Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 421/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 4280/17.7.2006 «Συμπληρωματικής εισήγησης σχετικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε συνδυασμό και με μεταγενέστερο αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του ν. 703/77, όπως ισχύει από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών».

Απόφαση 421/2008

Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 421/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  20η Νοεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Πετρελαιοειδών
Αντικείμενο Απόφασης  Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 1 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης  Διαπιστώνει παράβαση. Επιβάλλει πρόστιμο
Καταγγέλλουσα/-ες  Αυτεπάγγελτη έρευνα σε συνδυασμό με μεταγενέστερο αίτημα του  Υπουργού Ανάπτυξης
Καταγγελλόμενη/-ες

 BP Hellas

 SHELL Hellas

Περίληψη Απόφασης

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 4280/17.7.2006 «Συμπληρωματικής εισήγησης σχε­τικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της Γενικής Διεύθυν­σης Ανταγωνισμού σε συνδυασμό και με μεταγενέ­στερο αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του ν. 703/77, όπως ισχύει από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοει­δών.

Κατά την έρευνα της Γ.Δ.Α, διαπιστώθηκε ότι στις κα­θαρές τιμές χονδρικής διάθεσης των υγρών καυσί­μων παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των νομών της χώρας. Από δε τα στοιχεία δειγματοληψίας σε επίπεδο λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών (πρατή­ρια υγρών καυσίμων), όπως αυτά δημοσιεύονται σε εβδομαδιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης δια­πιστώθηκαν παρόμοιες αποκλίσεις. Η διαπιστούμενη απόκλιση στις καθαρές τιμές χον­δρικής στην απλή αμόλυβδη βενζίνη, η οποία αντανα­κλάται και στις λιανικές τιμές (τιμές αντλίας) δεν φαί­νεται να είναι αποτέλεσμα αντικειμενικών παραγόντων που παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των τιμών στα πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς (διαφορές στο κό­στος μεταφοράς, δομή σχετικής γεωγραφικής αγο­ράς, ύπαρξη εμποδίων εισόδου). Αντίθετα, η παρατη­ρούμενη απόκλιση στις τιμές της απλής αμόλυβδης βενζίνης (σχετική αγορά) μεταξύ των νομών της ελ­ληνικής επικράτειας, είναι συνάρτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών επιλογών στις οποίες οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου έχουν τον κυρίαρχο ρόλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευ­νες της Γ.Δ.Α. και δεν διαψεύστηκαν από τις εργασίες της ακροαματικής διαδικασίας, οι εκπτώσεις που χο­ρηγούν οι τέσσερις εταιρείες εμπορίας το 2003, δια­μορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα στους «ακρι­βούς» νομούς και υψηλότερα στους «λιγότερο ακρι­βούς» νομούς.

Συμπερασματικά, οι διαφορές στις καθαρές χονδρι­κές τιμές δεν οφείλονται στις διαφορές κόστους ή κα­τανάλωσης ανά νομό αλλά στις διαφορετικές εκπτώ­σεις που χορηγούν οι εταιρείες εμπορίας στους πρα­τηριούχους. Από την ανάλυση των περί εκπτώσεων στοιχείων της προαναφερθείσας έρευνας, προέκυψαν ενδείξεις μιας ιδιότυπης συγγένειας της πολιτικής εκπτώσεων που εφήρμοζαν οι δύο πολυεθνικές εταιρείες BP Hellas και SHELL Hellas. Σύμφωνα με τις εν λόγω ενδείξεις, οι συγκεκριμένες εταιρείες εφαρμόζουν κοινή εκπτωτική πολιτική «χωρίζοντας» τη σχετική γεωγραφική αγορά (ελληνική επικράτεια) σε ζώνες, στις οποίες το ποσό έκπτωσης είναι τέτοιο ώστε οι προκύπτουσες καθαρές (τελικές χονδρικές) τιμές της αμόλυβδης βενζίνης των δύο εταιρειών να εξισώνονται.

Από την εκτίμηση των στοιχείων της υπόθεσης η Επι­τροπή αξιολόγησε ότι επαρκούν για την απόδειξη ύπαρ­ξης εναρμονισμένης πρακτικής με αντικείμενο τον κα­θορισμό τιμών και επίσης ότι από το μέγεθος των συ-μπραττουσών επιχειρήσεων και το υψηλό μερίδιο τους στην αγορά, προκύπτει ανεπιφύλακτα ότι η παραπάνω διαπιστωθείσα εναρμονισμένη πρακτική δύναται να έχει σοβαρή επίδραση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο υπό την έννοια του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ.
Ένδικα Βοηθήματα  Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις ΔΕΑ 2692/2021ΔΕΑ 2694/2021
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!