Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Απόφαση 515/2011

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης ελέγχου του ομίλου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον όμιλο «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.».

Απόφαση 515/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 515/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 14 Φεβρουαρίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Αγορά Γαλακτοκομικών.    
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων.
Νομικό Πλαίσιο  B΄ Φάση – εις βάθος διερεύνηση, άρθρο 4δ του ν. 703/77, ως ίσχυε.
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων.
Καταγγέλλουσα/-ες  

VIVARTIA (μέσω της θυγατρικής της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ) επί της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

Καταγγελλόμενη/-ες  

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίληψη Απόφασης  

Στις 15.9.2010, η εταιρία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» γνωστοποίησε εµπρόθεσµα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, την εξαγορά του 43% του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου (µ.κ.) της εταιρίας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη γνωστοποιούσα εταιρία VIVARTIA (µέσω της θυγατρικής της ∆ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ) επί της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ, καθώς η VIVARTIA θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου επί της εξαγοραζόµενης και θα δύναται να λαµβάνει αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας που την αφορούν. Η VIVARTIA δραστηριοποιείται στους εξής κλάδους:

  • Στον κλάδο γαλακτοκοµικών και ποτών, µε αντικείµενο την παραγωγή και διανοµή γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεµφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυµών φρούτων,
  • ii) Στον κλάδο υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας, µε αντικείµενο την παραγωγή και διάθεση προϊόντων εστίασης, µέσω της λειτουργίας αλυσίδας εστιατορίων, εστιατορίων ταχείας εστίασης και καφε-ζαχαροπλαστείων και υπηρεσιών µαζικής εστίασης (catering), και
  • iii) Στον κλάδο κατεψυγµένων τροφίµων, µε αντικείµενο κυρίως την παραγωγή και διανοµή κατεψυγµένων τροφίµων, όπως λαχανικά και έτοιµες συνταγές γευµάτων.

Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και διανοµής γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεµφερή προϊόντα γιαουρτιού, καθώς και χυµών φρούτων.

Η συγκέντρωση παρουσιάζει οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις στις αγορές του φρέσκου γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, του συµπυκνωµένου γάλακτος, του σοκολατούχου γάλακτος, του γάλακτος µε προσθήκη καφέ, των επιδορπίων µε βάση το γάλα, του χύµα γιαουρτιού, του τυποποιηµένου λευκού γιαουρτιού, του τυποποιηµένου γιαουρτιού µε γεύσεις, του τυποποιηµένου παιδικού γιαουρτιού, των χυµών, του µαλακού τυποποιηµένου τυριού, του µαλακού χύµα τυριού, του ηµίσκληρου τυποποιηµένου τυριού, του ηµίσκληρου χύµα τυριού, του σκληρού τυποποιηµένου τυριού, του σκληρού χύµα τυριού και της κρέµας γάλακτος. Σηµαντική οριζόντια επικάλυψη προκύπτει και στην αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο (παραγωγική ζώνη Μακεδονίας).

Ωστόσο, σε πολλές από τις προαναφερόµενες επηρεαζόµενες σχετικές αγορές, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τη λειτουργία του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη του χαµηλού αθροιστικού µεριδίου αγοράς της νέας οντότητας σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της ή/και του χαµηλού επιπέδου συγκέντρωσης στην καθεµία σχετική αγορά µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης/εξαγοράς, της ύπαρξης ισχυρών ανταγωνιστών (οι οποίοι κατέχουν σηµαντικά µερίδια αγοράς, καθιερωµένα σήµατα, καθώς και υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα), του µειούµενου µεριδίου αγοράς της VIVARTIA και της διαφαινόµενης δυνατότητας (µερικής) υποκατάστασης µε συγγενείς κατηγορίες προϊόντων. Για τους λόγους αυτούς, εκτιµήθηκαν αναλυτικότερα µόνο οι επηρεαζόµενες σχετικές αγορές όπου µπορεί να προκύψουν περιοριστικά του ανταγωνισµού αποτελέσµατα και, πιο συγκεκριµένα, οι ακόλουθες αγορές: φρέσκο γάλα, σοκολατούχο γάλα, χύµα γιαούρτι, τυποποιηµένο παιδικό γιαούρτι, και προµήθεια νωπού γάλακτος (τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο).

Όσον αφορά στις κάθετες επιπτώσεις στον ανταγωνισµό, µε την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η νέα οντότητα θα αποκτήσει µερίδιο αγοράς πάνω από 25% σε εισροές γαλακτοµικών προϊόντων (κυρίως φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος, σοκολατούχου γάλακτος και ειδών γιαουρτιού) για αγορές όπου δραστηριοποιείται ένα από τα συµµετέχοντα µέρη και δη η VIVARTIA (αγορές επόµενου σταδίου), και συγκεκριµένα στις αγορές ταχείας/µαζικής εστίασης, καφέ/ζαχαροπλαστείων και catering.

