Τρίτη, 04 Νοεμβρίου 2014

Απόφαση 596/2014

Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με το σημείο 14 «αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης» της υπ’ αριθμ. 589/2014 απόφασης της Ε.Α.

Απόφαση 596/2014
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 596/2014
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 4η Νοεμβρίου 2014
Αριθμός ΦΕΚ 326/Β΄/08.02.2019
Σχετική Αγορά Αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και η δευτερογενής αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού.
Αντικείμενο Απόφασης  Τροποποίηση Δεσμεύσεων
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 25 παρ. 6 ν.3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Αποδοχή Τροποποίησης Δεσμεύσεων
Ελεγχόμενη/-ες  ΔΕΠΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε πρόταση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ) για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερη απόφαση (υπ’ αριθμ. 589/2014) της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα για τροποποίηση του σημείου 14 «αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης», ως ακολούθως:

«Αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 14α. Στο πλαίσιο των τριμηνιαίων δημοπρασιών η ΔΕΠΑ δεσμεύεται να μην απαιτεί από μέρους όσων Πελατών της έχουν μη ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι τελευταίοι έχουν καταθέσει ήδη, τουλάχιστον ίσης αξίας και διάρκειας ισχύος, εγγυητική επιστολή κατά τις προβλέψεις της Σύμβασης Πώλησης φ.α. με τη ΔΕΠΑ (τροποποίηση που έγινε δεκτή κατά τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2013). 14β. Στο πλαίσιο των ετήσιων δημοπρασιών η ΔΕΠΑ δεσμεύεται να μην απαιτεί από μέρους όσων Πελατών της έχουν μη ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους μεγαλύτερου του 80% της αξίας κατανάλωσης φ.α. 35 ημερών. Για τους λοιπούς επιτυχόντες στην ετήσια δημοπρασία, η ΔΕΠΑ δύναται να ζητεί την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους μέχρι 100% της αξίας κατανάλωσης φ.α. 35 ημερών. Η διάρκεια ισχύος των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο εγγυητικών επιστολών θα είναι έως και την 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους αναφοράς της ετήσιας δημοπρασίας.»

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι 551/VII/2012 και 589/2014 αποφάσεις της ΕΑ.

Ένδικα Μέσα  -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!