Τρίτη, 04 Μαϊος 2010

Απόφαση 487/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας των εταιριών «Blue Container Line S.A.» και «Επιχειρήσεις ΔΗΑΛΜΑΡ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) για παράβαση των άρθρων 2 Ν. 703/77 και 82 ΣυνθΕΚ.

Απόφαση 487/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 487/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 4η Μαΐου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Υπηρεσίες Λιμένος
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 2 ν. 703/1977 και Άρθρο 82 ΣυνθΕΚ
Διατακτικό Απόφασης Απορρίπτει την καταγγελία
Καταγγέλλουσα/-ες

 Blue Container Line S.A.

 Επιχειρήσεις ΔΗΑΛΜΑΡ Ε.Π.Ε.

Καταγγελλόμενη/-ες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί της καταγγελίας των εταιριών «Blue Container Line S.A.» και «Επιχειρήσεις ΔΗΑΛΜΑΡ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) για παράβαση των άρθρων 2 Ν. 703/77 και 82 ΣυνθΕΚ, διαπίστωσε ότι η με αρ. πρωτ. 6682/22.12.2004 καταγγελία των εταιριών «Blue Container Line S.A.» και επιχειρήσεις ΔΗΑΛΜΑΡ Ε.Π.Ε.» κατά την ΟΛΠ ΑΕ, στερείται αντικειμένου μετά την έκδοση της με αριθμ. 428/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία οι καταγγελλόμενες με αυτή πρακτικές και αιτιάσεις κατά της ΟΛΠ ΑΕ κρίθηκαν στο πλαίσιο της όμοιας κατά της ΟΛΠ Α.Ε. καταγγελίας των εταιριών «ΣΑΡΛΗΣ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΕ» και «ΣΑΡΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΠΕ», η οποία απόφαση καλύπτει όλους τους χρήστες Λιμενικών υπηρεσιών προς εμπορευματικό φορτίο σε Ε/Κ της ΟΛΠ ΑΕ.

Ειδικότερα:

  • Οι αιτιάσεις της υπό εξέταση καταγγελίας αφορούν το ίδιο πρόσωπο (ΟΛΠ ΑΕ) και συγκροτούνται από τα ίδια πραγματικά περιστατικά, δηλαδή από τα ίδια κατά τον τόπο και χρόνο τέλεσης ιστορικά γεγονότα, από τα οποία απαρτίζεται κατά τα ουσιώδη αντικειμενικά στοιχεία της και η καταγγελία των εταιριών ΣΑΡΛΗΣ Α.Ε και ΣΑΡΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ επί της οποίας εκδόθηκε η 428/V/2009 απόφαση της Επιτροπής.
  • Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, μετά την έκδοση της άνω αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νέα διαδικασία κατά της αυτής επιχειρήσεως για τους ίδιους λόγους καθότι στο μέτρο που η απόφαση διαπιστώνει τη μη ύπαρξη παραβάσεως, τυχόν νέα διαδικασία προϋποθέτει, ως κατωτέρω, την επίκληση νέων στοιχείων, στο μέτρο δε που η απόφαση αναγνωρίζει την ύπαρξη παραβάσεως, νέα διαδικασία θα αντιβαίνει στην αρχή του ne bis in idem.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 703/1977 1977 περί ανάκλησης αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να ανακαλέσει την απόφασή της περί μη διαπίστωσης παράβασης του άρθρου 2 Ν. 703/1977 «αν από αυτεπάγγελτη έρευνα, καταγγελία ή άλλο τρόπο περιέλθουν εις γνώση της στοιχεία, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη της ή προέκυψαν σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της απόφασης και τα οποία αποδεικνύουν παράβαση των ανωτέρω αναφερομένων άρθρων». Από το ανωτέρω συνάγεται ότι τυχόν νέα διαδικασία διερεύνησης προϋποθέτει την επίκληση νέων στοιχείων, διαφορετικών από εκείνα τα οποία ελήφθησαν υπ’ όψη και στα οποία στηρίχθηκε η με αριθμ. 428/V/2009 απόφαση.
  • Η υπό εξέταση καταγγελία, κατατεθείσα πριν την έκδοση της εν λόγω απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιέχουσα στοιχεία που προσκομίστηκαν μεταγενέστερα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εξάλλου η σύγκριση των στοιχείων της καταγγελίας των εταιριών ΣΑΡΛΗΣ Α.Ε. και ΣΑΡΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και των προσκομισθέντων από τις καταγγέλλουσες στοιχείων καταδεικνύει την ομοιότητα των εν λόγω στοιχείων σε βαθμό που δεν επιτρέπει οποιαδήποτε εκτίμηση περί ύπαρξης νέων στοιχείων.
Συνεπώς δυνατότητα ανάκλησης της με αριθμ. 428/V/2009 απόφασης βάσει της υπό εξέταση καταγγελίας δεν υφίσταται.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!