Ωστόσο, κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, δεν συντρέχουν στην κρινόµενη υπόθεση οι προϋποθέσεις για την ασφαλή πιθανολόγηση δυσµενών κάθετων επιπτώσεων και αποκλεισµού ανταγωνιστών στις αγορές επόµενου σταδίου από την πρόσβαση σε εισροές.

Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σε µία από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις στον τοµέα των συγκεντρώσεων, αφού έλαβε υπόψη τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις της κρινόµενης υπόθεσης στη λειτουργία του ανταγωνισµού, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στο πλήρες κείµενο της εν λόγω Απόφασης, αποφάσισε την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ από την εταιρία VIVARTIA, υπό τους κάτωθι όµως όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά µέτρα), σύµφωνα µε το άρθρο 4δ του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, στη βάση των δεσµεύσεων που ανέλαβε η εξαγοράζουσα έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού.

Με βάση την απόφαση της Επιτροπής, η εξαγοράζουσα πρέπει:

1. Να εκποιήσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα που συνίσταται στο σοκολατούχο γάλα µε το σήµα «Topino», όπως αυτό χρησιµοποιείται και διατίθεται σήµερα από την εξαγοραζόµενη, προκειµένου να αρθεί η οριζόντια επικάλυψη στη σχετική αγορά σοκολατούχου γάλακτος. Για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας της εκποιούµενης δραστηριότητας, προβλέπονται -για µεταβατικό στάδιο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της πώλησης- συνοδευτικά µέτρα για την πρόσβαση του υποψήφιου αγοραστή (κατ’ επιλογή του) στο υφιστάµενο σχετικό δίκτυο διανοµής, καθώς και για την παραγωγή/φασόν του σχετικού προϊόντος από την νέα οντότητα για λογαριασµό του υποψήφιου αγοραστή.

2. Να διαθέτει σε ανταγωνιστές της, για διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης, έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) τόνους εγχώριου νωπού αγελαδινού γάλακτος κατ’ έτος σε τιµές κόστους, βάσει αντικειµενικών, διαφανών και επαληθεύσιµων κριτηρίων, προκειµένου να διασφαλιστεί ικανοποιητική πρόσβαση ανταγωνιστών στην αναγκαία πρώτη ύλη (νωπό γάλα).

3. Να άρει και να απέχει, για διάστηµα πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση του διατακτικού της Απόφασης, από ενέργειες που συνεπάγονται ή κατατείνουν, άµεσα ή έµµεσα (είτε µε τη σύναψη συµβάσεων, είτε µε την παροχή οικονοµικών κινήτρων), σε αποκλειστικότητες στα µεγάλα και µικρά σηµεία λιανικής πώλησης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τυχόν αποκλειστικότητες ως προς τη χρήση παγίων εντός των σηµείων λιανικής πώλησης.

4. Να συνεχίσει να αγοράζει µε άµεση εφαρµογή, για διάστηµα τριών (3) ετών από την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, κατ’ απόλυτη επιλογή και ελευθερία των παραγωγών και στο πλαίσιο των ισχυόντων συναλλακτικών όρων, τις υφιστάµενες προσφερόµενες ποσότητες νωπού γάλακτος των παραγωγών των νοµών Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς που συνεργάζονταν µε την εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόµενη από την 15/9/2010 έως και 31/12/2010, βάσει στοιχείων του ΕΛΟΓΑΚ.

Την Επιτροπή Ανταγωνισµού απασχόλησαν ιδιαιτέρως, η διατήρηση συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στο γαλακτοκοµικό κλάδο, µέσω της απρόσκοπτης πρόσβασης των ανταγωνιστών στις σχετικές αγορές και στα τελικά σηµεία πώλησης, αλλά και η ενδυνάµωση της διαπραγµατευτικής ισχύος των παραγωγών νωπού γάλακτος σε νοµούς της Β. Ελλάδας όπου η νέα οντότητα παρουσιάζει αυξηµένη αγοραστική δύναµη.

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η ενίσχυση των συλλογικών δοµών, η διασφάλιση αµεσότερης πρόσβασης των παραγωγών στις αγορές λιανικής, η προώθηση της συµβολαιϊκής γεωργίας/κτηνοτροφίας, καθώς και η ανάπτυξη ποιοτικών µοντέλων ανάπτυξης υπό την αιγίδα του ΕΛΟΓΑΚ, αναµένεται να συµβάλουν καθοριστικά στην ορθολογικότερη οργάνωση και διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας και στην τόνωση της διαπραγµατευτικής δύναµης των παραγωγών.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 5045/2013
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!