Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Απόφαση 458/2009

Λήψη απόφασης επί της από 13.7.2007 (ημ. αριθ. πρωτ. 4209) γνωστοποίησης σύμβασης μακροχρόνιας διασφάλισης ισχύος μεταξύ της «ΔΕΗ Α.Ε» και της«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση αρνητικήςπιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει ή επικουρικά, για τηνέκδοση εξαίρεσης του άρθρου 1 παρ. 3, του ως άνω νόμου.

Απόφαση 458/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 458/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Ιουλίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια
Αντικείμενο Απόφασης Γνωστοποίηση Σύμβασης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 παρ. 3 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Χορηγεί εξαίρεση 
Γνωστοποιούσα/-ες

1. ΔΕΗ Α.Ε.

2. ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης  

Την 1.9.2008 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η από 1.8.2008 σύμβαση μακροχρόνιας διασφάλισης ισχύος μεταξύ των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση η ΔΕΗ αναλαμβάνει έναντι συμφωνηθέντος ανταλλάγματος τη διατήρηση της εγκατάστασης του θερμοηλεκτρικού σταθμού της ΗΡΩΝ που βρίσκεται στη Θήβα. Στο πλαίσιο της Σύμβασης η ΗΡΩΝ καθίσταται αρμόδια για τη συντήρηση του σταθμού και υπεύθυνη για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητάς του, ενώ στη ΔΕΗ πρόκειται να μεταβιβαστεί η άδεια που απαιτείται κατά το νόμο για την άσκηση της δραστηριότητας ηλεκτροπαραγωγής από το συγκεκριμένο σταθμό σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΔΣ&ΣΗΕ. Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πέραν των δικαιωμάτων που αναλογούν στην εγκατάσταση για τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, εάν και εφόσον αυτά απαιτηθούν. Η ΗΡΩΝ θα διασφαλίζει την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης και συμμετοχή αυτής στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και θα προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα της εγκατάστασης (συντήρηση και διασφάλιση της ομαλής τροφοδότησης με καύσιμο). Σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλά και τη γνωστοποιηθείσα σύμβαση, προκύπτει ότι η ΗΡΩΝ θα αμείβεται από τη ΔΕΗ για την ενέργεια που εγχύει στο Σύστημα με συμβατική τιμή που αντανακλά τα λειτουργικά κόστη της εγκατάστασης. Ειδικότερα, κάθε μήνα, η ΗΡΩΝ θα εισπράττει τελικώς για την ηλεκτρική ενέργεια που εγχύθηκε από την εγκατάσταση στο Σύστημα το συνολικό καθαρό ποσό που θα υπολογίζεται ως το γινόμενο της συμβατικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας επί την εκκαθαριζόμενη ενέργεια από το ΔΕΣΜΗΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χονδρεμπορική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (wholesale supply of electricity) καλύπτει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την εισαγωγή μέσω των διασυνδέσεων (interconnectors) για το σκοπό της μεταπώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας (μεταπωλητές) ή σε μικρότερο βαθμό απευθείας στους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες [DG-Competition report on energy sector inquiry - 10.1.2007]. Επομένως, βάσει των ανωτέρω, ως σχετική αγορά στην υπό κρίση υπόθεση ορίζεται η αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (χονδρεμπορική αγορά), στην οποία δραστηριοποιούνται τα εμπλεκόμενα μέρη. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση και για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνει το διασυνδεδεμένο σύστημα καθώς οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών, οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η εν λόγω περιοχή δύναται να διακριθεί από άλλες περιοχές (μη-διασυνδεδεμένο σύστημα), διότι οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά.

Στην συνέχεια, η Επιτροπή αφού ανέλυσε την δομή της σχετικής αγοράς, τον ανταγωνισμό και τα εμπόδια εισόδου σε αυτήν, έκρινε ότι η ΔΕΗ κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (χονδρεμπορική αγορά) στην εθνική επικράτεια (διασυνδεδεμένο σύστημα) αγορά για την οποία αμέσως μετά προέβη σε ενδελεχή ανάλυση των επιμέρους αγορών της καθώς και των σχετικών μεθόδων τιμολόγησής των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!