Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση 746/2021

Έλεγχος της συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με τον όρο II.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011.

Απόφαση 746/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 746/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 9η Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 5144/ Β΄/3.10.2022
Σχετική Αγορά

Η Ελληνική αγορά διανομής έντυπου τύπου

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της μη συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με τον όρο II.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011.σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2929/01.04.2021 Εισήγησης του Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 25,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα διαπιστώνει τη μη συμμόρφωση της ΑΡΓΟΣ προς τον όρο ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ δια της μονομερούς εφαρμογής της ΝΕΠ κατά τη διανομή του έντυπου Τύπου οκτώ (8) εκδοτικών επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή η επιτυχής έκβαση των, κατά τον όρο ΙΙ.2 του διατακτικού της Απόφασης, διαπραγματεύσεων μεταξύ των τελευταίων και της ΑΡΓΟΣ, επιβάλλει σε βάρος της ΑΡΓΟΣ συνολικό πρόστιμο, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.4 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ για την ανωτέρω περιγραφείσα παράβαση και την υπότροπη συμπεριφορά της, συνολικού ύψους 41.111,11 ευρώ και απειλεί την ΑΡΓΟΣ με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με νέα απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της ΕΑ , με την υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της , στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής Έντυπου Τύπου κατά το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφάσισε κατά της εταιρίας Άργος για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε την παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της Άργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου. 

Με τον όρο ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ, η ΑΡΓΟΣ κλήθηκε να διανέμει τον έντυπο Τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την (τότε) ισχύουσα εμπορική πολιτική της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και του συνόλου των εκδοτικών επιχειρήσεων.

Σε συνέχεια, με την υπ’ αριθ. 720/2020 Απόφαση της  η ΕΑ διαπίστωσε κατά πλειοψηφία την μη συμμόρφωση της εταιρείας Άργος με τις υποχρεώσεις των όρων ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ. αριθ. 742/2021 ομόφωνης Απόφασης, επί του νέου ελέγχου της συμμόρφωσης της ΆΡΓΟΣ, ο όρος ΙΙ.3 του διατακτικού της Απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων σκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας τόσο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων όσο και της ΑΡΓΟΣ. Η ελεγχόμενη επιχείρηση, στην οποία επιβλήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, οφείλει, μέχρι την λήξη του χρόνου ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων, να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της Απόφασης, ειδικά εάν αυτές ενδέχεται να επιφέρουν μη αναστρέψιμες αλλαγές, ιδίως οικονομικού χαρακτήρα (εν προκειμένω δια της μονομερούς εφαρμογής της Νέας Εμπορικής Πολιτικής), οι οποίες πλήττουν τους σκοπούς της απόφασης της ΕΑ. 

Η υποχρέωση της ΑΡΓΟΣ για διατήρηση της «παλαιάς εμπορικής πολιτικής», που απορρέει από τον όρο ΙΙ.3, είναι αντικειμενική και υφίσταται χωρίς να συντρέχει ανάγκη αξιολόγησης των λόγων, για τους οποίους οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν επιτυχείς.

Τόσο η αρχή της αποτελεσματικότητας (principle of effectiveness) της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού , όσο και ο προστατευτικός για το δημόσιο συμφέρον χαρακτήρας των ασφαλιστικών μέτρων επιβάλλουν την υποχρέωση στη συγκεκριμένη επιχείρηση να μην εφαρμόσει πρακτικές που θα επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά στα οποία αποσκοπούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Η Απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων επιτάσσει την οικονομική ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και σε κάθε περίπτωση επιβάλλει την διανομή των εντύπων με τους όρους της παλαιάς εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελικώς ο αναγκαίος συμβιβασμός μεταξύ των μερών δια των διαπραγματεύσεων έως την έκδοση της Απόφασης της ΕΑ επί της Κύριας Υπόθεσης . Το δημόσιο συμφέρον εν προκειμένω εξυπηρετείται, δυνάμει της Απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, ήτοι της παραμονής στην αγορά, τόσο των εκδοτικών επιχειρήσεων όσο και της ΑΡΓΟΣ,  σε κατάσταση οικονομικής ισορροπίας, με βάση την παλαιά εμπορική πολιτική, εάν δεν έχουν επιτύχει οι μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!