Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Απόφαση 741/2021

Λήψη απόφασης σχετικά με την συνεξέταση των καταγγελιών:

1) της εταιρίας με την επωνυμία «GREEN OIL ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των εταιριών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και ήδη LPC  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

2) του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩ.ΣΥ.ΧΟ. – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» κατά των εταιριών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», β) «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» και  

3) της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» κατά: α) της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) κατά φυσικού προσώπου

Απόφαση 741/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 741/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Ιουλίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά Οι αγορές: συλλογής ΑΛΕ∙ οργάνωσης και λειτουργίας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ∙ και αναγέννησης/αξιοποίησης  ΑΛΕ.
Αντικείμενο Απόφασης

Λήψη απόφασης σχετικά με την συνεξέταση των καταγγελιών:

1) της εταιρίας με την επωνυμία «GREEN OIL ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των εταιριών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και ήδη LPC  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

2) του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩ.ΣΥ.ΧΟ. – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» κατά των εταιριών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», β) «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» και  

3) της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» κατά: α) της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) κατά φυσικού προσώπου

Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 Ν. 703/1977 (νυν 3959/2011) – Άρθρο 2α Ν. 703/1977 – Άρθρα 101 και 101 ΣΛΕΕ
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σε φανερή ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:  

I. Διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ από την εταιρία ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ), για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται ανωτέρω για τη χρονική  περίοδο από την 01.1.2004 έως την 15.1.2013,

II. Επιβάλει πρόστιμο συνολικού ύψους εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακόσιων ευρώ (€111.600) στην εταιρία ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ) αναφορικά με την ως άνω εκτιθέμενη παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ κατά την ως άνω χρονική περίοδο,

III. Διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 2α του ν. 703/1977 από την εταιρία ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ), για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται ανωτέρω για τη χρονική  περίοδο από την 2.8.2004 έως την 1.8.2008,

IV. Υποχρεώνει την εταιρία ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ) να παραλείπει στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις,

V. Απειλεί την εταιρία ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ) με πρόστιμο εάν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων,

VI. Απορρίπτει τις καταγγελίες των GREEN OIL, ΕΣΚ ΟΙΛ και ΣΩΣΥΧΟ κατά τους λοιπούς ισχυρισμούς τους ως ουσία αβάσιμες και ως αφορώσες σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Εμπλεκόμενη/-ες Εταιρείες Καταγγέλλουσες : GREEN OIL, ΣΩ.ΣΥ.ΧΟ. – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» και ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΕΒΕ
Καταγγελλόμενες: ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ), CYCLON ΕΛΛΑΣ (νυν LPC ΑΕ), ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Περίληψη Απόφασης

Η ΕΛΤΕΠΕ, κατά την περίοδο 1.1.2004 έως την 15.1.2013, περιέλαβε ρήτρες αποκλειστικότητας στις συμβάσεις της τόσο με εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στη συλλογή ΑΛΕ, όσο και με εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στην αξιοποίηση/ αναγέννηση ΑΛΕ, κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην οικεία αγορά (ήτοι την αγορά οργάνωσης και λειτουργίας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ). Σύμφωνα με την ΕΑ, οι αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές οι οποίες διαπιστώνονται ως προς την ΕΛΤΕΠΕ αφορούν τον οριζόντιο αποκλεισμό των ανταγωνιστών της (horizontal foreclosure) στην αγορά οργάνωσης και λειτουργίας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ, στην οποία η καταγγελλόμενη κατέχει δεσπόζουσα θέση, καθώς οι εν λόγω όροι κατ΄ ουσίαν επιχειρούσαν να οδηγήσουν το σύνολο των πηγών εφοδιασμού στην ΕΛΤΕΠΕ, με αποτέλεσμα ένα έτερο ενδεχόμενο Σύστημα Συλλογικής Διαχείρισης να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε πηγές εφοδιασμού για τη δραστηριοποίησή του.

 Επιπλέον, κατά την περίοδο από 2.8.2004 έως και 1.8.2008, η ΕΑ έκρινε ότι η ΕΛΤΕΠΕ παρέβη το (πλέον καταργημένο) άρθρο 2α του ν. 703/1977 που απαγόρευε την κατάχρηση οικονομικής εξάρτησης. Άλλες καταγγελλόμενες πρακτικές που περιέχονται στις καταγγελίες (όπως λ.χ. ο ισχυρισμός περί άρνησης προμήθειας ΑΛΕ από την ΕΛΤΕΠΕ στην GREEN OIL και η επιβολή ορισμένων τιμών σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη συλλογή ΑΛΕ) απορρίφθηκαν από την ΕΑ ως αβάσιμες. 

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!