Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019

Απόφαση 687/2019

Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής τύπου, κατόπιν και του υπ’ αριθ. πρωτ. 7177/29.11.2018 αιτήματος για εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 25, του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά της εταιρίας «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ

Απόφαση 687/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 687/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 4η Ιουνίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ 1852/Β'/15.05.2020
Σχετική Αγορά Διανομή Έντυπου Τύπου
Αντικείμενο Απόφασης Ασφαλιστικά
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Πιθανολόγηση παράβασης του άρθρου 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ
Ελεγχόμενη/-ες ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, στο πλαίσιο της διεξαχθείσας αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου και σε συνέχεια του αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3959/2011, κατά της «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» («ΑΡΓΟΣ»), αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία ότι:

Ι.1. Πιθανολογείται η παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3959/2011, καθώς και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ, εκ μέρους της ΑΡΓΟΣ, και ειδικότερα:

α. Αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, η οποία συνίσταται στην άρνηση συνέχισης συναλλακτικών σχέσεων με τη μονομερή και αιφνιδιαστική επιβολή των όρων της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ, την μη έγκαιρη ενημέρωση των εκδοτικών επιχειρήσεων επί των όρων αυτών και ιδίως την άρνηση ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τις εκδοτικές επιχειρήσεις, ως προς την επιβολή των εν λόγω όρων, ενέργειες, οι οποίες δεν φαίνεται καταρχάς να συνάδουν με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, σύμφωνα με τα άρθρα 2  περ. (γ) του ν. 3959/2011 και 102 στοιχ. (γ) ΣΛΕΕ.

β. Επιβολή μη εύλογων όρων συναλλαγής που συνίσταται στην επιβολή «Λοιπών όρων συνεργασίας» (όρος 5) της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ στις εκδοτικές επιχειρήσεις, η οποία αποτελεί μονομερή ενέργεια που δεν φαίνεται καταρχάς να συνάδει με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, σύμφωνα με τα άρθρα 2, παρ. 2,  περ. (α) του ν. 3959/2011 και 102 στοιχ. (α) ΣΛΕΕ.

γ. Διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την πολιτική της επιστροφής των παρακρατηθέντων ποσών των ασφαλιστικών εισφορών, τόσο μεταξύ μετόχων (εκδοτικές επιχειρήσεις) της ΑΡΓΟΣ και μη μετόχων (εκδοτικές επιχειρήσεις) αυτής, όσο και μεταξύ των μη μετόχων της ΑΡΓΟΣ εκδοτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 2, παρ. 2,  περ. (γ) του ν. 3959/2011 και 102 στοιχ. (γ) ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, ενώ για ορισμένες εκ των εκδοτικών επιχειρήσεων, μετόχων της ΑΡΓΟΣ, δεν υφίστανται εκκρεμότητες σχετικά με τις παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες, στη συνέχεια, επιστράφηκαν, αντιθέτως για κάποιες εκδοτικές επιχειρήσεις, μη μετόχους της ΑΡΓΟΣ, η εταιρεία έχει επιστρέψει μόνο μέρος των παρακρατηθεισών εισφορών, και μάλιστα σε κάποιες εξ’ αυτών με μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών της. Επίσης, η ΑΡΓΟΣ, έχει εξοφλήσει το συνολικό ποσό από τις παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές για κάποιες εκδοτικές επιχειρήσεις, μη μετόχους της, σε αντίθεση με κάποιες άλλες εκδοτικές επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες. 

δ. Αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, η οποία συνίσταται στην άρνηση διανομής του έντυπου Τύπου από την ΑΡΓΟΣ, χωρίς αυτή να στηρίζεται σε λόγους αντικειμενικά δικαιολογημένους, σύμφωνα με τα άρθρα 2, παρ. 2,  περ. (γ) του ν. 3959/2011 και 102 στοιχ. (γ) ΣΛΕΕ.

Ι.2 Συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011.

