Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022

Απόφαση 772/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.2202/08.03.2022 Εισήγησης Διευθέτησης του Εισηγητή Παναγιώτη Φώτη, σύμφωνα με το άρθρο 29A του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 704/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς, ιδίως της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, του OTE κ.α., για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων, τραβερσών κ.λπ., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των εταιρειών i) ΔΡΙΤΣΑ - ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ, ii) ΕΛΒΙΕΞ ΟΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σ. ΚΑΙ ΕΤΕΘ ΑΕ, iii) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. και iv) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Απόφαση 772/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 772/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 18η Μαρτίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Αγορά προμήθειας εμποτισμένων στύλων, η οποία περιλαμβάνει την αγορά εμποτισμού ανεμπότιστων στύλων (υπηρεσία εμποτισμού) και εμπορίας εμποτισμένων στύλων εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης ή τηλεπικοινωνίας

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.οικ. 2202/08.03.2022 Εισήγησης Διευθέτησης του Εισηγητή Παναγιώτη Φώτη, σύμφωνα με το άρθρο 29Α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 704/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς, ιδίως της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, του OTE κ.α., για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων, τραβερσών κ.λπ., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 29Α Ν. 3959/2011 και υπ’ αριθ. 704/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 29 Ν.4886/2022,ΦΕΚ Α` 12/24.01.2022.

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα:
Α) Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες i) ΔΡΙΤΣΑ – ΚΑΓΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ (δ.τ. ΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ), ii) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΕΘ. ΑΕ (δ.τ. ΕΛΒΙΕΞ), iii) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KNC A.E.) και iv) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. BIONRGWOOD ΜΟΝ. ΙΚΕ) παραβίασαν σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο ως άνω σκεπτικό το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις νόθευσης διαγωνισμών δυνάμει των πρακτικών που συνοπτικά, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, περιγράφησαν ανωτέρω.
Β) Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ .
Γ) Επιβάλλει τα πρόστιμα που αναλύθηκαν ανωτέρω για την τέλεση των διαπιστωθεισών στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, ήτοι ποσό εκατόν οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ (108.988) ευρώ για τη ΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ, ποσό εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα (129.571) ευρώ για την ΕΛΒΙΕΞ, ποσό πενήντα πέντε χιλιάδες εξήντα επτά (55.067) ευρώ για την KNC A.E και ποσό είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο (23.172) ευρώ για την BIONRGWOOD ΜΟΝ. ΙΚΕ .

Εμπλεκόμενη/ες
  • ΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ
  • ΕΛΒΙΕΞ
  • KNC A.E.
  • BIONRGWOOD ΜΟΝ. ΙΚΕ
Περίληψη Απόφασης

Με βάση το σκεπτικό της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετείχαν σε οριζόντια αντιανταγωνιστική σύμπραξη υπό τη μορφή συμφωνίας/εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, οι ελεγχόμενες συμμετείχαν σε ένα σχέδιο κατανομής των επίμαχων διαγωνισμών, καθορίζοντας το πλαίσιο της κοινής τους δράσης στο πλαίσιο του οποίου μείωναν προληπτικά την αβεβαιότητα που συνεπάγεται η αυτοδύναμη ανταγωνιστική συμπεριφορά. Στόχος του ως άνω σχεδίου ήταν η τεχνητή διαμόρφωση των προσφορών σε επίπεδα διαφορετικά, από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Ειδικότερα, προέβησαν α) σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική (i) για τον καθορισμό τιμών και ποσοτήτων και β) σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν ιδίως τιμές και ποσότητες.

Οι πρακτικές που αναφέρονται ανωτέρω συνιστούν μία ενιαία και διαρκή παράβαση, καθώς αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου, κοινού, ενιαίου σχεδίου χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων με κοινό σκοπό τη νόθευση των διαγωνιστικών διαδικασιών και συγκεκριμένα τον καθορισμό τιμών και ποσοτήτων, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι καθώς οι επιμέρους συμφωνίες / εναρμονισμένες πρακτικές που συνάφθηκαν/υιοθετήθηκαν κατά τα έτη 2016-2018, εκδηλώθηκαν με τις ίδιες μεθόδους αντι- ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, στην ίδια σχετική αγορά, παρουσιάζουν χρονική συνέχεια και χαρακτηρίζονται από ταυτότητα στόχων, μεθόδων και εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της σύμπραξης υιοθέτησαν πλέγμα αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω. Η συμπεριφορά αυτή, ιδωμένη στο σύνολό της, συνιστά συμφωνία και/ ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!