Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση 834/2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές χονδρικής και λιανικής διαδικτυακής πώλησης συσκευών τηλεπικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων και συναφούς εξοπλισμού, ανταλλακτικών και λογισμικού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης συμφωνίας σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς του άρθρου 29α του Ν. 3959/2011 των εταιρειών με τις επωνυμίες «YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd» και «Allwan Επικοινωνίες Δεδομένων Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9116/02.11.2023 Εισήγηση Διευθέτησης του Εισηγητή Ι. Στεφάτου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 790/2022 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού  και του άρθρου 29Α του ν. 3959/2011. 

Απόφαση 834/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 834/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 11η Δεκεμβρίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά Ως σχετική προϊοντική αγορά δύναται να ορισθεί η προμήθεια συσκευών και συναφών προϊόντων τηλεπικοινωνίας (αξεσουάρ, ανταλλακτικά κλπ) για εταιρική χρήση. Σημειώνεται ότι η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς δεν αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη νομική αξιολόγηση της υπό κρίση υπόθεσης, διότι κατά πάγια ενωσιακή νομολογία και πρακτική δεν απαιτείται η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς για την εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, όταν οι κρινόμενες συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές έχουν ως αντικείμενό τους τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού.
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές χονδρικής και λιανικής διαδικτυακής πώλησης συσκευών τηλεπικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων και συναφούς εξοπλισμού, ανταλλακτικών και λογισμικού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης συμφωνίας σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς του άρθρου 29α του Ν. 3959/2011 των εταιρειών με τις επωνυμίες «YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd» και «Allwan Επικοινωνίες Δεδομένων Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9116/02.11.2023 Εισήγηση Διευθέτησης του Εισηγητή Ι. Στεφάτου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 790/2022 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού  και του άρθρου 29Α του ν. 3959/2011. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 1, 29α,  46, Ν. 3959/2011, 101 ΣΛΕΕ

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 790/2022 Απόφασης της, αποφάσισε την αποδοχή, των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι κάτωθι εταιρείες και: 

Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες «YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd»  και «Allwan Επικοινωνίες Δεδομένων Ε.Π.Ε.» παραβίασαν, το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη δυνάμει των πρακτικών που, συνοπτικώς στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης, περιγράφηκαν στην Εισήγηση.

Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. 

Επιβάλλει, στην «YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd»   πρόστιμο 83.002,59 ευρώ και στην «Allwan Επικοινωνίες Δεδομένων Ε.Π.Ε.» πρόστιμο 22.770,07 ευρώ ήτοι συνολικά πρόστιμα ποσού 105.772,66  ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd»
  2. «Allwan Επικοινωνίες Δεδομένων Ε.Π.Ε.»
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι εν λόγω εταιρείες υπέπεσαν σε εξ αντικειμένου παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, μέσω κάθετης σύμπραξης. Η εταιρία Yealink προέβη σε πρακτική καθορισμού ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών, στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο δικτύου επιλεκτικής διανομής στην αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (επικοινωνίας, μέσω πρωτοκόλλου VoIP και SIP, τηλεφωνικές συσκευές, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κλπ.) δια της εμπορικής της πολιτικής, μέσω εποπτείας και δράσεων συμμόρφωσης των λιανοπωλητών, στην ελληνική επικράτεια.  H εταιρεία διανομέας Allwan του ως άνω υλικού, συμμετείχε υποστηρικτικά, προς το σκοπό της υλοποίησης της συγκεκριμένης πολιτικής καθορισμού ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών στο διαδίκτυο που επιβαλλόταν από την Yealink. Ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης ή/ και ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών, ως εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού, θεωρείται από τη φύση του ως ικανός να επιφέρει αντίκτυπο στη σχετική αγορά, καθώς αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεταπωλητών, καταργώντας τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό τιμών, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μείωση των τιμών πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν. Η παράβαση διήρκησε : (α) αναφορικά με την Yealink, από τις 05.03.2015 έως τις 11.06.2021 και (β) αναφορικά με την Allwan, από την 01.09.2017 έως τις 11.06.2021. Τέλος από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η Yealink προέβη σε πρακτική απαγόρευσης ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων εντός δικτύου επιλεκτικής διανομής, η οποία δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η οποία διήρκησε από τις 05.03.2015 έως τις 31.12.2021.

Τονίζεται ότι στην υπό κρίση υπόθεση, η κατά τα ανωτέρω διαπιστωθείσα συμφωνία καθορισμού ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών στο διαδίκτυο, καθώς και η σχετική συμφωνία απαγόρευσης ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, εφαρμόζονται και επενεργούν εντός της ελληνικής επικράτειας – και, κατ’ επέκταση, εντός της ΕΕ παρά του γεγονότος ότι η κύρια εμπλεκόμενη εταιρεία Yealink εδρεύει εκτός ΕΕ και συγκεκριμένα στην Κίνα και ως εκ τούτου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3959/2011 και της διάταξης του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!