ΙΙ.1 Πρέπει να ληφθούν αυτεπαγγέλτως ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας ΑΡΓΟΣ, τα οποία θα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Επιτροπής επί της κύριας υπόθεσης , και ειδικότερα:

  • Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ να προχωρήσει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας Απόφασης, σε ανάκληση της νέας εμπορικής πολιτικής της, ως προς το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων, να αναρτήσει σε εμφανή θέση στο διαδικτυακό τόπο της την ανακλητική δήλωση, να την κοινοποιήσει σε όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις και να προσκομίσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδεικτικά των ανωτέρω. 
  • Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ να παύσει, από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας Απόφασης, την αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης κατά τη διανομή του έντυπου Τύπου των εκδοτικών επιχειρήσεων. 
  • Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ να παύσει να εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την πολιτική επιστροφών επί των παρακρατηθέντων ποσών ασφαλιστικών εισφορών προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις, επιστρέφοντας άμεσα από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας Απόφασης, με ίσους όρους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019, το συνολικό ποσό εκ του οφειλομένου μέχρι σήμερα από την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών, προς όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

ΙΙ.2 Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων, είτε διά μέσου της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ («ΕΙΗΕΑ), είτε με τις μεμονωμένες εκδοτικές επιχειρήσεις, σχετικά με τη νέα εμπορική πολιτική της, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς διανομής έντυπου Τύπου, τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΑΡΓΟΣ, τόσο επί της τιμής προμήθειας, όσο και επί των λοιπών χρεώσεων, πρόσθετων ή μη, της νέας εμπορικής πολιτικής της, το σύστημα της «ευρείας διεκπεραίωσης», το σύστημα παρακολούθησης και τιμολόγησης των επιστροφών, τους λοιπούς όρους (όρος 5) της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ, την έκθεση επί της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ, που θα συντάξει ο εμπειρογνώμονας ή οι εμπειρογνώμονες που θα ορίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά τα κατωτέρω υπό IΙΙ.1, και το δημόσιο συμφέρον που συνίσταται στην εξασφάλιση της διατήρησης της βιωσιμότητας, τόσο της ΑΡΓΟΣ, όσο και των εκδοτικών επιχειρήσεων. Για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις να τηρηθούν πρακτικά, τα οποία μετά το πέρας αυτών θα προσκομισθούν από την ΑΡΓΟΣ στην Επιτροπή. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της έκθεσης του εμπειρογνώμονα ή των εμπειρογνωμόνων στα μέρη.

ΙΙ.3 Να διανέμει τον έντυπο Τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή την επιτυχή έκβαση των ως άνω διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και των εκδοτικών επιχειρήσεων.

ΙΙ.4 Σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απειλεί την ΑΡΓΟΣ με πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε ημέρα παράβασης, το οποίο επιβάλλεται με Απόφασή της που βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση.

ΙΙΙ.1 Ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής, εμπειρογνώμονα ή εμπειρογνώμονες, για τη διάγνωση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα: 

α) της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης ή/και της βιωσιμότητας της ΑΡΓΟΣ,

β) των αιτιών που οδήγησαν στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της ΑΡΓΟΣ, κατόπιν ανάλυσης (μακροπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης) των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας,

γ) Εάν η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΑΡΓΟΣ, όπως αυτή αναφέρεται υπό ΙΙ.2 ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών στοιχείων της ελεγχόμενης εταιρείας, καθώς και του κόστους διοίκησης και διανομής και του τρόπου κατανομής αυτού στις εκδοτικές επιχειρήσεις, σχετικά με τις παρεχόμενες προς αυτές υπηρεσίες, είναι «εύλογη» και εάν διασφαλίζει την βιωσιμότητα της ΑΡΓΟΣ, 

δ) Εάν υφίστανται εναλλακτικές προτάσεις τιμολόγησης προμήθειας και λοιπών χρεώσεων της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ, οι οποίες είναι «εύλογες» και διασφαλίζουν την βιωσιμότητα αυτής.

ΙΙΙ.2 Ο εμπειρογνώμονας ή οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ορισθούν από την Επιτροπή, θα υποχρεού(ν)ται να παραδώσει/ουν την έκθεσή τους εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν/αυτούς του διορισμού του(ς).

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!