Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2011

Απόφαση 517/2011

Λήψη απόφασης επί της από 26.9.1995 κατατεθείσας καταγγελίας της εταιρίας «ΕΛΣΙΜΕΤ Ανώνυμος Εμπορική, Βιοτεχνική, Κατασκευαστική, Ναυτιλιακή καιΤουριστική εταιρία» κατά της εταιρίας «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική Α.Ε.» και της μητρικής της εταιρίας «Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ».

Απόφαση 517/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 517/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 3η Μαρτίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ελαφρόπετρα
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες ΕΛΣΙΜΕΤ Ανώνυμος Εμπορική, Βιοτεχνική, Κατασκευαστική, Ναυτιλιακή καιΤουριστική εταιρία
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική Α.Ε.

2. Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ

Περίληψη Απόφασης  

Επί της καταγγελίας της εταιρίας «ΕΛΣΙΜΕΤ Ανώνυµος Εµπορική, Βιοτεχνική, Κατασκευαστική, Ναυτιλιακή και Τουριστική Εταιρία» (νυν «ΕΛΚΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» κατά της εταιρίας «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατοµική Α.Ε.» (εφεξής ΛΑΒΑ ή καταγγελλόµενη) και της µητρικής της «Ανώνυµος Γενική Εταιρία Τσιµέντων ΗΡΑΚΛΗΣ» (εφεξής ΑΓΕΤ ή καταγγελλόµενη) για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη τα εκεί αναφερόµενα στοιχεία, έκρινε ότι η εταιρία ΛΑΒΑ διέθετε και διαθέτει ιδιαίτερη οικονοµική δύναµη (ως δεσπόζουσα επιχείρηση) στη αγορά της µη επεξεργασµένης ελαφρόπετρας STONE WASH συνολικά, ενώ οι εκπτώσεις πίστεως δέσµευαν τους πελάτες της ΛΑΒΑ τουλάχιστον για σηµαντικό µέρος των αναγκών τους, καθώς εξωθούνταν µε διάφορες εκπτώσεις να αγοράζουν το σύνολο των εν λόγω προϊόντων κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν αυτά σηµαντικό µέρος των αναγκών τους από τη δεσπόζουσα επιχείρηση ΛΑΒΑ. Επίσης, ότι από το σχέδιο απορρόφησης της αγοράς της Ιταλίας, που διαµορφώθηκε το 1990 και τελικά αποφασίστηκε στα τέλη του 1992, προκλήθηκαν αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα στις σχετικές αγορές, καθώς το µερίδιο αγοράς της ΑΓΕΤ στην αγορά εµπορίας ελαφρόπετρας (stone wash) εκτινάχθηκε από το περίπου 10-15% που κυµαινόταν τη περίοδο 1987-1992 στο περίπου 50% µεταξύ των ετών 1992-1995, ενώ όλες οι ανωτέρω παραβάσεις (καταχρήσεις και συµπράξεις) εκτείνονται στο σύνολο της ελληνικής και ιταλικής επικράτειας (ίσως και την ευρωπαϊκή επικράτεια).

Περαιτέρω η Επιτροπή, λαµβανοµένης υπόψη της φύσεως και των ιδιαιτεροτήτων της υπόθεσης και ιδίως της παρόδου µεγάλου χρονικού διαστήµατος από την τέλεση των παραβάσεων (31.12.1995) και του γεγονότος ότι τα προϊόντα της σχετικής αγοράς, όπως έχει οριστεί ανωτέρω, τυγχάνουν µικρής έως ελάχιστης πλέον ζήτησης, έκρινε σκόπιµο, κατά την άσκηση της ευρείας διακριτικής της ευχέρειας, να απέχει από την επιβολή προστίµου στην εταιρία ΛΑΒΑ για τις προαναφερόµενες παραβάσεις, επιφυλασσόµενη να τιµωρεί εφεξής µε πρόστιµα, βάσει των µεθόδων της σχετικής Ανακοίνωσής της, παρόµοιες παραβάσεις.

Εντεύθεν αποφάσισε οµοφώνως τα ακόλουθα:

1. ∆ιαπίστωσε παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977 και 86 της Συνθ ΕΟΚ (πλέον άρ. 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ αντίστοιχα) από µέρους της καταγγελλοµένης εταιρίας ΛΑΒΑ για απαγόρευση/παρεµπόδιση παράλληλων εξαγωγών, σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό, για τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 1990 (20.07.1990) έως και τις 31.12.1995.

2. ∆ιαπίστωσε παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και 86 της Συνθ ΕΟΚ (πλέον άρ. 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ αντίστοιχα) από µέρους της καταγγελλοµένης εταιρίας ΛΑΒΑ για παροχή έκπτωσης πίστης, σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό, για τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 1991 (05.07.1991) έως και τις 31.12.1992.

3. ∆ιαπίστωσε παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 και 85 της Συνθ ΕΟΚ (πλέον άρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ αντίστοιχα) από µέρους της καταγγελλοµένης εταιρίας ΛΑΒΑ για απαγόρευση/παρεµπόδιση παράλληλων εξαγωγών ή/και για απαγόρευση/περιορισµό παθητικών πωλήσεων, σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό, για τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 1990 (20.07.1990) έως και τις 31.12.1995.

4. Υποχρέωσε την εταιρία «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατοµική Α.Ε.» να παύσει τις διαπιστωθείσες, στο ως άνω σκεπτικό, παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ, καθώς και των άρθρων 2 του ν. 703/1977 και 102 ΣΛΕΕ.

5. Απεύθυνε σύσταση προς την καταγγελλόµενη εταιρία ΛΑΒΑ να παραλείπει ανάλογες συµπεριφορές όπως αυτές περιγράφονται στα σηµεία 1 και 2, τις οποίες και επέδειξε κατά τις περιόδους από τον Ιούλιο του 1990 (20.07.1990) έως και τις 31.12.1995 και από τον Ιούλιο του 1991 (05.07.1991) έως και τις 31.12.1992.

6. Απείλησε την ανωτέρω εταιρία, σε περίπτωση τυχόν συνέχισης ή επανάληψης των διαπιστωθεισών στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, καθώς και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, να επιβάλει για κάθε µια παράβαση ξεχωριστά πρόστιµο ισόποσο του 3% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης της προηγούµενης των παραβάσεων χρήσεων.

Ένδικα Μέσα

Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.

Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 3793/2012 , ΣτΕ 1976/2015
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!