, όπως η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (αύξηση, μείωση), η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση της εταιρείας καθώς και η έκδοση ομολογιακών δανείων, λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων (ήτοι 2.899.458 μετοχές) . Εάν η απαρτία των 2/3 δεν επιτευχθεί, τότε σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, η Γ.Σ, αφού προσκληθεί, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν η νεώτερη απαρτία δεν επιτευχθεί, απαιτείται το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό της εξαγοράζουσας εταιρείας στην εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε ανέρχεται σε 33,33%, επομένως συγκεντρώνονται 2.174.375 μετοχές. Συνεπώς, η Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε με το ποσοστό αυτό έχει κατά κανόνα τον έλεγχο της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη εξαιρετική (απαρτία) πλειοψηφία, η εταιρεία «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε» με το σύνολο των μετοχών που έχει στην κατοχή της δεν αποκτά τη σχετική πλειοψηφία που απαιτείται (2.899.458 μετοχές), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει κρίσιμες αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων μετόχων και ιδίως των μετόχων που εκπροσωπούνται από την Οικογένεια Καββαθά (2.039.665 μετοχές). Σε κάθε περίπτωση όμως, ο έλεγχος, αν δεν είναι αποκλειστικός, είναι τουλάχιστον κοινός.

Η απόκτηση ελέγχου αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της συγκέντρωσης. Όπως γίνεται αποδεκτό στη θεωρία, αρκεί και η δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Δεν απαιτείται κατά συνέπεια να αποδεικνύεται ότι η ελέγχουσα επιχείρηση πραγματικά ασκεί αυτή τη δυνατότητα. Το αν θα γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας δεν καθίσταται αποφασιστικής σημασίας. Ο έλεγχος πρέπει να ασκείται από κοινού από τις συμμετέχουσες στην συγκέντρωση επιχειρήσεις. Για την αποδοχή του κοινού ελέγχου πρέπει να διαπιστωθεί η ύπαρξη κοινής βούλησης μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων καθώς και η συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ή δυνατοτήτων επιρροής. Προκειμένου, συνεπώς, να διερευνηθεί εάν μία μεταβολή ελέγχου αποτελεί αποκλειστικό ή κοινό, πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την πολιτική και τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Από όλη την ανωτέρω ανάλυση και δεδομένου ότι οι Εκδόσεις Λυμπέρη αποκτούν πλειοψηφικό ποσοστό, με τον αριθμό των μετοχών που εξαγοράζουν, για τη λήψη αποφάσεων στις γενικές συνελεύσεις, στις οποίες, όπως εξ αντιδιαστολής, προκύπτει μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για τις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρίας, προκύπτει ότι η εταιρεία Εκδοτική Λυμπέρη αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρίας Τεχνική Εκδοτική Α.Ε. Ακόμη, σε σχετικό ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας με το οποίο εζητούντο στοιχεία για την διαπίστωση ή όχι του κοινού ελέγχου η εταιρία Εκδόσεις Λυμπέρη απάντησε με απλή παραπομπή στην από 15/10/07 Επιστολή της, χωρίς να αποστείλει ή να πιστοποιήσει την έλλειψη των στοιχείων αυτών, ως όφειλε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ επιβάλλει στην εταιρεία «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε»:

1) πρόστιμο 10.000 ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, λόγω παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 703/77, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας της παράβασης και των επιβαρυντικών παραγόντων που διαπιστώθηκαν

2) πρόστιμο 10.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 703/77 λόγω παροχής ελλιπών πληροφοριών κατά την έρευνα της ΓΔΑ

Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!