Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 466/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και OSTREA OIL AE..

Απόφαση 466/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 466/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 12η Νοεμβρίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιπαντικά
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει 
Γνωστοποιούσα/-ες ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟς Α.Ε.Β.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες OSTREA OIL A.E.
Περίληψη Απόφασης  

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έκρινε επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης των εταιριών ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και OSTREA OIL AE. σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, και αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει την κατ΄ άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορά τη συμφωνία πώλησης και εξαγοράς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας OSTREA OIL AE από την εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

Η εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες, μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά αυτοκινούμενα μηχανήματα.

Η εξαγοραζόμενη OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΊΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με διακριτικό τίτλο OSTREA OIL AE ανήκει σε ποσοστό 100% των μετοχών της, στην εταιρία SHELL HELLAS A.Ε, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εμπορία και διάθεση λιπαντικών προϊόντων (αυτοκινήτου, ναυτιλίας, αεροπορίας και βιομηχανίας) και η τελευταία είναι έμμεσα θυγατρική κατά 100% της Royal Dutch Shell plc (μητρική Shell). Σκοπός της εταιρίας OSTREA OIL A.E. σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι η διενέργεια κάθε είδους εμπορικής πράξεως όπως: α) Η εισαγωγή, αγορά και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα, χονδρικώς και λιανικώς. β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίων πωλήσεως υγρών καυσίμων και σταθμών εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων, καθώς και η ίδρυση ή και εκμετάλλευση τέτοιων από συνεργάτες της Εταιρείας, συμβεβλημένους με αυτήν με οποιαδήποτε σχέση. γ) Η ίδρυση στην ημεδαπή και αλλοδαπή κάθε είδους εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως, εμπορίας και διακινήσεως μέσω αυτών πετρελαιοειδών και πετροχημικών προϊόντων και άλλων εμπορευμάτων τρίτων, καθώς και προς επιχείρηση κάθε παρεμφερούς ή συναφούς προς τα ανωτέρω προϊόντα εμπορικής δραστηριότητας, με μίσθωση ή άλλο τρόπο, επ’ ανταμοιβή της Εταιρείας (είτε παγίας είτε καθοριζόμενης κατά ποσότητες). δ) Η συμμετοχή και συνεργασία με εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους εταιρικούς σκοπούς, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους πράξεων και ενεργειών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη ή σχετίζονται με τους εταιρικούς σκοπούς. ε) Η μεταφορά με κάθε χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μέσο των εμπορευμάτων της Εταιρείας και η απόκτηση και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους μεταφορικών μέσων. στ) Η επιχείρηση από την Εταιρεία της δραστηριότητας του εμπορικού αντιπροσώπου, η παραγγελιοδόχου εν γένει, εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε από την ίδια, είτε δια της συμμετοχής της με οποιονδήποτε τρόπο σε τέτοιες επιχειρήσεις και η εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα προϊόντων των αντιπροσωπευόμενων οίκων, η εμπορία ειδών αυτοκινήτου, ανταλλακτικών, αξεσουάρ, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μικροσυσκευών, ειδών οικιακού εξοπλισμού, παιχνιδιών, ειδών ταξιδίου, ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, τυποποιημένων προϊόντων, ειδών παντοπωλείου, ζαχαρωδών και γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος και η πώληση και διανομή τους σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία και καταστήματα ειδών αυτοκινήτου και αυτοκινητιστή και χονδρέμπορους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. ζ) Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων και αυτοκινητιστών σε πρατήρια και σταθμούς αυτοκινήτων, εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων, εξυπηρετήσεως ακινήτων (πολυκατοικιών, κατοικιών, γραφείων), συντηρήσεως οικιακού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, εστιάσεως, οργανώσεως κοινωνικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και ταξιδίων.

Σύμφωνα και με Κοινοτική Νομολογία η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά στις επιμέρους αγορές λιπαντικών (No. IV/M.727 – BP/MOBIL, COMP/M.1383-Exxon/Mobil, COMP/M.2208 – CHEVRON/TEXACO, No. IV/M.1301 TEXACO/CHEVRON, COMP/M.1891- BP AMOCO/CASTROL), υφίστανται τέσσερεις σχετικές αγορές προϊόντων και συγκεκριμένα: α) η εμπορία και διάθεση λιπαντικών αυτοκινήτου, β) η εμπορία και διάθεση λιπαντικών ναυτιλίας, γ) η εμπορία και διάθεση λιπαντικών αεροπορίας και δ) η εμπορία και διάθεση λιπαντικών βιομηχανίας. Ο επιμερισμός της αγοράς των λιπαντικών στις ως άνω επιμέρους κατηγορίες οφείλεται κυρίως στον χαμηλό βαθμό εναλλαξιμότητας μεταξύ των διαφορετικών τύπων λιπαντικού που παρατηρείται ιδίως από την πλευρά της ζήτησης (βλ. Απόφαση ΕΑ 319/V/2006).

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Κοινοτική και Εθνική Νομολογία και δεδομένου ότι τα προϊόντα που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση, διατίθενται σε όλη της Ελλάδα, η σχετική γεωγραφική αγορά μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Με βάση τα ανωτέρω προέκυψε ότι από πλευράς συνθηκών ανταγωνισμού στις υπό εξέταση σχετικές αγορές και ειδικότερα σε σχέση με το ζήτημα, εάν η κρινόμενη συγκέντρωση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, προέκυψαν ότι η συγκέντρωση, δεν αναμένεται να μεταβάλλει τις υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών που αφορά, αφού η εξαγοράζουσα (ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ) δεν συμμετέχει στις εν λόγω σχετικές αγορές και ,επομένως, δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή στα μερίδια αγοράς.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!