Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 757/2021

Λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αφορά: α) στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3760/4.7.2017 καταγγελία της εταιρείας «ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των εταιρειών: 1) «RIST HELLAS PRIVATE COMPANY ΙΚΕ», 2) «ΝΤΗΖΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», 3) «Ρ. ΓΚΟΓΚΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ», 4) «ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 5) «THE SWATCH GROUP (GREECE) SA», 6) «SWATCH GROUP LTD», 7) «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ», 8) «LOTHMAN TRADING B.V», 9) «ΓΑΒΡΙΗΛ Μ. ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ», 10) «SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 11) «ΧΡΟΝΩΡΑ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 12) «TAG HEUER HEADQUARTERS BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURE SA», για παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και β) στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής ΓΔΑ) στην αγορά εμπορίας - διανομής ρολογιού χειρός, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ.

Απόφαση 757/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 757/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22η Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός

Αντικείμενο Απόφασης Κάθετες συμφωνίες (Καθορισμός Τιμής Μεταπώλησης (RPM), Παρεμπόδιση Παράλληλου Εμπορίου, Περιορισμός Παθητικών Πωλήσεων)
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 Ν. 3959/2011 και Άρθρο 101 ΣΛΕΕ
Διατακτικό

Διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμων

Εμπλεκόμενη/-ες

Καταγέλλουσα/-ες: «ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Καταγγελλόμενες / Ελεγχόμενες :

 1. «ΧΡΟΝΩΡΑ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 2. «SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
 3. «ΓΑΒΡΙΗΛ Μ. ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ»
 4. «LOTHMAN TRADING B.V»
 5. «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ»
 6. «ΝΤΗΖΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ»,
 7. «RIST HELLAS PRIVATE COMPANY ΙΚΕ»,
 8. «Ρ. ΓΚΟΓΚΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ»
 9. «ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 10. «THE SWATCH GROUP (GREECE) SA»
 11. «SWATCH GROUP LTD»
 12. «TAG HEUER HEADQUARTERS BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURE SA»,
 13. «AMER SPORTS EXPORT GMBH»,
 14. «ORIS S.A»
 15. «SYMBOL ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 16. «FOSSIL (EUROPE) GmbH»
Περίληψη Απόφασης
 1. Με την υπ’ αρ. 757/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της ΕΑ ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, τα εξής:

  1. Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμού τιμών μεταπώλησης και παρεμπόδιση του παράλληλου εμπορίου, η οποία διήρκεσε τουλάχιστον από το έτος 2012 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 183.154,11 ευρώ.
  2. Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης των καθορισμένων τιμών και τυχόν αποκλίσεων από αυτές από το έτος 20111 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 182.741,86 ευρώ.
  • Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης των καθορισμένων τιμών και τυχόν αποκλίσεων από αυτές από το έτος 2016 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 21.899,79 ευρώ.
  1. Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία SYMBOL ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό των τιμών μεταπώλησης, από το έτος 2011 έως το έτος 2016 και επιβολή προστίμου ύψους 238.655,22 ευρώ.
  2. Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ORIS S.A: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για άμεσο περιορισμό στις παθητικές πωλήσεις σε μεταπωλητές εκτός Ελλάδας και Κύπρου, από το έτος 2014 έως το έτος 2020 και επιβολή προστίμου ύψους 18.370,80 ευρώ.
  3. Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία AMER SPORTS EXPORT GMBH: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης των ρολογιών χειρός έναντι του χονδρεμπόρου-διανομέα της, από το έτος 2015 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 13.506,40 ευρώ.

  Περαιτέρω, η ΕΑ υποχρέωσε τις ως άνω εταιρείες να παύσουν τις ως άνω παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται, και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και τις απείλησε με πρόστιμο εάν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων στο μέλλον.

  Κατά τα λοιπά, ως προς την επιχείρηση με την επωνυμία FOSSIL GROUP, η ΕΑ δεν διεπίστωσε παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, απέρριψε την καταγγελία της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς τους λοιπούς ισχυρισμούς της, και κατά το μέρος που αυτή αφορούσε τις εταιρίες «RIST HELLAS PRIVATE COMPANY ΙΚΕ», «ΝΤΗΖΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», «Ρ. ΓΚΟΓΚΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ», «THE SWATCH GROUP (GREECE) SA», «SWATCH GROUP LTD», «ΓΑΒΡΙΗΛ Μ. ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ», «ΧΡΟΝΩΡΑ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «TAG HEUER HEADQUARTERS BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURE SA», «LOTHMAN TRADING B.V.(OOZOO TIMEPIECES)».

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!