Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 417/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία με την επωνυμία «EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Activa Insurance Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία».

Απόφαση 417/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 417/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  12η Νοεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Γενικές πρωτασφαλίσεις κατά κινδύνων ζωής και Αντασφαλίσεις
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Ά. 4β Ν. 703/77
Διατακτικό Απόφασης  Επιτρέπει
Γνωστοποιούσα/-ες  ΕFG Eurolife Aνώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων
Ελεγχόμενη/-ες  Activa Insurance Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία
Περίληψη Απόφασης  

Στις 25.09.2008, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» γνωστοποίησε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, το από 12.09.2008 «Προσύμ­φωνο Μεταβίβασης Μετοχών» (εφεξής «Προσύμ­φωνο»), μεταξύ α) της «Commercial General Insurance Limited» εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών (εφεξής «Commercial General Insurance» ή «Πωλή­τρια»), με έδρα την Κύπρο, β) της «EFG Eurolife Ανώ­νυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (εφεξής «Eurolife» ή «Αγοράστρια») και γ) της «Activa Insurance Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» (εφεξής «Activa Insurance» ή «Εταιρία»), στο οποίο συνομολογείται η πώληση του συνόλου των μετοχών της Activa Insurance από την Commercial General Insurance, που είναι και ο μοναδικός της μέτοχος, στην Eurolife. Μετά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συγκέντρωσης, η EFG Eurolife θα αποτελεί το μοναδικό μέτοχο της Activa Insurance, κατέχοντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της (και θα ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο αυτής).

Η Eurolife, καθώς και η Activa Insurance, δραστηριο­ποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο και ειδικότερα σε δύο αγορές:

Α)στην αγορά γενικών πρωτασφαλίσεων κατά των κινδύνων ζημιών. Η συγκεκριμένη αγορά μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους αγορές, ανάλογα με τους κινδύνους που ασφαλίζονται, όπως πυρός, αυτοκινήτων, μεταφορών, πλοίων, αστικής ευθύνης κ.λ.π. και Β)στην αγορά αντασφαλίσεων. Κατά συνέπεια, η σχετική αγορά της υπό εξέταση συ­γκέντρωσης είναι αυτή του ασφαλιστικού κλάδου και ειδικότερα οι επιμέρους αγορές των γενικών πρωτασφαλίσεων κατά των κινδύνων ζημιών και των αντασφαλίσεων.

Δεδομένου ότι και οι δύο συμμετέχουσες στην υπό εξέταση συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιού­νται αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια (τόσο στην αγορά γενικών πρωτασφαλίσεων κατά των κινδύνων ζημιών, όσο και στην αγορά των αντασφαλειών), ως σχετική γεωγραφική αγορά της υπό κρίση πράξης θε­ωρείται η ελληνική επικράτεια.

Τα μερίδια αγοράς, για το 2007, των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχουν ως εξής:

α) στην αγορά πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζη­μιών, αθροιστικά το μερίδιο και των δύο εταιρειών ανέρχεται σε 1,68%.

β) στην αγορά αντασφαλίσεων ζημιών, αθροιστικά το συνολικό μερίδιο και των δύο εταιρειών ανέρχεται σε 9,89%.

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επηρεαζόμενες αγορές στην υπό εξέταση συγκέντρωση.

Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανω­τέρω στοιχείων του φακέλου, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην εισήγηση της Γ.Δ.Α, η Επιτροπή Ανταγωνισμού-Τμήμα Α' άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφι­βολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει ση­μαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!