Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Απόφαση 689/2019

Λήψη απόφασης επί: α) της υπ’ αριθ. πρωτ. 4968/2.8.2011 καταγγελίας της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» κατά της εταιρίας «Gambro Lundia AB» και κατά της εταιρίας «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και β) της υπ’ αριθ. πρωτ. 1437/24.2.2016 καταγγελίας της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» κατά των εταιριών «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» και «Gambro Lundia AB» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Απόφαση 689/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 689/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Ιουλίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ Β΄/4600/19.10.2020
Σχετική Αγορά Αγορά τεχνητού νεφρού, ήτοι η πρωτογενής αγορά των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού (HD) με τις συνδεόμενες δευτερογενείς αγορές των ανταλλακτικών και της επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων αυτών
Αντικείμενο Απόφασης Διαπίστωση παραβάσεων του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού μετά από καταγγελίες
Νομικό Πλαίσιο Αντιανταγωνιστικές κάθετες συμπράξεις (Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 703/77, ως ίσχυε, ήδη Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 & Άρθρο 101 ΣΛΕΕ) 
Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομόφωνα και σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα:

Ι. Κάνει δεκτή την καταγγελία της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» και διαπιστώνει παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από τις εταιρίες «Gambro Lundia AB» και «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» για τους λόγους που εκτενώς αναφέρθηκαν ανωτέρω,

ΙΙ. Υποχρεώνει τις εταιρίες «Gambro Lundia AB» και «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» να παύσουν την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση, στο βαθμό που αυτή συνεχίζεται και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον,

ΙΙΙ. Απορρίπτει ως αβάσιμη την καταγγελία της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» κατά της εταιρίας «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, για τους λόγους που εκτενώς αναφέρθηκαν ανωτέρω.  Επίσης, η ΕΑ αποφάσισε ότι για την εν λόγω εταιρία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ κι ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην παρούσα υπόθεση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

IV. Απορρίπτει ως αβάσιμες τις καταγγελίες της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» κατά των εταιριών «Gambro Lundia AB», «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 από τις εταιρίες αυτές, με βάση το σκεπτικό της Απόφασης. Επίσης, η ΕΑ αποφάσισε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 102 ΣΛΕΕ κι ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην παρούσα υπόθεση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

V. Επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρία «Gambro Lundia AB» για την τέλεση της διαπιστωθείσας για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2003 έως το Δεκέμβριο 2015, βάσει του ως άνω σκεπτικού, παράβασης του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε, πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.103.479,90) ΕΥΡΩ,

VΙ. Επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» για την τέλεση της διαπιστωθείσας για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2003 έως το Δεκέμβριο 2015, βάσει του ως άνω σκεπτικού, παράβασης του  άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε, πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ύψους εκατόν εξηνταπέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ (165.810,00) ΕΥΡΩ,

VΙΙ. Απειλεί έκαστη από τις προαναφερόμενες εταιρίες με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της, ήτοι για κάθε μέρα επανάληψης της ως άνω παράβασης, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια με νέα απόφαση της Επιτροπής.

Καταγγέλλουσα/-ες «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)»
Καταγγελλόμενη/-ες «Gambro Lundia AB», «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»
Περίληψη Απόφασης

Μετά από καταγγελίες της «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» κατά των εταιριών «Gambro Lundia AB», «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αρ. 689/2019 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα, ότι οι εταιρίες «Gambro Lundia AB» και «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, με τη συμμετοχή τους σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη που συνίστατο στην εφαρμογή συμβατικού όρου απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών με τις σχετικές εκφάνσεις του. Στο πλαίσιο των παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, πλέον 1 του ν. 3959/2011, και 101 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή έκρινε ότι η επίμαχη συμφωνία μεταξύ των ως άνω εμπλεκομένων επιχειρήσεων συνιστούσε στρατηγική αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς σε επίπεδο επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του σήματος Gambro με στόχο τον αποκλεισμό ανεξάρτητων επισκευαστών μηχανημάτων του συγκεκριμένου σήματος από διαγωνισμούς σε δημόσια νοσοκομεία, η οποία εντοπίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015. Ταυτόχρονα, αποδείχτηκε ότι η απαγόρευση παράλληλου εμπορίου διατρέχει μέρος του δικτύου της GAMBRO για σημαντικό χρονικό διάστημα, επηρεάζοντας αναπόδραστα και την εθνική αγορά.

Με την ίδια απόφασή της ομόφωνα η Επιτροπή α) υποχρέωσε τις εταιρίες «Gambro Lundia AB» και «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» να παύσουν την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση, στο βαθμό που αυτή συνεχίζεται και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον, β) απέρριψε ως αβάσιμη την καταγγελία της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» κατά της εταιρίας «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ενώ έκρινε ότι για την εν λόγω εταιρία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ κι ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην παρούσα υπόθεση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, γ) απέρριψε ως αβάσιμες τις καταγγελίες της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» κατά των εταιριών «Gambro Lundia AB», «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 από τις εταιρίες αυτές, με βάση το σκεπτικό της Απόφασης. Επίσης, η ΕΑ αποφάσισε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 102 ΣΛΕΕ κι ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην παρούσα υπόθεση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δ) επέβαλε πρόστιμο στην εταιρία «Gambro Lundia AB» για την τέλεση της διαπιστωθείσας για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2003 έως το Δεκέμβριο 2015, βάσει του σκεπτικού της εν λόγω απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε, πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.103.479,90) ΕΥΡΩ, ε) επέβαλε πρόστιμο στην εταιρία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» για την τέλεση της διαπιστωθείσας για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2003 έως το Δεκέμβριο 2015, βάσει του ως άνω σκεπτικού, παράβασης του  άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε, πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ύψους εκατόν εξηνταπέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ (165.810,00) ΕΥΡΩ, και στ) απείλησε έκαστη από τις προαναφερόμενες εταιρίες («Gambro Lundia AB» και «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ») με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης  συμμόρφωσης  προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της, ήτοι για κάθε μέρα επανάληψης της ως άνω παράβασης, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια με νέα απόφαση της Επιτροπής.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ  ΔΕΑ Ν76/2021 ΔΕΑ_2841_2023 ΔΕΑ_2832_2023 ΔΕΑ_2829_2023
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!