Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Απόφαση 492/2010

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης και έρευνας σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 του ν. 703/77, της σύμπραξης των επιχειρήσεων «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε», «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε».

Απόφαση492/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 492/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιουνίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Νωπά Ψάρια Ελεύθερης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 1 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλουσα/-ες  
Καταγγελόμενη/-ες

1. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

2. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

3. ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε

4. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

5. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί της γνωστοποίησης και έρευνας, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 του ν. 703/77, της σύμπραξης των επιχειρήσεων «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε», «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε», αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα:

 • Διαπιστώνει ότι το μνημόνιο συνεργασίας που σύναψαν οι επιχειρήσεις «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε», «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε» με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2008, καθώς και οι συνακόλουθες ενέργειες των συμβαλλομένων προς υλοποίηση των στόχων του εν λόγω μνημονίου, συνιστούν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, και είναι ως εκ τούτου άκυρες.
 • Υποχρεώνει τις ανωτέρω επιχειρήσεις να παύσουν τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77 και 101 ΣΛΕΕ αναφορικά με τον περιορισμό/έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης, καθώς και τον καθορισμό τιμών, των σχετικών προϊόντων, και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον.
 • Επιβάλει στις ανωτέρω επιχειρήσεις πρόστιμο για την τέλεση της διαπιστωθείσας στο ως άνω σκεπτικό παράβασης των άρθρων 1 του ν. 703/77 και 101 ΣΛΕΕ αναφορικά με τον περιορισμό/έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης, καθώς και τον καθορισμό τιμών, των σχετικών προϊόντων, ως ακολούθως:
 • «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»: πρόστιμο ύψους διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (273.582) ευρώ,
 • «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»: πρόστιμο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (146.339) ευρώ,
 • «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων δέκα πέντε (119.015) ευρώ,
 • «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»: πρόστιμο ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (42.905) ευρώ, και
 • «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (96.044) ευρώ.
 • Απειλεί κατά των ανωτέρω επιχειρήσεων, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της διαπιστωθείσας στο ως άνω σκεπτικό παράβασης των άρθρων 1 του ν. 703/77 και 101 ΣΛΕΕ, πρόστιμο ως ακολούθως:
 • «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»: πρόστιμο ύψους έξι εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (6.079.700) ευρώ,
 • «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»: πρόστιμο ύψους τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα ένα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (3.251.988) ευρώ,
 • «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (2.644.795) ευρώ,
 • «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»: πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ (1.906.958) ευρώ, και
 • «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά (2.134.327) ευρώ.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 163/2011, ΔΕΑ 189/2011, ΔΕΑ 3529/2013
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!