Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 455/2009

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας κατόπιν της με αριθμ. 342/V/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σχετικά με συμβάσεις αποκλειστικών διανομών που έχουν συνάψει οι εταιρείες «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ με εκδοτικές επιχειρήσεις.

Απόφαση 455/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 455/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιουλίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Έκδοση και Εμπορία Εκπαιδευτικών Βιβλίων Όλων των Βαθμίδων
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει Παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.

2. ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

3. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E.

Περίληψη Απόφασης  

Με το από 17.3.2003 έγγραφό της, η εταιρία ΦΛΩΡΑΣ, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της λιανικής πώλησης ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού βιβλίου, κατήγγειλε την εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ, που δραστηριοποιείται στην αγορά της χονδρικής πώλησης ξενόγλωσσου βιβλίου, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 ν. 703/77, ως ίσχυε και ισχύει.

Ειδικότερα, η ΦΛΩΡΑΣ κατήγγειλε ότι η ΑΠΟΛΛΩΝ εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά της διακίνησης ξενόγλωσσου βιβλίου, ειδικά και διακριτικά σε βάρος της καταγγέλλουσας με i) τη διακριτική μείωση προς αυτήν των εκπτώσεων που της χορηγούσε, ii) την παρακώλυση των παράλληλων εισαγωγών σε ξενόγλωσσα βιβλία των οποίων η ΑΠΟΛΛΩΝ έχει αναλάβει την αποκλειστική διακίνηση στην Ελλάδα, iii) τη διακριτική μείωση προς την καταγγέλλουσα του ποσοστού των επιστροφών και τον αυστηρό περιορισμό του χρόνου επιστροφής των βιβλίων, iv) τον περιορισμό στον χρόνο πίστωσης, v) τον αποκλεισμό εξυπηρέτησης της καταγγέλλουσας από την κεντρική αποθήκη της.

Στη συνέχεια η Ε.Α., κατά τη διάρκεια συζήτησης της ως άνω καταγγελίας (βάσει της  από 13.4.2007 εισήγησης της Γ.Δ.Α.), εξέδωσε την με αριθ. 342/V/2007 Προδικαστική απόφαση με την οποία: α) ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υποθέσεως και β) κάλεσε «τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να διερευνήσει το ζήτημα των αποκλειστικών διανομών, περιλαμβάνοντας τις εκδοτικές επιχειρήσεις, με τις οποίες οι εταιρίες «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΚΟΥ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP AE συνδέονται με συμβάσεις διανομής με όρους αποκλειστικότητας και εντός έξι (6) μηνών να καταθέσει σχετική εισήγηση». Ακολούθως η Γ.Δ.Α. κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 3388/9-10-2008 εισήγηση επί του ζητήματος των αποκλειστικών διανομών, με ημερομηνία έναρξης της συζήτησης την 26.2.2008 και ολοκλήρωσή της την 10.4.2009.

Ως σχετική αγορά προϊόντων στην υπό κρίση υπόθεση θεωρήθηκε η έκδοση και εμπορία ξενόγλωσσων βιβλίων για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρήθηκε το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η Ε.Α. (Ολομέλεια), από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης, διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής: α) παράβαση εκ μέρους του εκδοτικού οίκου BURLINGTON και της εταιρίας ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 703/77 και 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ για καθορισμό τιμών, β) παράβαση εκ μέρους των εκδοτικών οίκων BURLINGTON, PEARSON, και των εταιριών ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 703/77 και 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ για απαγόρευση παθητικών πωλήσεων και της εταιρίας ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ για παράβαση μόνο του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 για απαγόρευση παθητικών πωλήσεων, γ) παράβαση εκ μέρους των εκδοτικών οίκων BURLINGTON, PEARSOΝ, HILLSIDE, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ και των εταιριών ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ λόγω μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης των συμβάσεων διανομής σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 703/77, δ) την ύπαρξη σωρευτικού αποτελέσματος απαγορευτικού του ανταγωνισμού, που δημιουργούν στη σχετική αγορά τα παράλληλα δίκτυα παρόμοιων κάθετων περιορισμών που έχουν συναφθεί από τους ανταγωνιζόμενους μεταξύ τους εκδοτικούς οίκους BURLINGTON, OXFORD, PEARSON και HILLSIDE PRESS.

Η Ε.Α. (Ολομέλεια) αποφάσισε ομοφώνως τα ακόλουθα:

1. Ως προς την παράβαση του καθορισμού τιμών:

i) Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις BURLINGTON B.V και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E να παύσουν την παραπάνω παράβαση και να παραλείπουν αυτήν στο μέλλον.

ii) Επαπειλεί με χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) σε βάρος κάθε μιας από τις ανωτέρω επιχειρήσεις για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, αν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη των παραβάσεων.

iii) Επιβάλλει στην εταιρία BURLINGTON B.V για την τέλεση της παραπάνω παράβασης πρόστιμο ύψους 4.204.839,24 € και στην εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E πρόστιμο ύψους 2.416.409,90 €.

2. Ως προς την παράβαση απαγόρευσης των παθητικών πωλήσεων και της απαγόρευσης των εξαγωγών:

i) Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις BURLINGTON, PEARSON, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ να παύσουν την παραπάνω παράβαση και να την παραλείπουν στο μέλλον.

ii) Επαπειλεί με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) σε βάρος κάθε μίας από τις ανωτέρω επιχειρήσεις για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, αν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη των παραβάσεων.

iii) Επιβάλλει για την τέλεση της παραπάνω παράβασης πρόστιμο:

Α) Στον εκδοτικό οίκο BURLINGTON B.V 3.604.147,92 €

B) Στην εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E 2.071.208,49 €

Γ) Στον εκδοτικό οίκο PEARSON LTD 1.434.052,32 €

Δ) Στην εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ A.E 1.193.171,91 €

Ε) Στον εκδοτικό οίκο ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Α.Ε 225.559,5 €

3. Ως προς την παράλειψη γνωστοποίησης:

i) Επιβάλλει στις εταιρίες ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, BURLINGTON, PEARSON, OXFORD και HILLSIADE PRESS πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) για μη γνωστοποίηση των συμβάσεων συνεργασίας (που συνάφθηκαν μετά την 02.08.2005) κατά παράβαση του άρθρου 21 του ν. 703/77.

4. Ως προς την ύπαρξη σωρευτικού αποτελέσματος:

i) Απαλλάσσει τις εταιρίες BURLINGTON, OXFORD και PEARSON της καταβολής προστίμου. ii) Επιβάλλει με βάση την αρχή της αναλογικότητας, ως μέτρο διαρθρωτικού χαρακτήρα για την εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E. να λάβει τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα, ώστε να περιορίσει τη συμμετοχή της στη δημιουργία του σωρευτικού αποτελέσματος.

Εντός εξαμήνου η εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E υποχρεούται να υποβάλει στην Ε.Α εκείνα τα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωσή της προς τα ως άνω επιτασσόμενα.

iii) Επαπειλεί με χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), σε βάρος της ανωτέρω επιχειρήσεως για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, όταν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης.

5. Διαπιστώνει την ανάγκη τροποποίησης του ν. 2557/97, ώστε να αρθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκαλείται στη σχετική αγορά κατά τρόπο ώστε η τιμή του βιβλίου να τίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς από το θέτοντα σε κυκλοφορία τον τίτλο (εισαγωγέα ή χονδρέμπορο).

Ένδικα Μέσα Έχουν  ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!