Τρίτη, 06 Ιουλίου 2010

Απόφαση 495/2010

Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθ. πρωτ. 7425/18.11.05και 1592/17.03.06 καταγγελιών των 1) «ΣΙΣΚΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Γενικού Εμπορίου –Υπεραγορά – Αντιπροσωπείες» και «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σούπερ Μάρκετ Ακρίτας –Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α.Ε.» και 2) Ιωάννη Μαυρίδη, Ακρίτα Μαυρίδη, «ΑΚΡΙΤΑΣ Υπεραγορά – Αντιπροσωπείες Εμπόριο Α.Ε.» ήδη μετονομασθείσα σε «ΑΚΡΙΤΑΣ Development Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Α.Ε.» και «ΑΚΡΙΤΑΣ Ευρωπαϊκά Ακίνητα Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» αντίστοιχα κατά της «ΚΑΡΦΟΥΡ –ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως ΕμπορικώνΕγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων και Άσκησης Τουριστικών Δραστηριοτήτων» γιαπαράβαση των άρθρων 1(1) και 2α ν.703/77, ως ισχύει.

Απόφαση 495/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 495/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Ιουλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Είδη Αγοράς Σούπερ-Μάρκετ
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες

1. «ΣΙΣΚΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Γενικού Εμπορίου –Υπεραγορά – Αντιπροσωπείες» και «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σούπερ Μάρκετ Ακρίτας –Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α.Ε.»

2. Ιωάννης Μαυρίδης, Ακρίτα Μαυρίδη, «ΑΚΡΙΤΑΣ Υπεραγορά – Αντιπροσωπείες Εμπόριο Α.Ε.» ήδη μετονομασθείσα σε «ΑΚΡΙΤΑΣ Development Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Α.Ε.» και «ΑΚΡΙΤΑΣ Ευρωπαϊκά Ακίνητα Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.»

Καταγγελλόμενη/-ες ΚΑΡΦΟΥΡ –ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως ΕμπορικώνΕγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων και Άσκησης Τουριστικών Δραστηριοτήτων
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί των υπ’ αριθ. πρωτ. 7425/18.11.05 και 1592/17.03.06 καταγγελιών των 1) «ΣΙΣΚΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Γενικού Εμπορίου – Υπεραγορά – Αντιπροσωπείες» και «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σούπερ Μάρκετ Ακρίτας – Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α.Ε.» και 2) Ιωάννη Μαυρίδη, Ακρίτα Μαυρίδη, «ΑΚΡΙΤΑΣ Υπεραγορά – Αντιπροσωπείες Εμπόριο Α.Ε.» ήδη μετονομασθείσα σε «ΑΚΡΙΤΑΣ Development Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Α.Ε.» και «ΑΚΡΙΤΑΣ Ευρωπαϊκά Ακίνητα Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» αντίστοιχα κατά της «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως Εμπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων και Άσκησης Τουριστικών Δραστηριοτήτων» για παράβαση των άρθρων 1(1) και 2α ν.703/77, ως ισχύει, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  • Υποχρεώνει την εταιρία ΚΑΡΦΟΥΡ - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (όπως μετονομάστηκε σε ΚΑΡΦΟΥΡ - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με την υπ. αριθμ. 19.019/9-7-2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών) με τον διακριτικό τίτλο για τις εμπορικές δραστηριότητες «CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» να παύσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77 και 101 ΣΛΕΕ, καθώς και του άρθρου 2α του ν. 703/77, και να παραλείπει αυτές στο μέλλον,
  • Επιβάλει πρόστιμο στην ανωτέρω εταιρία ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο (6.728.272) ευρώ για τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77 και 101 ΣΛΕΕ σχετικά με τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης,
  • Επιβάλει πρόστιμο στην ανωτέρω εταιρία ύψους πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι (5.784.576) ευρώ για τη διαπιστωθείσα παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77 και 101 ΣΛΕΕ σχετικά με τον περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των διανομέων - δικαιοδόχων της,
  • Διαπιστώνει την ακυρότητα των συμβατικών όρων που συνεπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, καθορισμό τιμών μεταπώλησης και περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των διανομέων - δικαιοδόχων της, στις συμφωνίες δικαιόχρησης και στα παραρτήματα Α και Β αυτών (ειδικότερα, των όρων 2.1(α), 2.3(β) και 3.4(δ) των συμβάσεων δικαιόχρησης σε συνδυασμό με το παράρτημα Α αυτών, καθώς αντίστοιχα και των όρων 2.1(β), 6.2 και 6.8 των συμβάσεων δικαιόχρησης σε συνδυασμό με το παράρτημα Β αυτών – όπως αυτοί αναριθμούνται σε επιμέρους συμφωνίες δικαιόχρησης). Διαπιστώνει, επίσης, την ακυρότητα της ρήτρας μη ανταγωνισμού μετά τη λύση των εκάστοτε συμβάσεων δικαιόχρησης,
  • Υποχρεώνει την ανωτέρω εταιρία να αναδιατυπώσει (ή να απαλείψει) εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης τους κατά το ως άνω σκεπτικό συμβατικούς όρους που συνεπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, καθορισμό τιμών μεταπώλησης και περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των διανομέων – δικαιοδόχων της (ειδικότερα, των όρων 2.1(α), 2.3(β) και 3.4(δ) των συμβάσεων δικαιόχρησης σε συνδυασμό με το παράρτημα Α αυτών, καθώς αντίστοιχα και των όρων 2.1(β), 6.2 και 6.4 των συμβάσεων δικαιόχρησης σε συνδυασμό με το παράρτημα Β αυτών – όπως αυτοί αναριθμούνται σε επιμέρους συμφωνίες δικαιόχρησης) και να προβεί εντός της ίδιας προθεσμίας σε σχετική γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού,
  • Απειλεί κατά της ανωτέρω εταιρίας, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης των διαπιστωθεισών στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 703/77 και 101 ΣΛΕΕ, χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής της, από την επόμενη της συμπλήρωσης τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 151/2010, ΔΕΑ 2121/2013

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!