Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 798/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9215/17.10.2022 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 29α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 790/2022 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, του εισηγητή Παναγιώτη Φώτη, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στον κλάδο εισαγωγής/κατασκευής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού και κασετινών και τσαντών μέσης, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο κάθετων συμπράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των εταιριών 1) GRAFFITI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ, 2) POLO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 3) ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε. - Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική & Τουριστική Εταιρεία.

Απόφαση 798/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 798/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 2α Νοεμβρίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Εισαγωγής/κατασκευής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού και κασετινών

Εισαγωγής/κατασκευής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας τσαντών μέσης.
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9215/17.10.2022 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 29α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 790/2022 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, του εισηγητή Παναγιώτη Φώτη, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στον κλάδο εισαγωγής/κατασκευής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού και κασετινών και τσαντών μέσης, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο κάθετων συμπράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των εταιριών 1) GRAFFITI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ, 2) POLO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 3) ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε. - Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική & Τουριστική Εταιρεία
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 29Α Ν. 3959/2011 και υπ’ αριθ. 790/2022 Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το άρθρο 29Α προστέθηκε  με το άρθρο 29 Ν.4886/2022,ΦΕΚ  Α` 12/24.01.2022.

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

  1. Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες 1) GRAFFITI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ, 2) POLO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 3) ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε. ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΤΕΧΝΙΚΉ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, παραβίασαν σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο ως άνω σκεπτικό το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕλόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες κάθετες συμπράξεις δυνάμει των πρακτικών που συνοπτικά, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, περιγράφησαν ανωτέρω. 
  2. Επιβάλλει στην εταιρεία GRAFFITI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ πρόστιμο συνολικού ύψους 36.864 ευρώ αναφορικά με την ως άνω εκτιθέμενη παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ κατά την ως άνω χρονική περίοδο.
  3. Επιβάλλει στην εταιρεία POLOΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρόστιμο συνολικού ύψους 254.246 ευρώ αναφορικά με την ως άνω εκτιθέμενη παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ κατά την ως άνω χρονική περίοδο.
  4. Επιβάλλει στην εταιρεία ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική & Τουριστική Εταιρεία πρόστιμο συνολικού ύψους 162.463 ευρώ αναφορικά με την ως άνω εκτιθέμενη παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ κατά την ως άνω χρονική περίοδο.

Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. 

Εμπλεκόμενη/ες

1) GRAFFITI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ

2) POLO  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3) ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική & Τουριστική Εταιρεία 

Περίληψη Απόφασης

Στην παρούσα υπόθεση, οι εμπλεκόμενες εταιρείες και οι διανομείς τους δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό επίπεδο στην αλυσίδα εμπορίας σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού, κασετινών και τσαντών μέσης, ώστε οι μεταξύ τους συμφωνίες/πρακτικές να αποτελούν κάθετες συμφωνίες υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, στο μέτρο που περιλαμβάνουν κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εφήρμοσαν πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης («RPM»), με τις οποίες συμμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης. Ως εκ τούτου, οι εξεταζόμενες πρακτικές εμπίπτουν στην έννοια της «συμφωνίας» και δη στην έννοια της κάθετης συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό επίπεδο στην αλυσίδα διανομής και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Οι ανωτέρω πρακτικές είναι ικανές να επηρεάσουν αισθητά το ενδοκοινοτικό εμπόριο, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, το άρθρο 101 ΣΛΕΕ τυγχάνει παράλληλης εφαρμογής στην παρούσα υπόθεση. Παράλληλα, συντρέχουν οι προϋποθέσεις (ιδίως ταύτιση αντικειμένου, προϊόντων, συμμετεχόντων μερών, γεωγραφικής περιοχής και εφαρμοζόμενων μεθόδων) για το χαρακτηρισμό των εξεταζόμενων πρακτικών ως μίας ενιαίας και διαρκούς παράβασης, ενώ δεν νοείται ατομική εξαίρεση βάσει των άρθρων 1 παρ. 3 ν.3959/2011 και 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ, βάσει του σκεπτικού της Έκθεσης.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!