Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 426/2008

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία «I.T.S.A. Travel Samos Μιχαλάκη –Σαρλάς ΟΕ» κατά των εταιρειών με την επωνυμία «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ ΝΕ», «ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕ» και «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΕ» για παράβαση των άρθρων 1, 2, 2α και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει.

Απόφαση 426/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 426/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  29η Δεκεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Παροχή ημερησίων θαλάσσιων εκδρομών (κρουαζιερών) μεταφοράς επιβατών (αγορά ημερόπλοιων)
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο   Άρθρο 2 του ν. 703/77
Διατακτικό Απόφασης  Διαπιστώνει παράβαση. Επιβάλλει πρόστιμο
Καταγγέλλουσα/-ες  I.T.S.A. Travel Samos Μιχαλάκη –Σαρλάς ΟΕ
Καταγγελλόμενη/-ες  

ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ ΝΕ

ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕ

ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΕ
Περίληψη Απόφασης  

Η υπόθεση αφορά σε συμφωνίες συ­νεργασίας μεταξύ των ως άνω ναυτικών εταιρειών και τουριστικών πρακτορείων. Σε αυτές τις συμφω­νίες οριζόταν το ποσό που η κάθε εταιρεία λαμβάνει από κάθε τουριστικό πρακτορείο, ο τρόπος συνεργα­σίας τους και ο τρόπος εξόφλησης των εισιτηρίων. Στα συμφωνητικά που υπογράφονταν με τα τουριστικά πρακτορεία τα οποία δεν ήταν μέτοχοι των καταγγελλομέ­νων ναυτικών εταιρειών αναγραφόταν η προμήθεια επί του εισιτηρίου, η οποία καθοριζόταν ανάλογα με το μέγεθος κάθε γραφείου και τον αριθμό των εκδιδο­μένων εισιτηρίων, διαμορφωνόταν δε σε ποσοστό 50% περίπου. Στα εν λόγω συμφωνητικά, οριζόταν επι­πλέον ότι η εξόφληση κάθε εκδρομής θα γινόταν σε διάστημα τριάντα ημερών από την πραγματοποίησή της (πίστωση 30 ημερών). Επίσης, συμπεριλαμβανόταν ο όρος της αποκλειστικής συνεργασίας με τις καταγ­γελλόμενες ναυτικές εταιρείες ορίζοντας ρητά ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον εν λόγω όρο, η προμήθεια του πρακτορείου θα μειώνεται στο ποσοστό 5%, ενώ η εξόφληση των εισιτηρίων θα γινόταν τοις μετρητοίς πριν την αναχώρηση του πλοίου. Σε περί­πτωση που οι ιδιοκτήτες του τουριστικού γραφείου ήταν και μέτοχοι των ναυτικών εταιρειών τότε η προμήθεια επί του εισιτηρίου ήταν 55% και ο όρος της αποκλει­στικότητας δεν εμφανιζόταν σε κανένα συμφωνητικό.

Στις 03.08.2007 κοινοποιήθηκαν στην καταγγέλλουσα εταιρεία νέα ιδιωτικά συμφωνητικά με αναδρομική ισχύ από 24.07.2007 στα οποία οι εταιρείες καθόρι­ζαν νέους όρους συνεργασίας σύμφωνα με τους οποίους η προμήθεια επί του εισιτηρίου μειώθηκε στο ποσοστό 5%. Επιπλέον, υπήρχαν και ο όρος αποκλει­στικότητας και σε περίπτωση συνεργασίας με ανταγω­νιστή η συμφωνία θα εθεωρείτο άκυρη, χωρίς το του­ριστικό γραφείο να έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Επί­σης η εξόφληση των εισιτηρίων θα γινόταν την ίδια ημέρα με την αναχώρηση των πελατών. Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι αποτέλεσμα αυτού ήταν το πρακτορείο να μην είναι πλέον ανταγωνιστικό προς τα υπόλοιπα τουριστικά γραφεία της Σάμου τα οποία εξακολουθούσαν να διατηρούν το πλεονέκτημα του υψηλού ποσοστού μέχρι και 55%.

Ως προς τη διακριτική τιμολόγηση και τον όρο της αποκλειστικότητας, η Επιτροπή έκρινε ότι οι καταγγελ­λόμενες ναυτικές εταιρείες παρέβησαν το άρθρο 2 του ν. 703/1977, περί απαγόρευσης της καταχρηστικής εκ­μετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στην σχετική αγορά, υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να παύ­σουν αμέσως την παράβαση του άρθρου αυτού και να την παραλείψουν στο μέλλον και επέβαλλε πρόστιμα.

Η ΕΑ επιβάλλει πρόστιμο στις ως άνω επιχειρήσεις, το οποίο υπολογίζει κατά την κρίση της, ως εξής: στην ναυτική εταιρεία «Σαμιακές Πλόες» το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (8.290,00) ευρώ, στην ναυτική εταιρεία «Πλόες Αιγαίου» το ποσό των σαράντα εφτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά (47.397,00) ευρώ, και στη ναυτική εταιρεία «Σαμιακές Κρουαζιέρες» το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά (14.177,00) ευρώ, ήτοι συνο­λικά και στις τρεις εταιρείες το ποσό των εξήντα εν­νιά  χιλιάδων  οκτακοσίων  εξήντα  τεσσάρων (69.864,00) ευρώ.
Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!