Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 760/2021

Λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα στην εγχώρια αγορά των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης, για ενδεχόμενη παράβαση του αρ. 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Απόφαση 760/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 760/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 29η Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Αγορά συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης στην Ελλάδα (ιδίως αγορές που αφορούν την εμπορία/ διανομή αντίστοιχα συστημάτων κλιματισμού, λεβήτων θέρμανσης και άλλων ειδών θέρμανσης, καθώς και θερμοσιφώνων)

Αντικείμενο Απόφασης Κάθετες συμφωνίες – Καθορισμός Τιμής Μεταπώλησης (RPM)
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 Ν. 3959/2011 και Άρθρο 101 ΣΛΕΕ
Διατακτικό

Διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμων

Καταγγέλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Ελεγχόμενη/-ες
 1. «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»· 
 2. «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ»·
 3. «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·
 4. «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»·
 5. «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·
 6. «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·
 7. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»·
 8. «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»· και 
 9. «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ». 
Περίληψη Απόφασης

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας, η ΕΑ διαπίστωσε ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και 2020, πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με τους λιανοπωλητές τους.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, η ΕΑ επέβαλε πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες, τις υποχρέωσε να παύσουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και τις απείλησε με πρόστιμο αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.

Συγκεκριμένα, η ΕΑ επέβαλε τα εξής πρόστιμα:

 1. στην εταιρεία «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», πρόστιμο συνολικού ύψους είκοσιδύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 22.616,15
 2. στην εταιρεία «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ» πρόστιμο συνολικού ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και 57 λεπτών (€ 24.256,57
 3. στην εταιρεία «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών (€ 67.909,03
 4. στην εταιρεία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (€ 133.600,66
 5. στην εταιρεία «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€ 32.459,87
 6. στην εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους πεντακοσίων εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 509.275,85
 7. στην εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» πρόστιμο συνολικού ύψους έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών (€ 6.840,03) ·
 8. στην εταιρεία «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» πρόστιμο συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 224.216,67) · και 
 9. στην εταιρεία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» πρόστιμο συνολικού ύψους εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 146.206,78). 
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!