Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Απόφαση 643/2017

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στον κλάδο των υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις παθήσεις των νεφρών, για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας τουελεύθερου ανταγωνισμού» (ή/και άρθρων 1 και 2 του Ν. 703/1977, ως ίσχυε) ή/καιτων άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Σ.Λ.Ε.Ε.)».

Απόφαση 643/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 643/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 16η Μαρτίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Δεν διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2. MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

4. ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5. ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ-VERMA DRUGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

6.  DOCTORPHARMA ΤΗΛ. Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε. 

7. DIOPHAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8. Μ. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

9. HEALTH WAY ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

11. ΝΤΙΑΛ-ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12. ΝΤΙΑΛΜΕΝΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

13. NEPHROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

14. NEPHRODYNAMIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

15. ΑΡΤΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

16. Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

17. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΚΚΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

18. ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ANGELINI FINANZIARIA S.P.A. από κοινού και εις ολόκληρον

19. Γ. ΚΡΕΞΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

20. HOSPAL HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και GAMBRO ΑΒ από κοινού και εις ολόκληρον

21. NOVO M.D. Α.Ε.

22. ERGO ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας στον κλάδο των υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις παθήσεις των νεφρών, αποφάσισε σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

Δεν διαπιστώνει κατά πλειοψηφία παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/1977, όπως ίσχυε, νυν άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 και δεν επιβάλει κατά πλειοψηφία πρόστιμο στις προαναφερθείσες εταιρίες.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η δράση του Συλλόγου ΠΑΣΠΥΤΕΝ κατά την εξεταζόμενη περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012 κινήθηκε αυστηρά εντός των ορίων του θεσμικού του ρόλου, ο οποίος είχε αναγνωριστεί εν προκειμένω από την ίδια την Πολιτεία. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι οι επίμαχες συνεδριάσεις του ΠΑΣΠΥΤΕΝ ουδόλως αφορούσαν στο συντονισμό της τιμολογιακής πολιτικής των μελών ή στην άρνηση πώλησης προς τα νοσοκομεία, όπως άλλωστε προκύπτει με σαφήνεια και από το περιεχόμενο τους.

Κατά την κρίση της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής, από τη συνολική αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου για την επίμαχη περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012, δεν προκύπτουν επαρκή, ακριβή και συγκλίνοντα στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι εξεταζόμενη συμπεριφορά είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατά την έννοια των άρθρων 1 ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ , και επομένως δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί επαρκώς κατά νόμο παράβαση των εν λόγω εθνικών και ενωσιακών διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ουδόλως προκύπτει από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 21.11.2012, ούτε και από την επιστολή του ΠΑΣΠΥΤΕΝ προς την ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας), ούτε και μπορεί να συναχθεί από άλλα τυχόν στοιχεία του φακέλου, ενδεχόμενη συμφωνία ή συνεννόηση (ούτε καν αναφορά) περί δήθεν εναρμόνισης τιμών, περί συγκεκριμένου ύψους παρεχόμενων προσφορών/εκπτώσεων ή περί αποδοχής ή μη των νέων τιμών του Παρατηρητηρίου από τις συμμετέχουσες εταιρίες.
  • Για την επίμαχη περίοδο του 2012, δεν προέκυψαν στοιχεία που να καταδεικνύουν τυχόν (συστηματική ή μη) ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχουσών εταιριών σχετικά με την άμεση ή έμμεση διαμόρφωση των τελικών τιμών προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού ή/και της τιμολογιακής εν γένει πολιτικής τους. Ούτε και τυχόν (συστηματική ή μη) ανταλλαγή πληροφοριών για ενδεχόμενες εκπτώσεις ή τελικώς προσφερόμενες τιμές κατά τους εκτελεστικούς διαγωνισμούς (call-offs) της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Δεν υφίστανται, επομένως, στοιχεία που να θέτουν εν αμφιβόλω την αυτονομία εκάστης επιχείρησης-μέλους του Συλλόγου στη διαμόρφωση της τιμολογιακής της πολιτικής.
  • Η συνολική ερμηνεία και εκτίμηση του περιεχομένου των επίμαχων πρακτικών του ΠΑΣΠΥΤΕΝ, με δεδομένη την προαναφερθείσα εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ΕΠΥ 3/2010 και τις συνακόλουθες ενέργειες της ΕΠΥ προκειμένου να μειώσει το κόστος προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού, κατατείνει στο συμπέρασμα ότι η κρινόμενη συμπεριφορά δεν είχε εντέλει ως αντικείμενο τον άμεσο ή έμμεσο συντονισμό των τιμών προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού, κατά την έννοια των απαγορευτικών διατάξεων του νόμου.

Με βάση τη συνολική αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου για την εξεταζόμενη συμπεριφορά των ελεγχόμενων επιχειρήσεων για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012, λαμβανομένων υπόψη ιδίως του περιεχομένου αυτής, καθώς και του πραγματικού (οικονομικού και νομικού) πλαισίου στο οποίο εντάσσεται, δεν προέκυψαν επαρκή, ακριβή και συγκλίνοντα στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η εν λόγω συμπεριφορά είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατά την έννοια των άρθρων 1 ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, και επομένως δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί επαρκώς κατά νόμο ότι αυτή είχε, ή ότι θα μπορούσαν να έχει, περιοριστική του ανταγωνισμού αντικειμενική διάσταση, κατά τρόπο που να εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου (ή άλλως δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα κατάφασης τέτοιας τυχόν παράβασης).

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!