Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Απόφαση 606/2015

Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 (α) του ν. 3959/2011, η οποία αφορά στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» (θυγατρική της «CARLSBERG BREWERIES A/S») από την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.».

Απόφαση 606/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 606/2015 
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 10 Μαρτίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Μπίρα
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση ΙΙ (άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

1. CARLSBERG BREWEL A.S.

2. ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.

Ελεγχόμενη/-ες ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Με την υπ’ αριθμ. 606/2015 απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της Μύθος Ζυθοποιία από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με τη συνακόλουθη άσκηση πλήρους ελέγχου στη διοίκηση της νέας εταιρίας που θα προκύψει από την εταιρία CARLSBERG.

Λόγω του αυξημένου βαθμού συγκέντρωσης στο σύνολο της αγοράς μπίρας (και ιδίως στην αγορά επιτόπιας κατανάλωσης), αλλά και της συνένωσης του δεύτερου και του τρίτου σημαντικότερου ανταγωνιστή στον κλάδο, κινήθηκε η διαδικασία πλήρους διερεύνησης της συγχώνευσης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε - κατόπιν ενδελεχούς έρευνας και πολλαπλών οικονομικών ελέγχων, ιδίως για την αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων μη συντονισμένης συμπεριφοράς από τη σκοπούμενη συγκέντρωση - ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές (παραγωγή, εισαγωγή και χονδρική και λιανική διάθεση μπίρας στην ελληνική επικράτεια).

Ειδικότερα, η Επιτροπή αξιολόγησε μεταξύ άλλων, με τη χρήση οικονομικών εργαλείων, την ύπαρξη άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ως προς την εγγύτητα του ανταγωνισμού και τη δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ των προϊόντων των συμμετεχουσών, παρατηρήθηκε ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. Μάλιστα, η ανάλυση της μετακίνησης των καταναλωτών, ως «δείκτης» της τυχόν αμεσότητας των ανταγωνιστών (“close competitor”), κατέδειξε ότι η Μύθος Ζυθοποιία και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεν είναι οι στενότεροι ανταγωνιστές. Συνεκτιμήθηκε, επίσης, ότι μπορεί μεν να υφίσταται μία αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για τις μπίρες οι οποίες στη συνείδησή τους θεωρούνται «ελληνικές», όπως είναι τα σήματα Fix και Μύθος των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο τα ελληνικά σήματα να διαφοροποιούνται σημαντικά από τα υπόλοιπα προϊόντα της σχετικής αγοράς (όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία για τις μετακινήσεις καταναλωτών και προς λοιπά προϊόντα ζύθου που δεν είναι «ελληνικά», βάσει των συντελεστών εκτροπής που υπολογίστηκαν). Συναφώς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, ακόμη και εάν ήθελε γίνει δεκτό ότι τα «ελληνικά σήματα» διαφοροποιούνται αισθητά στη συνείδηση των καταναλωτών και αποτελούν μεταξύ τους στενότερους ανταγωνιστές, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά της μπίρας διαθέτουν «ελληνικά σήματα» και, συνεπώς, υφίστανται δυνατότητες υποκατάστασης ως προς τα προϊόντα όλων των ανταγωνιστών. Επιπλέον, η έρευνα της Επιτροπής κατέτεινε στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ασκεί ανταγωνιστική πίεση στα επώνυμα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, κρίθηκε ότι στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται εναλλακτικοί προμηθευτές πέραν της νέας οντότητας, οι οποίοι μαζί με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, συνιστούν εναλλακτικούς προμηθευτές για τους πελάτες των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε περίπτωση αύξησης της τιμής ή περιορισμού της παραγωγής από τις γνωστοποιούσες διαμέσου της νέας εταιρίας. Η Επιτροπή διερεύνησε, επίσης, εάν η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση περιορίζει τον ανταγωνισμό λόγω πιθανής εξαφάνισης από την αγορά μιας επιχείρησης που φέρει τα χαρακτηριστικά «αποστάτη» (maverick), και η οποία ασκεί ως εκ τούτου ιδιαίτερη ανταγωνιστική πίεση στην αγορά, η οποία θα μπορούσε εν προκειμένω να είναι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία (και το προϊόν αυτής Fix). Ωστόσο, τα πορίσματα της οικονομικής ανάλυσης κατέδειξαν ότι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεν έφερε τέτοια χαρακτηριστικά «αποστάστη», κατά την κείμενη πρακτική και νομολογία, δεδομένου ιδίως ότι δεν αποτελούσε συστηματικά τη φθηνότερη εταιρία, ούτε και δύναται να θεωρηθεί ότι ακολουθούσε επιθετική τιμολογιακή πολιτική.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!