Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση 621/2015

Επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 9677/10.12.2013 καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. κατά της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ και επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων από την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. 588/2014 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού), για την επίλυση της  υπόθεσης στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. κατά της ΔΕΗ Α.Ε.

Απόφαση 621/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 621/2015
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Δεκεμβρίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  492/Β΄/26.2.2016
Σχετική Αγορά Παραγωγή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 2 και 25 παρ. 6 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Αποδοχή δεσμεύσεων
Καταγγέλλουσα/-ες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καταγγελλόμενη/-ες ΔΕΗ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα και αποδέχθηκε, στο πλαίσιο έρευνας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ), την ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την παύση πιθανολογούμενων από αυτήν παραβάσεων.

Με βάση τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να προμηθεύει τις καταγγέλλουσες με ηλεκτρική ενέργεια και θα παύσει η απειλή από μέρους της για διακοπή προμήθειας, ενώ θα αποσαφηνισθεί το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για το μέλλον και θα διασφαλισθούν, αμέσως, οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά. Ειδικότερα, η ΔΕΗ δεσμεύτηκε:

1. Να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ανάκληση της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία έχει αποσταλεί με εξώδικες δηλώσεις της προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και την ΑΔΜΗΕ, για τη διακοπή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και καταγγελίας της σχέσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Την ανακλητική της αυτή δήλωση θα κοινοποιήσει σε όλους τους αρχικούς παραλήπτες των εν λόγω εξώδικων επιστολών και θα προσκομίσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, αποδεικτικά των ανωτέρω.

2. Να συνεχίσει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους.

3. Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, στη βάση ιδίως του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και των Βασικών Αρχών Τιμολόγησής του και του ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ. 4.3) και να προτείνει εκ νέου τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής των δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.

4. Να απέχει από την υιοθέτηση, έκδοση, υποβολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων, δηλώσεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν γένει λήψη αντίστοιχων μέτρων μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την κατ’ άλλον τρόπο επίλυση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει το καταβαλλόμενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα, χωρίς η καταβολή αυτή να συνεπάγεται αποδοχή των θέσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών ή της κατ’ άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!