Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2009

Απόφαση 459/2009

Καταγγελία (με αρ. πρωτ. 4339/1.7.2008) της εταιρείας «Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ και ΣΙΑ Ε.E.Β.Ε.» κατά της εταιρείας με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Απόφαση 459/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 459/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 3η Αυγούστου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Καφές
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Δεν διαπιστώνει παράβαση 
Καταγγέλλουσα/-ες Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Β.Ε.
Καταγγελλόμενη/-ες NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Στη 1.7.2008, η εταιρία Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ»), η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας καφέ, κατήγγειλε την εταιρία NESTLE, η οποία δραστηριοποιείται και στον ανωτέρω κλάδο, για παράβαση των άρθρων 2, 4β, 4δ και 29 του ν. 703/1977, ως ίσχυε και 82 ΣυνθΕΚ (νυν 102 ΣΛΕΕ).

Στην υπό εξέταση καταγγελία, η Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ υποστηρίζει ότι η εξαγορά της εταιρίας ΜΑΚΑΝ από τη NESTLE συνιστά περίπτωση δομικής κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της καταγγελλόμενης, η οποία πρόκειται να προκαλέσει μόνιμη μεταβολή στη δομή του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, στην οποία αφορά. Επιπλέον, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι η εν λόγω εξαγορά δε γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και επομένως, οφείλει να διενεργηθεί έλεγχος για τυχόν παράβαση των άρθρων 4β, 4δ και 29 του ν. 703/1977, ως ίσχυε.

Η εξαγοραζόμενη εταιρία ΜΑΚΑΝ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα μεγάλων σημάτων στο χώρο του καφέ και του γλυκού. Ιδίως εμπορεύεται τον καφέ εσπρέσσο με το σήμα «SEGAFREDO» και επιπλέον, το προϊόν μίγματος καφέ με το σήμα «FREDDOCCINO». Η ΜΑΚΑΝ εξειδικεύεται στην επιμέρους αγορά της προμήθειας προϊόντων καφέ προς χώρους μαζικής εστίασης. Τα μέρη επεξεργάζονται και πωλούν προϊόντα καφέ, στα οποία περιλαμβάνονται ο στιγμιαίος καφές, ο ελληνικός καφές, ο καφές φίλτρου, ο καφές εσπρέσσο και άλλα προϊόντα που έχουν ως βάση τον καφέ (μίγματα καφέ). Κάθε είδος καφέ αποτελεί διακριτή σχετική αγορά προϊόντος και ο ανταγωνισμός εκδηλώνεται ανά είδος. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες ομάδες αγοραστών προϊόντων καφέ, δηλαδή οι αγοραστές λιανικής και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης, συνιστούν δύο διακριτές αγορές: (α) την αγορά προμήθειας καφέ λιανικής και (β) την αγορά προμήθειας καφέ προς χώρους μαζικής εστίασης. Ως σχετική γεωγραφική αγορά προσδιορίστηκε η ελληνική επικράτεια, διότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα, όπου οι όροι ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς, ταυτόσημα προϊόντα προσφέρονται επί εθνικού επιπέδου και οι προτιμήσεις των καταναλωτών για αυτά διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα.

Η εξαγορά της εταιρίας ΜΑΚΑΝ από την εταιρία NESTLE δεν δύναται να υπαχθεί στην έννοια της δομικής κατάχρησης, για τους ακόλουθους λόγους:

α) Στη μεν αγορά λιανικής πώλησης, η εταιρία ΜΑΚΑΝ δεν δραστηριοποιούνταν προηγουμένως, ενώ στη συνολική αγορά προϊόντων καφέ στη μαζική εστίαση, το ποσοστό της κυμαινόταν, κατά το έτος 2007, περίπου στο 6,3%. Το αντίστοιχο ποσοστό της εταιρίας NESTLE κυμαίνεται περίπου στο 40%. Εκ της συγκεντρώσεως, επομένως, δεν προκλήθηκε θέμα αισθητού περιορισμού του ανταγωνισμού ούτε δημιουργήθηκε κάποια δεσπόζουσα θέση.

