Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 424/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς […] μετοχών της εταιρείας «ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΠΕΤΑ Α.Ε.» από τις «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» και «ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».

Απόφαση 424/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 424/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  17η Δεκεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  άρθρο 4α Ν. 703/77
Διατακτικό Απόφασης  Επιβάλλει πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης γνωστοποίησης
Γνωστοποιούσα/-ες

 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

 ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ελεγχόμενη/-ες  ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΠΕΤΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στις 7.4.08, οι εταιρείες ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. γνωστοποίησαν την εξαγορά μετοχών της εταιρείας ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΠΕΤΑ Α.Ε.. Η γνωστοποιηθείσα πράξη έλαβε χώρα δυνάμει του από 26.10.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών σύμφωνα με το οποίο οι εξαγοράζουσες εταιρείες απέκτησαν […] επί συνόλου […] ονομαστικών μετοχών της εξαγοραζόμενης. Οι υπόλοιπες μετοχές ([…]) ανήκαν ήδη στην ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ. Συγκεκριμένα, με την παρούσα συναλλαγή η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ αποκτά επιπλέον […] μετοχές της εξαγοραζόμενης ΤΣΟΓΚΑΣ και η ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ τις υπόλοιπες […] μετοχές της ΤΣΟΓΚΑΣ. Μετά το πέρας της συναλλαγής, η εταιρεία ΤΣΟΓΚΑΣ ελέγχεται κατά […]% από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ και κατά […]% από την ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ, οι οποίες ανήκουν και οι δύο στον όμιλο εταιρειών ΤΙΤΑΝ.

Σημειώνεται, ότι η Γ.Δ.Α, με αφορμή την γνωστοποίηση της εξαγοράς της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στις 13.2.08 (αρ. πρωτ. 967), προέβη σε έλεγχο των παλαιότερων συγκεντρώσεων της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ διαπιστώνοντας ότι η εξαγορά της ΤΣΟΓΚΑΣ δεν είχε γνωστοποιηθεί ως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/77 όπως ισχύει. Στη συνέχεια ενημέρωσε προφορικά την εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ για την υποχρέωση να γνωστοποιήσει την ως άνω συγκέντρωση σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση η σχετική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που αφορά η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση είναι η παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση αλλά και την κρίση της Υπηρεσίας, από γεωγραφικής άποψης η αγορά είναι αυτή του νομού Αττικής, όπου εκτείνεται ή δύναται να επεκταθεί το δίκτυο και αναπτύσσεται η δραστηριότητα των μερών.

Το Τμήμα Α΄ της Επιτροπής Ανταγωνισμού κρίνει τους ισχυρισμούς της ΙΝΤΕΡΜΠΤΟΝ αβάσιμους και απορριπτέους. Και τούτο διότι, όπως και η ίδια ομολογεί, η εξαγορά των μετοχών της εταιρείας ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ «ουσιαστικά απέβλεπε μόνο στην άδεια λειτουργίας της, λόγω της μη έκδοσης, πλέον, νέων αδειών λειτουργίας εταιρειών παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Αττικής, επιτρεπομένης μόνο της μετεγκατάστασής τους». Η άδεια λειτουργίας, όμως, έπασχε διότι δεν είχε Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων (Μ.Π.Ο) σε ισχύ. Για το λόγο αυτό και το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ υπεγράφη την 26.10.2006, οπότε και μόνο είχε καταστεί νόμιμη η άδεια λειτουργίας και ήταν δυνατή η μεταβίβαση αυτής. Ενόψει όλων των ανωτέρω, το παρόν Τμήμα Α΄ της Ε.Α, εξαντλώντας τα όρια επιείκιάς του, άγεται στην κρίση ότι πρέπει να επιβληθεί, λόγω υπαίτιας εκπροθέσμου γνωστοποίησης της ως άνω συγκέντρωσης, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!