Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022

Απόφαση 782/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ALLIANZSE» επί της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» (εφεξής «Ευρωπαϊκή Πίστη»).

Απόφαση 782/2022
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 782/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 24η Ιουνίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ 4954/ Β΄/21.9.2022
Σχετική(ες) Αγορά(ες)

Α) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ  

Β) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΗΚΟΥΣΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Β1. Επιμέρους σχετική αγορά «Κλάδος 3: Χερσαία Οχήματα»

Β2. Επιμέρους σχετική αγορά «Κλάδος 7: Μεταφερόμενα Εμπορεύματα»

Β.3 Επιμέρους σχετική αγορά «Κλάδος 10: Αστική Ευθύνη από Χερσαία Οχήματα»

Β.4 Επιμέρους σχετική αγορά «Κλάδος 16: Διάφορες Χρηματικές Απώλειες»

Β.5 Επιμέρους σχετική αγορά «Κλάδος 18: Βοήθεια»

Γ) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Αντικείμενο Απόφασης

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ALLIANZ SE» επί της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ».

Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει, την από 4.3.2022 (αριθ. πρωτ. 2128) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «Allianz SE» επί της εταιρίας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη (ες)
  1. Allianz SE
  2. Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
Περίληψη Απόφασης

Η συγκέντρωση έχει κατά βάση οριζόντια διάσταση δεδομένου ότι σε αυτήν συμμετέχουν επιχειρήσεις που αποτελούν πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές σε ορισμένες σχετικές αγορές.

Η συγκέντρωση δεν έχει κάθετες επιπτώσεις υπό την έννοια ότι συνεπεία αυτής δεν γεννάται ενιαία οντότητα η οποία είτε να δραστηριοποιείται το πρώτον σε διαφορετικά επίπεδα μιας ορισμένης αλυσίδας αξίας ή να ενισχύει τη θέση της σε μία αγορά ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε ανάντη ή κατάντη αγορές.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός το γεγονός ότι κάποιες αγορές της εξαγοραζόμενης εταιρείας δεν είναι στενά σχετιζόμενες με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Γνωστοποιούσα (ήτοι δεν αποτελούν συμπληρωματικές υπηρεσίες ούτε ανήκουν σε ένα φάσμα υπηρεσιών που αγοράζονται γενικά από το ίδιο σύνολο καταναλωτών για ίδια τελική χρήση), και της μη ύπαρξης μονοπωλιακής δύναμης των μερών σε οιαδήποτε εκ των αγορών αυτών, παρέλκει η περαιτέρω εξέταση των ενδεχόμενων συσπειρωτικών επιπτώσεων της συγκέντρωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό αθροιστικό μερίδιο των μερών, καθώς και τον κατακερματισμό των αγορών με την ύπαρξη ικανού αριθμού ισχυρών ανταγωνιστών, εκτιμάται ότι η συγκέντρωση δεν δύναται να οδηγήσει στη δημιουργία ή/και συλλογικής ενίσχυση ατομικής δεσπόζουσας θέσης της ενιαίας οντότητας στις ανωτέρω υπό Α και Β σχετικές αγορές προϊόντος. 

Οι  αγορές διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου  δεν είναι επηρεαζόμενες στην παρούσα, δεδομένου του μικρότερου του 15%. Εξάλλου, στις εν λόγω αγορές δραστηριοποιείται πληθώρα επιχειρήσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων ανήκουν σε οικονομικά ισχυρούς εγχώριους και αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους, οι οποίοι επί του παρόντος ασκούν και θα συνεχίσουν να ασκούν επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!