Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 454/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρείαμε την επωνυμία «ISQuare- Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 79,56% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τηνεπωνυμία «RAINBOW Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών ΠροηγμένηςΤεχνολογίας».

Απόφαση 454/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 454/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιουλίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Διανομή Υλικού Εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware), Ανάπτυξη Λογισμικού (Software), Υπηρεσίες Εφαρμογής, Εγκατάστασης και Υποστήριξης Πληροφορικής
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες INFO - QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ελεγχόμενη/-ες RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Περίληψη Απόφασης  

Τα συμμετέχοντα στη γνωστοποιηθείσα πράξη μέρη δραστηριοποιούνται στις εξής αγορές: 1. η ISQUARE (θυγατρική της INFO-QUEST) στο χώρο της πληροφορικής και 2. η RAINBOW στο χώρο της πληροφορικής και κυρίως στη διανομή, δηλαδή το χονδρικό εμπόριο, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) και λογισμικού του οίκου APPLE και δευτερευόντως στην παραγωγή και εμπορία λογισμικού (software).

Η σχετική αγορά, στην οποία αφορά η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, περιλαμβάνει την ευρύτερη αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, στην οποία δραστηριοποιούνται και τα δύο συμμετέχοντα στην υπό εξέταση πράξη μέρη. Ο κλάδος αυτός μπορεί να διακριθεί στις παρακάτω επιμέρους σχετικές αγορές: 1. Διανομή υλικού εξοπλισμού πληροφορικής (hardware), 2. Ανάπτυξη λογισμικού (software), 3. Προμήθεια προϊόντων και παροχή υπηρεσιών εφαρμογής & εγκατάστασης, 4. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Αναφορικά με τις προαναφερθείσες σχετικές επιμέρους αγορές, και τα δύο συμμετέχοντα στη γνωστοποιηθείσα πράξη μέρη δραστηριοποιούνται τόσο στην επιμέρους αγορά της διανομής προϊόντων hardware, όσο και στις επιμέρους αγορές της ανάπτυξης λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Στις αγορές ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης, το συνολικό μερίδιο αγοράς των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών είναι χαμηλό, οπότε οι δύο αυτές αγορές δεν μπορούν να θεωρηθούν επηρεαζόμενες αγορές. Όσον αφορά στην αγορά διανομής προϊόντων hardware, ο Όμιλος INFO-QUEST, κατέχει ήδη μερίδιο αγοράς ίσο με 14,92%, ενώ ο Όμιλος της RAINBOW κατέχει μερίδιο μόλις 1,52%. Συνεπώς, η εν λόγω αγορά χαρακτηρίζεται ως επηρεαζόμενη, καθώς η συνάθροιση των μεριδίων των δύο συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών οδηγεί σε συνολικό μερίδιο αγοράς, το οποίο υπερβαίνει το 15%. Ωστόσο, δεδομένου ότι, πριν τη συγκέντρωση, ο Όμιλος INFO-QUEST διέθετε ήδη μερίδιο αγοράς ίσο με 14,92%, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η υπό κρίση πράξη ασκεί σημαντική επίδραση στον ανταγωνισμό, όσον αφορά στη συγκεκριμένη επιμέρους σχετική αγορά.

Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ ήχθη στην κρίση ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!