Παρασκευή, 27 Μαϊος 2022

Απόφαση 778/2022

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων της εταιρείας FREZYDERM ΑΒΕΕ στη σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «παραφαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων και εξέταση της καταγγελίας με αρ. πρωτ. 2222/06.04.2015 της εταιρείας INTERMED ΑΒΕΕ κατά της εταιρείας FREZYDERM ΑΒΕΕ για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ.

Απόφαση 778/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 778/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 27η Μαΐου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η  αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «πάρα-φαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων που διανέμονται μέσω φαρμακείων, e-shops, πάρα-φαρμακείων και φαρμακαποθηκών.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη Απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας INTERMED ΑΒΕΕ, για διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, από την εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ, στη σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «πάρα-φαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 10135/20.11.2020 Εισηγήσεως του Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 1-2, 25Γ Ν. 3959/2011, 101 και 102 ΣΛΕΕ

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

Α1. Αποδέχεται κατά πλειοψηφία, δυνάμει του άρθρου 25 Γ του ν. 3959/2011, τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την FREZYDERM ως προς τους συμβατικούς της όρους με τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι ως άνω δεσμεύσεις καθίστανται υποχρεωτικές για την εν λόγω επιχείρηση (άρθρο 25 Γ του ν. 3959/2011).

Α2. Χορηγεί προθεσμία τριών (3) μηνών, αρχής γενομένης από την κοινοποίηση της παρούσης, προκειμένου η Επιχείρηση να εφαρμόσει τις αναληφθείσες δεσμεύσεις της.

Α3. Ορίζει ότι εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσης, η Επιχείρηση θα ενημερώσει εγγράφως την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε ή θα λάβει σε υλοποίηση των αναληφθεισών δεσμεύσεων, επιπλέον δε, ότι κατά τη λήξη της ανωτέρω υπό σημείο Α3. προθεσμιών, η Επιχείρηση θα προσκομίσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τα νέα πρότυπα των τροποποιημένων συμβάσεών της.

Α4. Ορίζει ότι κατά τον χρόνο που μεσολαβεί αφενός μεταξύ της ημερομηνίας κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και αφετέρου της παρόδου των ως άνω υπό σημεία 2. και 3. προθεσμιών, η Επιχείρηση θα απέχει από κάθε ενέργεια που δύναται να θέσει σε κίνδυνο ή να υπονομεύσει την εφαρμογή των αναληφθεισών δεσμεύσεων.

Α5. Οι παρούσες δεσμεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από την κοινοποίηση της παρούσης, κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό της ή/και στο κείμενο των δεσμεύσεων.

Α6. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις ως άνω αναληφθείσες δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτικές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1  και άρθρο 25Β του ν. 3959/2011.

Β. Σε ότι αφορά την εν θέματι καταγγελία της εταιρείας «INTERMED Α.Β.Ε.Ε.» κατά της εταιρείας «FREZYDERM A.Β.Ε.E.» για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, απορρίπτεται ομόφωνα ως αβάσιμη, για τους λόγους που εκτενώς αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Εμπλεκόμενη/ες

 1. FREZYDERM ΑΒΕΕ

Περίληψη Απόφασης

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 778/2022 κατά πλειοψηφία Απόφασής της, και σύμφωνα με το άρθρο 25 Γ του Ν. 3959/2011, η Ε.Α. σε Ολομέλεια αποδέχθηκε και κατέστησε υποχρεωτικές τις προταθείσες από την FREZYDERM δεσμεύσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι περί ανταγωνισμού ανησυχίες (άρθρα 1 και 101 ΣΛΕΕ) που εκφράσθηκαν σε επίπεδο προκαταρκτικής εκτίμησης σε σχέση με συγκεκριμένους συμβατικούς όρους της FREZYDERM στη σχετική αγορά  παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «πάρα-φαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων, που διανέμονται μέσω φαρμακείων, e-shops, πάρα-φαρμακείων και φαρμακαποθηκών.  Οι εν λόγω συμβατικοί όροι, είναι ικανοί, κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Ε.Α., να οδηγήσουν και να επιτείνουν τη στεγανοποίηση των εθνικών αγορών, αλλά και αμβλύνουν τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό, καθώς, περιορίζουν, λόγω της παρεμπόδισης των διασταυρούμενων πωλήσεων, την αξιοποίηση από τα μέλη του επιλεκτικού δικτύου των τυχόν αποκλίσεων μεταξύ τους ως προς τις τιμές πώλησης των προϊόντων από μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας FREZYDERM, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. 

Ενόψει των ανωτέρω, η FREZYDERM, παρά το γεγονός ότι δεν αποδέχεται ότι έχει παραβιάσει τους κανόνες περί ανταγωνισμού, πρότεινε μία δέσμη δεσμεύσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες της Ε.Α. με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Κεντρικός στόχος των δεσμεύσεων αφορούν πρωτίστως σε απάλειψη ή/και τροποποίηση των συμβατικών όρων που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις με τους διανομείς της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξιολογούνται, σύμφωνα με την Εισήγηση, ως παραβατικοί, καθώς και στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν στην εκπόνηση και υλοποίηση προγράμματος συμμόρφωσης του στελεχιακού προσωπικού της προς τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Περαιτέρω, απορρίπτεται ομόφωνα ως αβάσιμη, για τους λόγους που εκτενώς αναλύονται η καταγγελία της εταιρείας «INTERMED Α.Β.Ε.Ε.» κατά της εταιρείας «FREZYDERM A.Β.Ε.E.» για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, καθώς δεν διαπιστώνεται  εις βάρος της καταγγελλόμενης εταιρείας FREZYDERM, δια συγκεκριμένων προωθητικών της ενεργειών προς φαρμακεία, η εξ αντικειμένου περιοριστική πρακτική του καθορισμού τιμών μεταπώλησης και της εναρμονισμένης πρακτικής καθορισμού τιμών μεταξύ των διανομέων, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Επίσης, δεν διαπιστώνεται η κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την καταγγελλόμενη εταιρεία FREZYDERM στη σχετική αγορά και ως εκ τούτου παρέλκει η εξέταση του ζητήματος της τυχόν καταχρηστικότητας της συμπεριφοράς της.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!