Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019

Απόφαση 682/2019

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6892/20.11.2018 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, για την απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Απόφαση 682/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 682/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 3η Απριλίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ 2815/Β΄/05.07.2019
Σχετική Αγορά Αλουμίνιο
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση ΙΙ (Άρθρο 8 παρ. 6 και 8 Ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων
Γνωστοποιούσα/-ες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ελεγχόμενη/-ες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα ενέκρινε, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ από την εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 3959/11. Η Επιτροπή εξέτασε την εν λόγω γνωστοποίηση με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις οριζόντιες και κάθετες αγορές που η εν λόγω συγκέντρωση αφορά.

Η εξαγοράζουσα ανέλαβε δεσμεύσεις έναντι της Επιτροπής  και συγκεκριμένα, ανελήφθησαν οι κάτωθι δεσμεύσεις: 

(α) να μην εξαρτάται η παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου στους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ από τον όρο της προμήθειας των εν λόγω πελατών με πρωτόχυτο αλουμίνιο παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (πρώην ΑτΕ),

(β) να μην εξαρτάται η προμήθεια πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον όρο παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου από την ΕΠΑΛΜΕ,

(γ) να διατηρήσουν την παροχή των υπηρεσιών αναχύτευσης στους υφιστάμενους και φερέγγυους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους συμφωνίες,

(δ) να μην δεσμεύουν τους πελάτες τους με οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης, σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που συνάπτουν,

(ε) να δημοσιεύσουν στην ηλεκτρονική τους ιστοσελίδα δελτίο τύπου καθώς και να αποστείλουν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους διελαστές, οι οποίοι είναι πελάτες τους, γνωστοποιώντας τις ανωτέρω δεσμεύσεις.

Η διάρκεια των ανωτέρω δεσμεύσεων ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την έκδοση του διατακτικού της σχετικής απόφασης της ΕΑ. Μετά το πέρας της αναφερόμενης τριετίας, η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει τις εν λόγω δεσμεύσεις και να αποφασίσει για την τυχόν επέκταση ή διακοπή τους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής των ανταγωνιστικών συνθηκών στις υπό εξέταση αγορές, η γνωστοποιούσα εταιρεία δύναται να αιτηθεί στην ΕΑ την επανεξέταση των σχετικών δεσμεύσεων πριν τη λήξη της αρχικά οριζόμενης τριετίας.

Οι ανωτέρω δεσμεύσεις συμπεριφορικού χαρακτήρα, κατά την ομόφωνη κρίση της ΕΑ, κρίθηκαν ότι αποτελούν επαρκή, αναλογικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επιλύσουν τα ενδεχόμενα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν στις επί μέρους αγορές (προμήθειας πρωτόχυτου/δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης) κατά την αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης και να καταστήσουν τελικά την εν λόγω συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, και επομένως να αποτρέψουν την παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!