Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022

Απόφαση 775/2022

Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 8003/1.10.2021 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «DELIVERY HERO SE» επί των εταιριών  «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», «INKAT SA», «DELIVERY Ι.Κ.Ε.» και «E-TABLE Ι.Κ.Ε».

Απόφαση 804/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 775/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  18 Απριλίου 2022 
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Οι σχετικές αγορές που αφορούν την υπό κρίση συναλλαγή πρωτίστως είναι η αγορά της επιγραμμικής διαμεσολάβησης, για την διάθεση προϊόντων σούπερ μάρκετ , για τη διάθεση προϊόντων παντοπωλείου και εξειδικευμένων καταστημάτων τοπικής εμβέλειας, για την διάθεση έτοιμου φαγητού όσο και η αγορά επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κρατήσεων σε εστιατόρια μέσω ιντερνετικής πλατφόρμας

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8003/1.10.2021 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «DELIVERY HERO SE» επί των εταιριών  «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», «INKAT SA», «DELIVERY Ι.Κ.Ε.» και «E-TABLE Ι.Κ.Ε». σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2606/17.03.2022 Εισήγηση του Ι. Στεφάτου.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα κατ΄ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 την συγκέντρωση, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «DELIVERY HERO SE» επί των εταιριών  «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», «INKAT SA», «DELIVERY Ι.Κ.Ε.» και «E-TABLE Ι.Κ.Ε»., υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση των δεσμεύσεων οι οποίες ανελήφθησαν έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απειλεί, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους παραπάνω όρους ή προϋποθέσεις, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 3959/2011.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «DELIVERY HERO SE»
  2. « ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.»
  3. «INKAT SA»
  4. «DELIVERY Ι.Κ.Ε.»
  5. «E-TABLE Ι.Κ.Ε»
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την Απόφαση, στην αγορά της επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την διάθεση προϊόντων σούπερ μάρκετ μετά την εξαγορά η Delivery Hero, με τις εφαρμογές e-food.gr και delivery.gr θα κατέχει ισχυρό μερίδιο το οποίο δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά στο μέλλον δεδομένου της αποκλειστικής συνεργασίας της με μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ.  Ωστόσο, ενόψει της διαπραγματευτικής δύναμης των λοιπών σούπερ μάρκετ, των οποίων οι διαδικτυακές πωλήσεις επιτυγχάνονται κατά βάση μέσω ιδιόκτητων ιστοτόπων, έναντι των επιγραμμικών πλατφορμών, εκτιμάται εν τέλει ότι η συγχωνευθείσα επιχείρηση δεν θα είναι σε θέση να μεταβάλει ουσιωδώς τις ανταγωνιστικές συνθήκες σε σύγκριση με την κρατούσα προ της συγκέντρωσης κατάσταση και άρα δεν θα είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη αγορά.

Εκτιμάται ωστόσο ότι προκύπτουν ενδεχόμενες συσπειρωτικές επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς από το συνδυασμό των σημαντικών δραστηριοτήτων της νέας οντότητας στην αγορά επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κρατήσεων σε εστιατόρια μέσω της πλατφόρμας e-table και στην αγορά επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πώληση έτοιμου φαγητού μέσω της πλατφόρμας e-food. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η συγχωνευθείσα επιχείρηση θα έχει τόσο την ικανότητα όσο και το κίνητρο να εφαρμόσει πολιτική δεσμευμένων ή ομαδικών πωλήσεων, προσφέροντας τις υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πώληση έτοιμου φαγητού για τις οποίες ήδη κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά, από κοινού με τις υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια, με αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας ή των κινήτρων των ανταγωνιστών της στην αγορά υπηρεσιών διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια να ασκήσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό, αλλά και ενδεχομένως την ενίσχυση της ισχύος της στις προαναφερόμενες αγορές μέσω της χρήσης των δεδομένων των χρηστών της e-table.

Για την αποκατάσταση των άνω ανησυχιών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Delivery Hero ανέλαβε τις ακόλουθες δεσμεύσεις: Η Delivery Hero (ιδίως μέσω του efood) ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην δεσμεύει (tying) τις υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πώληση έτοιμου φαγητού με τις υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια, όταν απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες/εστιατόρια, στην ελληνική επικράτεια. Οι τελευταίοι θα είναι ελεύθεροι να αγοράζουν καθεμία από τις υπηρεσίες ξεχωριστά. Επίσης, η εταιρεία ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παρέχει σε επιχειρηματίες πελάτες/εστιατόρια ειδικές εκπτώσεις ή/και να μην χρεώνει μειωμένες προμήθειες/αμοιβές στην ελληνική επικράτεια, όταν οι εν λόγω πελάτες/εστιατόρια αγοράζουν τόσο υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πώληση έτοιμου φαγητού (ιδίως από την πλατφόρμα efood) όσο και υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια (είτε μέσω της πλατφόρμας efood, σε περίπτωση που το e-table εμφανίζεται σε αυτή, είτε απευθείας από το e-table).Επιπρόσθετα η Delivery Hero δεσμεύεται να λάβει μέτρα ώστε να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα των τελικών χρηστών της πλατφόρμας του efood ώστε να εφαρμόζει στρατηγικές εξατομικευμένων προωθητικών υπηρεσιών για τις υπηρεσίες του e-table και αντιστρόφως, παρά μόνο εάν έχει προηγουμένως λάβει έγκριση από τους τελικούς χρήστες για τη λήψη εξατομικευμένων επικοινωνιών διαφήμισης και μάρκετινγκ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η τήρηση των Δεσμεύσεων θα ελέγχεται από ειδικά διορισμένο Εντολοδόχο. Η Delivery Hero αναλαμβάνει τις Δεσμεύσεις για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.  Κατά τη λήξη του 2ου έτους ισχύος των δεσμεύσεων, θα εξεταστεί με βάση ποσοτικά στοιχεία που θα υποβληθούν στον Εντολοδόχο η επέκταση των Δεσμεύσεων για ένα (1) ακόμη έτος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την επανεξέταση των διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς μεταβληθούν σημαντικά και σε μόνιμη βάση.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!