Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023

Απόφαση 828/2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής «ΓΔΑ») προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σχετικά με τον διαγωνισμό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 28.549.800,00 ευρώ» (κωδικό αριθμό Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 145316) που δημοσιεύτηκε την 30η Νοεμβρίου 2021, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο οριζόντιας ή κάθετης σύμπραξης

Απόφαση 828/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 828/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Αυγούστου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η υπόθεση αφορούσε σε προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων (rapid test) μέσω δημόσιου διαγωνισμού ωστόσο η ακριβής οριοθέτησης της αγοράς εν προκειμένω παρέλκει.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με τον διαγωνισμό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 28.549.800,00 ευρώ» (κωδικό αριθμό Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 145316) που δημοσιεύτηκε την 30η Νοεμβρίου 2021, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6267/4.8.2023 Εισήγηση Διευθέτησης του Ι. Στεφάτου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 790/2022 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού  και του άρθρου 29Α του ν. 3959/2011. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 1, 29α,  Ν. 3959/2011, 101 ΣΛΕΕ

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 790/2022 Απόφασης της, αποφάσισε την αποδοχή, των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι κάτωθι εταιρείες και:

Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες «VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.», «ΙΝΕΞ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και  «B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. »  παραβίασαν, το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις, δυνάμει των πρακτικών που, συνοπτικώς στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης, περιγράφησαν.

Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. 

Επιβάλλει, στην «VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.» πρόστιμο 98.234,50 ευρώ, στην «ΙΝΕΞ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» πρόστιμο 149.316,44 ευρώ και στην «B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» πρόστιμο 126.392,44 ευρώ ήτοι συνολικά πρόστιμα ποσού 373.943,38 ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
  2. «ΙΝΕΞ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
  3. «B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι εν λόγω εταιρείες υπέπεσαν σε εξ αντικειμένου παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ - καθ’ ο μέρος υπεβλήθησαν, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους, τρεις διακριτές μεταξύ τους προσφορές με ίδια τιμή προσφοράς ανά μονάδα προϊόντος και με ποσότητες αθροιζόμενες μεταξύ τους στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, σε διαγωνισμό που ήταν δυνατή η υποβολή διακριτών προσφορών για τμήματα της σύμβασης και χωρίς η συμφωνία αυτή να περιβληθεί τον τύπο και την ουσία της κοινοπραξίας ή έστω της ένωσης προσώπων και, συνακόλουθα, να γνωστοποιηθεί ως τέτοια στην αναθέτουσα αρχή,  κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Η παράβαση διήρκησε από τις 8.12.2021 έως τις 03.06.2022 ενώ οι συγκεκριμένες οριζόντιες συμπράξεις αποτελούν, εξ αντικειμένου περιορισμούς του ανταγωνισμού .

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!