Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022

Απόφαση 781/2022

Λήψη απόφασης επί της αναπομπής υπόθεσης (ΕΑ 245/ΙΙΙ/2003) μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 1103/2017 αναπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για νέα νόμιμη κρίση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 703/1977.

Απόφαση 781/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 781/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Ιουνίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά Διαχείριση και εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων πνευματικών δημιουργών στην Ελληνική επικράτεια
Αντικείμενο Απόφασης Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αριθ. 1103/2017 απόφασή του ανέπεμψε την εν θέματι υπόθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για νέα νόμιμη κρίση σύμφωνα με το άρθρο 9 ν. 703/1977, κατά τα μέρη που αφορούν στη διαπίστωση παραβάσεων του άρθρου 2 ν. 703/1977
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 703/1977

Άρθρο 25 Β παρ. 1  του Ν. 3959/2011

Διατακτικό Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι λόγω εφαρμογής του άρθρου 25 Β παρ.1 του Ν. 3959/2011 περί ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμο ποσού επιβαλλόμενου προστίμου (ως ευνοϊκότερη διάταξη), το πρόστιμο στη ΑΕΠΙ είναι μηδενικό καθώς και ότι η επιβολή λοιπών διοικητικών μέτρων του άρθρου 9 παρ. 1 ν.703/1977 παρίσταται ως αλυσιτελής.
Καταγγέλλουσα/-ες ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ και φυσικά πρόσωπα
Ελεγχόμενη/-ες

ΑΕΠΙ Ελληνική Εταιρεία προς Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα αποφάσισε  ότι η κήρυξη της ΑΕΠΙ σε πτώχευση δεν αποκλείει αφ’ εαυτής τη δυνατότητα της ΕΑ να επιβάλει, μετά την κήρυξη της πτώχευσης και κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού οι οποίες ανάγονται, όπως εν προκειμένω, σε περίοδο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, κατά την οποία η επιχείρηση λειτουργούσε και στην οποία ανατρέχουν τα πραγματικά περιστατικά που τις θεμελιώνουν. Εντούτοις, ενόψει του σταδίου στο οποίο βρίσκεται επί του παρόντος η πτωχευτική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ήταν αδύνατη η είσπραξη οποιουδήποτε προστίμου τυχόν ήθελε επιβληθεί στην ΑΕΠΙ δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 703/1977.

Επιπλέον, η νεότερη διάταξη του άρθρου 25 Β παρ. 1  του Ν. 3959/2011, η οποία τυγχάνει εφαρμοστέα εν προκειμένω ως ευνοϊκότερη της προϊσχύουσας διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 703/1977, λαμβάνει υπόψη για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσοστού προστίμου το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης χρήση. Δεδομένου ότι η ΑΕΠΙ κηρύχθηκε σε πτώχευση στις 18/06/2019, ο συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών της κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης χρήση είναι μηδενικός. Επομένως, το επιβλητέο πρόστιμο στην ΑΕΠΙ είναι μηδενικό.

Τέλος, η επιβολή από την ΕΑ οποιουδήποτε από τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 περιπτ. α΄ έως δ΄ κρίνεται εν προκειμένω ως αλυσιτελής.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!