Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022

Απόφαση 770/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ITALGAS NEWCO S.R.L», 100% θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία «ITALGAS S.P.A.», επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και, μέσω της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, και των θυγατρικών της (από κοινού με τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, οι «Εταιρείες-Στόχοι»): α) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»), β) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΔΑ ΘΕΣΣ») και γ) της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΔΕΔΑ»).

Απόφαση 770/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 770/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Μαρτίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η συγκέντρωση αφορά την αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου (πρωτογενής) με γεωγραφική διάσταση την Ελληνική επικράτεια και την αγορά διανομής φυσικού αερίου με γεωγραφική διάσταση α) τον Νομό Αττικής το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου που αναπτύσσει και λειτουργεί αποκλειστικά η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», β) τους Νομούς Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας όπου αναπτύσσει και λειτουργεί τα σχετικά δίκτυα διανομής φυσικού αερίου αποκλειστικά η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ» και γ) της υπόλοιπης Ελλάδας που αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυα διανομής φυσικού αερίου αποκλειστικά η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ», πλην των περιοχών της λοιπής Ελλάδας όπου αναπτύσσονται και λειτουργούν έτερα δίκτυα διανομής τρίτων εταιρειών.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου , κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, από την εταιρία «ITALGAS NEWCO S.R.L», 100% θυγατρική της εταιρίας «ITALGAS S.P.A.» επί της εταιρίας «ΔΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και μέσω αυτής, των τριών θυγατρικών της, ήτοι των εταιριών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ» στην αγορά μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2427/14.3.2022 έκθεσης του Εισηγητή Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011,, της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου , κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, από την εταιρία «ITALGAS NEWCO S.R.L», 100% θυγατρική της εταιρίας «ITALGAS S.P.A.» επί της εταιρίας «ΔΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και μέσω αυτής, των τριών θυγατρικών της, ήτοι των εταιριών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ» δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά ήτοι της μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «ITALGAS NEWCO S.R.L», 100% θυγατρική της εταιρίας «ITALGAS S.P.A.»
  2. «ΔΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την Απόφαση παρότι η αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου είναι θεωρητικά ανάντη αγορά της αγοράς διανομής φυσικού αερίου υπό την έννοια ότι το φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) διοχετεύεται (μέσω των Σημείων Εξόδου του ΕΣΦΑ) στα τελικά δίκτυα διανομής, ο ΔΕΣΦΑ, διαχειριστής του ΕΣΦΑ ο οποίος ελέγχεται από τον Όμιλο CDP (και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παθητικός επενδυτής στην εξαγοράζουσα Italgas) δεν συμβάλλεται με τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής για τους σκοπούς της εν λόγω μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου (την οποία εκτελούν τρίτες εταιρείες χρήστες του ΕΣΦΑ) και, άρα εκ των πραγμάτων, εκλείπει η κλασική κάθετη σχέση προμηθευτή-πελάτη μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και των ΕΔΑΑ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΔΕΔΑ. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού της πρόσβασης ανταγωνιστών των ΕΔΑΑ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΔΕΔΑ σε εισροές ενώ αντιστρόφως δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού της πρόσβασης ανταγωνιστών του ΔΕΣΦΑ σε πελάτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν υφίστανται λόγω του φυσικού μονοπωλίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στην χώρα μας.

Οι εταιρείες ΕΔΑΑ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΔΕΔΑ διαχειριστές δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην χώρα μας υποχρεούνται, στην αποφυγή κάθε διάκρισης μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου, ισότιμης πρόσβασης στο Δίκτυο των Προμηθευτών και των Πελατών φυσικού αερίου ή/ και της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον νόμο και επιβλέπονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η συγκέντρωση δεν παρέχει την ικανότητα και το κίνητρο στον ΔΕΣΦΑ να περιορίσει την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ  με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσει δυσμενώς την ανάπτυξη και εν τέλει τη διασύνδεση των δικτύων διανομής που διαχειρίζονται ανταγωνιστές των ΕΔΑΑ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΔΕΔΑ. 

Επίσης η συγκέντρωση δεν επιφέρει καμία αλλαγή ούτε στη δομή της αγοράς χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου, ούτε στη δομή της αγοράς λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου, καθότι κανένα από τα συμμετέχοντα μέρη δεν δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές ενώ η συμμετοχή της CDP στην ΕΝΙ η οποία ελέγχει την εταιρεία λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου ΖΕΝΙΘ έχει χαρακτήρα παθητικού επενδυτή.

Τέλος, επισημαίνεται για λόγους πληρότητας, ότι η πρόσβαση στα δίκτυo ΕΣΦΑ όσο και στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και η τιμολόγηση της πρόσβασης ρυθμίζεται από τον ν. 4001/2011 και από τις επιμέρους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!