Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 616/2015

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε) ν. 3959/2011  για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης («Σύστημα Μοριοδότησης»), αντικαθιστώντας κατά τούτο της υπ’ αριθ. 539/VII/2012 (ΦΕΚ 2047/Β/27.6.2012) προηγούμενης σχετικής απόφασης.

Απόφαση 616/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 616/2015
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 24η Σεπτεμβρίου 2015
Αντικείμενο Απόφασης Ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης («Σύστημα Μοριοδότησης»).
Περίληψη Απόφασης  

Με την υπ’ αριθ. 616/2015 απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επικαιροποίησε το Σύστημα Μοριοδότησης για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση των εκκρεμών υποθέσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ), το οποίο είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 539/2012 προηγούμενη απόφασή της, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμογής του. Το Σύστημα Μοριοδότησης, που θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τον ν. 3959/2011, αποσκοπεί στον αποτελεσματικότερο χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων (καταγγελιών και αυτεπάγγελτων ερευνών) από τη ΓΔΑ, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με απώτερο στόχο την πιο στοχευμένη και συνεκτική εφαρμογή των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Το νέο Σύστημα τροποποιεί και εξειδικεύει έτι περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα κριτήρια (αναφορικά ιδίως με τη φύση και την εμβέλεια της πιθανολογούμενης παράβασης, το είδος των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη σημασία του νομικού ζητήματος για την ασφάλεια δικαίου και τη συνεργασία με άλλες Αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Ανταγωνισμού, την αποδεικτική ισχύ των στοιχείων του φακέλου και την ύπαρξη ή μη αίτησης επιείκειας), σταθμίζει όμως επιπλέον παράγοντες οι οποίοι κατατείνουν στη μη συνέχιση έρευνας της υπόθεσης (αναφορικά ιδίως με καταγγελίες που έχουν υποπέσει, ήδη κατά το χρόνο υποβολής τους, σε πενταετή παραγραφή κατ’ άρθρο 42 του ν. 3959/2011 και δεν καταλαμβάνονται από τις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου).

Το Σύστημα Μοριοδότησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν δημοσιοποιούνται (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2, στοιχείο ιε΄ του ν. 3959/2011). Καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία (βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3)) απορρίπτονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από εισήγηση της ΓΔΑ. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!