Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017

Απόφαση 645/2017

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλήςποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για πιθανή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 τουν. 703/77 (νυν άρθρα 1 και 2 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει) ήτοι παραβάσεις οι οποίες έχουν μείνει εκτός της διαδικασίας διευθέτησης που ήδη έχει ακολουθηθεί από τις εταιρίες συμφερόντων ΧΟΝΤΟΥ που ασχολούνται με το Λιανεμπόριο.

Απόφαση 645/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 645/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Απριλίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Καλλυντικά Προϊόντα Υψηλής Ποιότητας και Τιμής
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα-"NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε."
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΕΕ

2. HONDOS CENTER Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για πιθανή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77 (νυν άρθρα 1 και 2 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει) ήτοι παραβάσεις οι οποίες έχουν μείνει εκτός της διαδικασίας διευθέτησης που ήδη έχει ακολουθηθεί από τις εταιρίες συμφερόντων ΧΟΝΤΟΥ που ασχολούνται με το λιανεμπόριο, έκρινε ότι:
  • Η υπό εξέταση οριζόντια συμφωνία έχει ως περιεχόμενο τον εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού στο πλαίσιο του δικτύου καταστημάτων HONDOS CENTER επικεντρωμένο κυρίως στη διαμόρφωση του ύψους των τιμών λιανικής πώλησης και συνιστά per se παράβαση, όπως άλλωστε παραδέχονται και οι ίδιες οι εταιρίες συμφερόντων των αδελφών Χόντου (πλην της XONTOΣ ΠΑΛΛΑΣ που δεν συμμετείχε στη διαδικασία διευθέτησης) στις Προτάσεις Διευθέτησης που υπέβαλαν και οι οποίες έγιναν δεκτές, οδηγώντας εν πολλοίς στην έκδοση της υπ’αρ. 636/2017 απόφασης της ΕΑ.
  • Αναφορικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία που διακινείται στο πλαίσιο του δικτύου των καταστημάτων HONDOS CENTER, στοιχειοθετείται σύμπραξη, ανάμεσα στη δικαιοπάροχο, η οποία αποστέλλει τα e-mailκαι τους δικαιοδόχους – αποδέκτες της εν λόγω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Διαπιστώνει ότι η εταιρία ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ παραβίασε, το άρθρο 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και το άρθρο 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη περί καθορισμού τιμών λιανικής και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, για το χρονικό διάστημα από 01.7.2003 έως και 30.06.2006, 
  2. Διαπιστώνει ότι η εταιρία «HONDOSCENTERΑ.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» παραβίασε, το άρθρο 1 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, καθώς και το άρθρο 81 ΣυνθΕΚ (ήδη 101 ΣΛΕΕ) για το χρονικό διάστημα από 01.7.2003 έως και 30.06.2006, λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη (καθορισμός τιμών), δυνάμει των πρακτικών που περιγράφηκαν ανωτέρω.
  3. Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες εταιρίες να παραλείπουν στο μέλλον τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (ήδη 101 ΣΛΕΕ). 
  4. Επιβάλει πρόστιμο για την τέλεση της διαπιστωθείσας, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, καθώς και του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (ήδη 101 ΣΛΕΕ) στην εταιρία ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ ύψους (153.726,77 €) εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών.
  5. Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, σύσταση στην εταιρία «HONDOSCENTERΑ.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» ώστε αυτή στο μέλλον να μην προβαίνει στην αποστολή προς το δίκτυό της άμεσα ή έμμεσα καθοριζόμενων τιμών μεταπώλησης, βάσει του ως άνω σκεπτικού, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, καθώς και του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (ήδη 101 ΣΛΕΕ), για τη συμμετοχή της στην ως άνω περιγραφείσα κάθετη σύμπραξη.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!