β) Ταυτόχρονα, ειδικά στην αγορά του εσπρέσσο μαζικής εστίασης, δραστηριοποιείται, με το μεγαλύτερο μάλιστα μερίδιο αγοράς (ήτοι με μερίδιο άνω του 40%), η εταιρία ΚΑΦΕΑ, με το προϊόν ILLY. Η εταιρία NESTLE, μετά την υπό κρίσιν συγκέντρωση, θα απολαμβάνει στη σχετική αγορά μερίδιο περίπου 22%. Ταυτόχρονα, θα υφίστανται και άλλοι ανταγωνιστές στην εν λόγω αγορά. Κατά συνέπεια, στην επίμαχη αγορά του εσπρέσσο μαζικής εστίασης, στην οποία ενισχύει τη θέση της η NESTLE με την υπό κρίσιν εξαγορά, ούτε εξαφανίζεται ο ανταγωνισμός ούτε αποκτά δεσπόζουσα θέση η εταιρία NESTLE. Στην δε αγορά του στιγμιαίου καφέ, η τελευταία αυτή εταιρία ήταν και παραμένει η δεσπόζουσα επιχείρηση, με μερίδια αγοράς που κυμαίνονται περίπου στο 85%-90%. Τούτο όμως ίσχυε και προ της εξαγοράς της εταιρίας ΜΑΚΑΝ. Το γεγονός ότι η εταιρία NESTLE θα βελτιώσει τη θέση της στην αγορά του εσπρέσσο μαζικής εστίασης δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα προβαίνει σε καταχρηστικές πρακτικές, παραβαίνοντας τα άρθρα 2 και 82 (νυν 102), στην επιμέρους αγορά του στιγμιαίου καφέ, στην οποία η εταιρία κατέχει πράγματι δεσπόζουσα θέση. Τούτο θα πρέπει, εφόσον συμβεί στο μέλλον, να αποδειχθεί με επαρκή στοιχεία.

γ) Περαιτέρω, στις αγορές του ελληνικού καφέ και του καφέ φίλτρου, τα μερίδια αγοράς της εταιρίας ΜΑΚΑΝ κυμαίνονταν, κατά τη διάρκεια του έτους 2007, στο 1% και 3% αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τεθεί θέμα αισθητού περιορισμού του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές, προκαλούμενου εκ της συγκεντρώσεως.

δ) Τέλος, ως προς την επιμέρους αγορά των μιγμάτων καφέ, η εταιρία NESTLE δεν θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά αφενός η εταιρία ΚΑΦΕΑ, με ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράς, ενώ υφίστανται και άλλες μικρότερες εταιρίες, με συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 31%. Δεν θα εξαφανιστεί, επομένως, ο ανταγωνισμός εκ της σχετικής αγοράς ούτε θα παραμείνουν στην αγορά μόνο οι εταιρίες που θα εξαρτώνται εκ της συμπεριφοράς της εταιρίας NESTLE. Το γεγονός ότι η εταιρία NESTLE θα βελτιώσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά των μιγμάτων καφέ μαζικής εστίασης, χωρίς ωστόσο να αποκτά δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω σχετική αγορά, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα προβαίνει σε καταχρηστικές πρακτικές, παραβαίνοντας τα άρθρα 2 και 82 (νυν 102), στην επιμέρους αγορά του στιγμιαίου καφέ, στην οποία η εταιρία κατέχει πράγματι δεσπόζουσα θέση. Τούτο θα πρέπει, εφόσον συμβεί στο μέλλον, να αποδειχθεί με επαρκή στοιχεία.

Η εξαγορά της MAKAN από τη NESTLE αποτελούσε, σύμφωνα με την έρευνα της Γ.Δ.Α., συγκέντρωση υπαγόμενη στο άρθρο 4α του ν. 703/1977, ως ίσχυε και όχι στο άρθρο 4β. Περαιτέρω , η εν λόγω συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε και μάλιστα εμπροθέσμως στη Γ.Δ.Α. Δεν τίθεται, κατά συνέπεια, θέμα παραβίασης των άρθρων 4(β), 4(δ) και 29 του ν. 703/1977, ως ίσχυε και δεν τεκμηριώνεται παράβαση των άρθρου 2, 4(β), 4(δ) και 29 του ν. 703/1977, ως ίσχυε. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια έκρινε ομόφωνα ότι ουδεμία των καταγγελλομένων πράξεων ευσταθεί και, συνεπώς, απέρριψε την καταγγελία της εταιρίας Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ κατά της εταιρίας NESTLE.

 
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!