Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 475/2010

Λήψη απόφασης επί της παράλειψης γνωστοποίησηςσυγκέντρωσης μεταξύ των «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Απόφαση 475/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 475/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 12η Φεβρουαρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Καζίνο, Τυχηρά Παίγνια
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Δεν επιβάλλει πρόστιμο
Γνωστοποιούσα/-ες VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελεγχόμενη/-ες ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, σχετικά με τη συγκέντρωση που προκύπτει από την απορρόφηση της εταιρίας «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ») από την εταιρία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «VIVERE»), έκρινε ότι:

  • Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 4α του ν. 703/77, καθώς πληρούται το κριτήριο της υπέρβασης του ορίου του κύκλου εργασιών της τάξεως των 15.000.000€, µε αποτέλεσµα να υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης της συγκέντρωσης. Συνεπώς σε ό,τι αφορά την υπό κρίση συγχώνευση που πραγµατοποιήθηκε µε απορρόφηση από την VIVERE της ανεξάρτητης εταιρίας ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, υποχρέωση γνωστοποίησης είχε κάθε µία των συγχωνευοµένων εταιριών.
  • Εν προκειµένω, οι υπόχρεες εταιρίες παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν εντός της οριζόµενης από την παρ. 1 του άρθρου 4α του ν. 703/77 προθεσµίας του ενός µηνός την υπό εξέταση συγκέντρωση. Μόνο µετά από αποστολή σχετικών επιστολών εκ µέρους της Γ.∆.Α., υπεβλήθη πλήρης φάκελος γνωστοποίησης από την απορροφούσα εταιρία.
  • Βάσει των εξηγήσεων που δόθηκαν από τη γνωστοποιούσα εταιρία, τόσο µε το Υπόµνηµά της, όσο και κατά την ακροαµατική διαδικασία, υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον πληρούται εν προκειµένω το στοιχείο της αµέλειας ως προς την παραβίαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης. Από τα στοιχεία του φακέλου και κυρίως από τις ανωτέρω εξηγήσεις της VIVERE η Επιτροπή Ανταγωνισµού κλίνει στο συµπέρασµα ότι ενόψει των εξαιρετικών συνθηκών της υπόθεσης, η µη υποβολή γνωστοποίησης οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη ή εύλογη αµφιβολία της γνωστοποιούσας ως προς την ύπαρξη της σχετικής υποχρέωσης.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

  • Ότι υπήρξε συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 4 & 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει,
  • Ότι υπήρχε υποχρέωση γνωστοποίησης της εν λόγω συγκέντρωσης κατά το άρθρο 4α του ν. 703/77,
  • Ότι υπήρξε παραβίαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης κατά το άρθρο 4α του ν. 703/77 και
  • Να µην επιβάλει πρόστιµο διότι είχε σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον επληρούτο η προϋπόθεση της υπαιτιότητας προκειµένου να επιβάλει πρόστιµο.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!