Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 763/2021

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, για πιθανή παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας σε συνέχεια της υπ’ αρ. 659/2018 Απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Απόφαση 763/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 763/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30 Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά Διανομής (αθηναϊκού/πανελληνίου) έντυπου τύπου (περιοδικά, εφημερίδες)
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει ή/και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 659/2018 Απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 & 2 Ν. 3959/2011 και 101 – 102 ΣΛΕΕ
Διατακτικό

Με την υπ’ αριθμ. 763/2021 Απόφαση της, η ΕΑ αποφάσισε, σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:

Α.1 Διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, ότι η εταιρία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» παραβίασε, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης, τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, για το χρονικό διάστημα από 10.08.2017 έως και 30.12.2021.

Α.2 Υποχρεώνει την εταιρία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών»:

Α.2.1 Να παύσει την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Α.2.2 Να παραλείπει την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, στο μέλλον.

Α.3 Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο στην εταιρία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» ύψους τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και 52 λεπτών (€339.152,52) για την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Α.4 Απειλεί την εταιρεία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» με χρηματική ποινή ποσού δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της, ήτοι για κάθε μέρα επανάληψης της ως άνω διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια με νέα απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Β.1 Διαπιστώνει, ομόφωνα, ότι η εταιρία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» παραβίασε, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης, τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, για το χρονικό διάστημα από 10.08.2017 έως και 30.12.2021.

Β.2 Υποχρεώνει την εταιρία «Άργος Ανώνυμη Ετα-ιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών»:

Β.2.1 Να παύσει την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Β.2.2 Να παραλείπει την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, στο μέλλον.

Β.3 Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο στην εταιρία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» ύψους τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτών (€411.535,54) για την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Β.4 Απειλεί την εταιρεία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» με χρηματική ποινή ποσού δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της, ήτοι για κάθε μέρα επανάληψης της ως άνω διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια με νέα απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Γ. Διαπιστώνει ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 1 ή/και 2 Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από τις εταιρείες «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «S.A.J.P ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης.
Εμπλεκόμενη/-ες Εταιρείες
  1. ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
  2. ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  5. S.A.J.P ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Ως προς την αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΑ στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου προκύπτει ότι οι αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές της Άργος έναντι των  υποδιανομέων και υποπρακτόρων συνίστανται στην κατανομή αγοράς/πελατείας εντός του δικτύου επιλεκτικής διανομής της ως άνω εταιρείας (περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων υποδιανομέων και υποπρακτόρων προς σημεία πώλησης, μέλη του δικτύου, ή/και γεωγραφικές περιοχές που παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα σε άλλους εξουσιοδοτημένους υποδιανομείς/υποπράκτορες, και, αντιστοίχως, περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των υποδιανομέων/υποπρακτόρων) και στην επιβολή υποχρεώσεων «προώθησης συγκεκριμένου σήματος»/μη ανταγωνισμού. Οι πρακτικές αυτές εκτείνονται αδιαλείπτως στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2017 έως και τουλάχιστον το χρόνο λήψης της παρούσας (30.12.2021) και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ.

Συναφώς, από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η Άργος εφαρμόζει καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισμού που συνίστανται στην επιβολή υποχρεώσεων αποκλειστικότητας, τόσο έναντι των εκδοτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο προηγούμενου οικονομικού σταδίου, όσο και έναντι των μελών του δικτύου επιλεκτικής διανομής (υποδιανομείς/υποπράκτορες), που δραστηριοποιούνται σε επόμενο οικονομικό στάδιο, ήτοι σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας διανομής έντυπου τύπου στην ελληνική επικράτεια. Καθεμία από τις σχετικές πρακτικές συνιστά αφεαυτής, ανά οικονομικό στάδιο,  παράβαση των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, οι οποίες αφορούν στην ίδια σχετική (προϊοντική και γεωγραφική) αγορά και υλοποιούνται αδιαλείπτως κατά την ίδια χρονική περίοδο (Αύγουστος 2017 έως και τουλάχιστον τον χρόνο λήψης της παρούσης 30.12.2021) με τις ανωτέρω συμπεριφορές της Άργος που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ.

Ως προς την αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΑ σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 659/2018 Απόφασης της δεν προκύπτουν από τον φάκελο της υπόθεσης στοιχεία που να επαληθεύουν τις ανησυχίες, τις οποίες εξέφρασαν ορισμένες εκδοτικές επιχειρήσεις ως προς την επέλευση αρνητικών συνεπειών στις συνθήκες ανταγωνισμού στις καθέτως συνδεόμενες αγορές (προηγούμενου και επόμενου σταδίου), κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση 659/2018.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!